Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Göteborgs stad får tvista i Lund trots stora kostnader

Göteborgs stad begär att en arbetstvist ska avgöras på hemmaplan på grund av många vittnen och stora kostnader vid annat forum. Tingsrätten bestämmer att kärandens hemvist Lund gäller.

Göteborgs stad får tvista i Lund trots stora kostnader

En 59-årig kvinna har väckt talan mot Göteborgs stad inför Lunds tingsrätt och bland annat begärt att tingsrätten ska ogiltigförklara avskedandet av henne samt förplikta Göteborgs stad att betala skadestånd till henne.

Göteborgs stad gjorde en foruminvändning och begärde att målet överlämnas till Göteborgs tingsrätt. Till stöd för detta anförde Göteborgs stad i huvudsak följande: De regler som finns i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister bör betraktas som en ventil som ska användas i undantagsfall. Det är endast käranden och dennes advokat som befinner sig i Lund.

Göteborgs stad har sitt säte i Göteborg och kommer behöva kalla mellan 10-20 vittnen till huvudförhandling. En process i Lund skulle således innebära stora kostnader för parterna. Av kostnadsskäl och effektivitetsskäl bör målet överlämnas till Göteborgs tingsrätt.

59-åringen motsatte sig att målet överlämnas. Till stöd för detta anförde hon bland annat att syftet med bestämmelsen i 2 kap. 2 § tredje stycket i lagen om rättegång i arbetstvister är att en

arbetstagare inte ska behöva väcka talan vid en tingsrätt som ligger långt från dennes hemvist. En arbetsgivare har normalt större möjligheter än arbetstagaren att bära de kostnader för inställelsen vid rätten som bestämmelsen kan leda till. Göteborgs stad har ”en nästan obegränsad möjlighet att finansiera sin tvist” skriver hon. Arbetstagarens intressen ska således i första hand tillgodoses i enlighet med nämnd bestämmelse.

Lunds tingsrätt tar sin utgångspunkt i att målet rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen om rättegången i arbetstvister är därmed tillämplig på rättegången. Enligt 2 kap. 1 § jämförd med 2 § första och tredje styckena samma lag framgår att tvister av detta slag ska tas upp och avgöras av tingsrätt och att arbetsgivaren får sökas vid rätten i den ort där arbetstagaren har sitt hemvist. 59-åringen har sitt hemvist i Lund. Lunds tingsrätt är därmed behörig att pröva tvisten och det saknas redan på den grunden förutsättningar att överlämna målet till Göteborgs tingsrätt.

Göteborgs stads begäran ska därmed avslås.

Beslutet har överklagats till Arbetsdomstolen.


Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig