Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Fel av kammarrätten att hänvisa till folkbokföringssekretess

I ett överklagande till kammarrätten bifogades ett antal dokument. Efter att en man begärt ut de bifogade handlingarna valde domstolen att maskera vissa uppgifter med hänvisning till folkbokföringssekretess. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att målet i kammarrätten inte rör folkbokföringen. Uppgifterna omfattas därför inte av sekretess.

HFD: Fel av kammarrätten att hänvisa till folkbokföringssekretess

Kommunstyrelsen i Malmö mottog en begäran om att få ta del av vissa uppgifter i en födelse- och dopbok. Begäran avslogs med motiveringen att uppgifterna omfattades av folkbokföringssekretess enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Beslutet överklagades till Kammarrätten i Göteborg. Till överklagandet bifogades ett antal handlingar.

En man vände sig till kammarrätten och begärde att få ta del av de bifogade handlingarna. Med undantag för vissa uppgifter om enskildas personliga förhållanden i en av handlingarna gick domstolen mannen till mötes. De uppgifter som inte lämnades ut omfattades av folkbokföringssekretess enligt 22 kap. 1 § OSL.

Mannen överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, och anförde att folkbokföringssekretess inte var tillämplig på uppgifterna hos kammarrätten.

Enligt 22 kap. 1 § första stycket första punkten OSL gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Dessutom krävs att uppgiften förekommer i verksamhet som avser folkbokföringen eller liknande registrering av befolkningen.

Det framgår av 43 kap. 1 § första stycket OSL att om sekretess gäller för en uppgift i en viss typ av verksamhet, och ett beslut i en sådan verksamhet överklagas hos förvaltningsdomstol, ska sekretessbestämmelsen tillämpas som om den vore en primär sekretessbestämmelse även hos domstolen.

Vidare föreskrivs i 43 kap. 2 § första stycket OSL att om en domstol får en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande domstolen.

HFD konstaterar att bestämmelsen om folkbokföringssekretess i 22 kap. 1 § OSL endast gäller i verksamhet av visst slag, bland annat folkbokföringen.

Den handling som mannen har efterfrågat har inkommit till kammarrätten genom ett överklagande som avser ett beslut om utlämnande av allmän handling. Handlingen har därmed inte förekommit i sådan verksamhet som omfattas av folkbokföringssekretess. Det innebär att 43 kap. 1 § första stycket OSL inte blir tillämplig. Kammarrätten har inte fått uppgifterna från en annan myndighet där de är sekretessreglerade, varför 43 kap. 2 § inte heller blir tillämplig.

Av det sagda följer att de begärda uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt 22 kap. 1 § OSL. Sekretess finns inte heller på någon annan grund och handlingen i sin helhet ska därför lämnas ut till mannen.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Domare, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Övrig familjerätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga