Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Golvläggare måste ersätta hustillverkare för sviktande golv

En golvläggningsfirma måste betala 665 000 kronor för sviktande och knarrande golv i samband med en småhusentreprenad. Tingsrätten anser att beställarens angivande av företeelsen sviktande golv är tillräckligt ur reklamationssynpunkt. Det är inte bevisat att golvläggarna hindrats från att avhjälpa felen.

Golvläggare måste ersätta hustillverkare för sviktande golv

Tvisten handlar om två småhusentreprenader som Sävsjö Trähus Aktiebolag ingick avtal om och där man hävdar att det anlitade golvläggningsföretaget orsakat flera fel. Men det är bara beträffande det ena huset som talan vinner bifall.

Den 10 mars 2015 ingick Sävsjö och golvläggningsfirman ett avtal enligt vilket underentreprenören skulle utföra arbete med att lägga golv och uppföra en trappa i huset. Entreprenaden var en utförandeentreprenad och de allmänna bestämmelserna i AB 04 och AB–U 07 gäller mellan parterna.

Sävsjö uppger att man har haft kostnader för att avhjälpa felen gällande golvläggningen om totalt 662 311 kronor. För att avhjälpa felen har det varit nödvändigt att riva ut golven och lägga nya golv i hela huset. Sävsjö har avhjälpt felen genom arbete utfört av bolagets personal och genom att anlita andra entreprenörer.

Attunda tingsrätt anser bland annat att det är bevisat att innerväggarnas gipsskivor på vissa ställen varit placerade direkt mot undergolvet och att golvet på andra ställen legat under gipsskivan eller annan del av innerväggen med följden att tillräcklig rörelsemån har saknats. Detta utgör enligt tingsrätten ett fel i entreprenaden, eftersom det är i strid med den aktuella golvtillverkaren Kährs läggningsanvisningar och därmed i strid med vad som är ett fackmässigt utförande.

Sävsjö har vidare påstått att golvläggningsföretaget inte har monterat bjälklaget på plan 2 i nivå och inte mätt in det i enlighet med vad som följer av fackmässiga krav på utförandet med den följden att det varit stora nivåskillnader i golvet. Sävsjö har vidare gjort gällande att det oaktat sned bottenplatta krävts att stommen avpassats så att bjälklagen på golvet plan 2 hamnat i våg. Sävsjö har därtill gjort gällande att det ålegat HEAB att kontrollera undergolvets jämnhet inför läggning och att underlåtenheten att göra så innebär att arbetet inte är fackmässigt.

Också i detta avseende går tingsrätten hustillverkaren till mötes.

Tingsrätten konstaterar att underentreprenören ansvarar för att golvet legat fastklämt under och mot gipsskivor eller andra skivor samt för att undergolvets planhet inte kontrollerats och bjälklaget inte mätts in i nivå.

Sävsjö har gjort gällande att det är den felaktiga golvläggningen som lett till att golvet sviktade och knarrade och att felen, enskilt eller sammantaget, har medfört (utgjort tillräcklig betingelse för) att golvets lameller förstörts genom spänningar och svikt. Tingsrätten konstaterar att det av utredningen med tydlighet har framkommit att svikt kan vara ett symtom på såväl att golvet legat spänt mot väggarna som att golvet legat på en ojämn bottenplatta. Det är därmed visat att de nu aktuella felen lett till att golvet sviktade och knarrade och att felen, både enskilt och sammantaget, har medfört att golvets lameller förstörts genom spänningar och svikt.

När det gäller reklamationen som golvtillverkaren menar inte har gjorts i tid skriver rätten att en första fråga härvid är om företeelsen sviktande golv är en tillräcklig anmärkning ur reklamationssynpunkt. En notering om hur ett fel visar sig är, enligt domstolen, i regel tillräckligt för att kraven på en neutral reklamation ska anses uppfyllda. Tingsrätten finner mot den bakgrunden att angivandet av företeelsen sviktande golv i aktuellt fall är tillräckligt ur reklamationssynpunkt.

När det gäller frågan om entreprenören fått tillfälle att avhjälpa felen säger tingsrätten att det av utredningen med tydlighet framkommit att Sävsjö uppmanat entreprenören att åtgärda problemen med golven vid ett flertal tillfällen och att avhjälpande genom bl.a. Täby Nyans Färg & Sånt AB skedde först i december 2017. Tingsrätten finner att underentreprenören inte bevisat att Sävsjö hindrat firman från att avhjälpa felen gällande golvläggningen. Vidare finner tingsrätten att det i målet framgår att firman har fått möjlighet att avhjälpa felen innan Sävsjö anlitade andra entreprenörer för detta.

Sävsjö har styrkt sina avhjälpandekostnader och har därför rätt till ersättning med 665 051 kronor.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig