Entreprenadrätt

Urval av experter

Jessica  Ekmark
Advokat och delägare vid Brick Advokat
Johan  Isaksson
Biträdande jurist vid Brick Advokat
Johan Wingmark
Advokat och delägare vid AG Advokat
Naalamiley Gångare Grede
Biträdande jurist vid AG Advokat

Nyheter (957)

Garage får bli bostad

Mark- och miljööverdomstolen går med på att ändra ett fristående garage till ett självständigt bostadshus. Ändringen utgör visserligen et...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

Play (21)

Obefogad hävning

I ett nytt intressant rättsfall från Svea hovrätt var huvudfrågan under vilka förutsättningar en beställare har rätt att häva under åbero...

Advokat – utbildningsintyg

ABM 07

Standardavtalet ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet - är en viktig del av byggsektorns avtalssys...

Advokat – utbildningsintyg

Tolkning av entreprenadavtal

I det här avsnittet får vi en gedigen genomgång kring tolkningen av entreprenadavtal. Eric Grimlunds disposition börjar med att allmänt g...

Advokat – utbildningsintyg

Hävning av entreprenadavtal

Hävning är en ingripande påföljd och leder inte sällan till komplicerade tvister. Måste ett kontraktsbrott vara väsentligt? Hur styrker m...

Advokat – utbildningsintyg

Slutbesiktning

Det här avsnittet tar upp vikten av slutbesiktning och ett tydligt avlämnande av en entreprenad. Utgångspunkt är branschens standardavtal...

Tider och ansvar enligt AB 04

Avsnittet behandlar fjärde och femte kapitlen i AB 04, vilka är helt avgörande för att tillämpa ett entreprenadkontrakt. Eric Grimlund gå...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (103)

Seminarier (9)