Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Influencer prickas – hade behövt anmäla verksamheten till arbetsgivaren

När den kundansvariga medarbetaren bedrev influencerverksamhet ihop med sin familj bröt hon mot interna regler. Det har nämligen handlat om ett uppdrag eller bisyssla som behövt anmälas till arbetsgivaren. Att det är kvinnans make som skött kontakter med företag och tagit emot ersättning saknar betydelse. Det konstaterar SwedSecs disciplinnämnd.

Ett anslutet företag anmälde en tidigare anställd till SwedSecs disciplinnämnd för att ha agerat i strid med interna regler om uppdrag utom tjänst, etiska riktlinjer och intressekonflikter. 

Vid en intern utredning hade det visat sig att kvinnan, som var anställd som kundansvarig, även hade kanaler på sociala medier som Instagram och Youtube ihop med sin familj. Via dessa kanaler har kvinnan bedrivit influencerverksamhet, i form av annonssamarbeten med olika företag eller annan marknadsföring av företag och produkter.

I praktiken hade det handlat om ett sidouppdrag som hade behövt anmälas till arbetsgivaren, men kvinnan hade varken sökt eller fått godkännande, framgår det av anmälan.

Problematiken består i att kvinnan har marknadsfört eller riskerat att marknadsföra samarbeten med företag som är kunder alternativt konkurrenter till arbetsgivaren – alternativt konkurrenter till kunder inom motsvarande segment som kvinnan ansvarat för i egenskap av kundansvarig. Agerandet har därför gjort att den anställdes oberoende kunnat ifrågasättas och har också inneburit en allvarlig risk för intressekonflikter, enligt anmälan.

Företaget säger sig också ha blivit kontaktad av en kund som ifrågasatt just kvinnans oberoende. ”Sidoverksamheten riskerar att äventyra företagets befintliga och potentiella framtida kundrelationer, och risken för intressekonflikter kvarstår så länge som licenshavaren fortsätter att bedriva sidoverksamheten i fråga”, skriver företaget i anmälan.

Enligt två chefer på företaget har förtroendet för kvinnan minskat på grund av det som uppdagats, men inte förbrukats. Uppdraget kan enligt cheferna samtidigt inte godkännas och kvinnan har fått en skriftlig varning för att ha agerat i strid med interna regler.

Kvinnan har själv tillbakavisat uppgifterna och bestridit anmälan. Det stämmer i och för sig att hon och hennes familj är aktiva i sociala medier på sin fritid och har många följare – men deltagandet i sociala medier är en hobby som kvinnan inte får betalt för. Verksamheten borde inte heller betraktas som ett sidouppdrag eller en bisyssla.

”Hon har inte personligen varit ansluten till influencerbyrå, haft samarbeten med eller erhållit någon ersättning från någon för medverkan i de aktuella kanalerna”, skriver kvinnan. Hon har inte heller bedrivit annonssamarbete och har inte heller haft kontakt med de företag vars produkter förekommer i kanalerna. Hon har inte heller gjort reklam för produkter som konkurrerar med företagets eller dess kunders produkter.

Kvinnans man har i och för sig haft kontakt med några bolag och fått såväl produkter som mindre penningbelopp – men detta har kvinnan varit öppen med och redovisat för sin arbetsgivare. Detta har dock enligt kvinnan inte medfört några risker för intressekonflikt och kvinnans medverkan i sociala medier är ”en helt privat sak som inte har med hennes anställning eller arbetsgivare att göra”. Agerandet har inte heller inneburit någon överträdelse av företagets eller SwedSecs regelverk, anser kvinnan.

SwedSecs disciplinnämnd delar dock inte kvinnans syn.

Den omständigheten att kvinnans familj fått ersättning i form av bland annat varor innebär en skillnad från många andra aktiviteter på sociala medier. Detta gör också att verksamheten har varit att betrakta som ett sådant uppdrag eller bisyssla utom tjänsten som kvinnan i enlighet med företagets regler varit skyldig att anmäla till sin arbetsgivare.

Även om det formellt har varit kvinnans man som haft kontakt med olika bolag i anslutning till verksamheten måste kvinnan också anses ha varit så pass involverad i verksamheten att det ålegat henne att anmäla den till arbetsgivaren, konstaterar nämnden.

Genom att inte göra detta har kvinnan brutit mot företagets regler, som i sin tur har stöd i lag och i föreskrifter från Finansinspektionen. Eftersom kvinnan sett verksamheten som en hobby och eftersom det handlar om ”en någorlunda ny företeelse” kan påföljden dock stanna vid en erinran, avslutar disciplinnämnden.


Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Compliance - konsumentskydd, Compliance - finansiella bolag, Övrig arbetsrätt, Legitimations- och disciplinärenden, Anställning, uppsägning och avskedande

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig