Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kammarrätten sänker förmånsvärdet för Marbella-villa

Skatteverket avfärdade i ett mål om förmånsvärdet för en villa i Spanien de jämförelseobjekt som bolaget hänvisat till med motiveringen att de inte ligger i samma område som bolagets villa och det inte går att bedöma standarden på dem. Men villorna ligger i närheten av Marbella och rabatten höjs från 30 till 50 procent.

Kammarrätten sänker förmånsvärdet för Marbella-villa

Skatteverket beslutade den 18 december 2019 bland annat att höja Mediquinn Aktiebolags underlag för arbetsgivaravgifter beskattningsåren 2013-2017 avseende förmån av fritidsbostäder i Spanien och permanentbostad i Stockholm. Skatteverket beslutade även att påföra bolaget skattetillägg hänförligt till de höjda arbetsgivaravgifterna.

Mediquinn Aktiebolag överklagade beslutet i de delar som rör beskattning av bostadsförmåner. I första hand yrkade bolaget att arbetsgivaravgifter avseende bostadsförmåner i Spanien endast ska beräknas för fyra veckors förmån och att förmånsvärdet för dessa veckor ska beräknas enligt kapitalkostnadsmetoden. Beslutet att ta ut arbetsgivaravgifter avseende bostadsförmån i Stockholm ska undanröjas. I andra hand yrkade bolaget, för det fall förvaltningsrätten skulle anse att underlaget för bostadsförmånerna i Spanien inte ska begränsas till fyra veckor, att förmånsvärdet av bostäderna alltjämt ska beräknas enligt kapitalkostnadsmetoden. Vidare yrkade bolaget att Skatteverkets beslut att ta ut skattetillägg skulle undanröjas och att bolaget skulle tillerkännas ersättning för rättegångskostnader.

Förvaltningsrätten i Stockholm gjorde samma bedömning.

Kammarrätten i Stockholm håller med på alla punkter utom en villa i Spanien. Den hade Skatteverket satt ner med 30 procent men det var otillräckligt. Kammarrätten konstaterar att Skatteverket har fört fram att det inte finns några relevanta jämförelseobjekt för villan. Av utredningen framgår dock att Skatteverket i slutet av 2018 har identifierat två villor som hyrs ut på månadsbasis. Skatteverket har inte närmare redogjort för detta jämförelsematerial eller förklarat varför verket inte lagt det till grund för sin bedömning, trots att villorna ligger i samma område som bolagets villa. Det framgår inte heller om priset gäller för hög- eller lågsäsong men kammarrätten noterar att månadshyran för

dessa villor är markant lägre än det förmånsvärde som Skatteverket har beräknat för bolagets villa från och med maj 2015.

Skatteverket har vidare avfärdat de jämförelseobjekt som bolaget har hänvisat till med motiveringen att de inte ligger i samma område som bolagets villa och det av underlagen inte går att avgöra om de håller samma standard som bolagets villa. Det har dock inte kommit fram annat än att villorna, i likhet med bolagets, ligger i närheten av Marbella. Även om objekten inte är helt jämförbara ger underlaget ändå en indikation på att priserna för långtidshyra för en femrumsvilla i området kring Marbella kan variera stort. Det bolaget fört fram om hyrespriserna för villan under 2020-2021 kan däremot inte tillmätas någon avgörande betydelse eftersom det rör en senare period då det dessutom varit coronapandemi.

Mot bakgrund av den osäkerhet som finns gällande priserna för långtidsuthyrning av villan måste viss försiktighet vidtas vid värderingen av förmånen. Enligt kammarrätten finns det omständigheter som pekar på att Skatteverket har värderat förmånen för högt. Det finns därför skäl att i denna situation bestämma rabatten för långtidshyra till 50 procent i stället för 30 procent.

Kammarrättens bedömning att förmånsvärdet för villan i Spanien ska sänkas påverkar storleken på skattetillägget. Det ankommer på Skatteverket att beräkna skattetilläggets storlek utifrån detta.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Inkomstskatt - företag, Övrig nyttjanderätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig