Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oljeföretag nekas 85 miljoner efter brand på grund av bristande upplysningar

Ett företag i oljebranschen nekas 85 miljoner kronor i försäkringsersättning efter en explosion. Det måste, enligt hovrätten, ha stått klart för företaget att upplysningen om att en destillationsapparat användes för oljeraffinering på experimentell nivå var av uppenbar betydelse för försäkringsbolagets riskbedömning.

Oljeföretag nekas 85 miljoner efter brand på grund av bristande upplysningar

Cassandra Oil Technology AB har en verksamhet som består av tillverkning av processanläggningar som återvinner olja, plaster och metaller från avfall med höga halter av kolväten, till exempel bildäck och plastavfall.

Cassandra drabbades den 28 maj 2017 av en explosion/brand vid bolagets verksamhetslokal i Västerås. Cassandra hade vid denna tidpunkt en företagsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller bland annat för skador orsakade av explosion/brand.

Sedan Cassandra gjort skadeanmälan i slutet av maj 2017 har Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt nekat Cassandra rätt till försäkringsersättning avseende den aktuella skadehändelsen. En förundersökning inleddes mot Cassandras grundare och verkställande direktör i anledning av den inträffade händelsen innefattande bland annat en brandorsaksutredning. Förundersökningen har lagts ned.

Cassandra yrkade att Länsförsäkringar förpliktas att till bolaget utge ett kapitalbelopp om 85 835 666 kronor.

Länsförsäkringar kontrade med att den anmälda skadehändelsen inte omfattas av försäkringen. Även om skadehändelsen skulle omfattas av försäkringen föreligger ingen rätt till ersättning ur aktuell försäkring då;

1.) Cassandra eftersatt sin upplysnings- och anmälningsplikt enligt FAL (att Cassandra också bedrivit oljeraffinering på experimentell nivå är en uppgift som varit av uppenbar betydelse för riskbedömningen),

2.) Cassandra åsidosatt gällande lagar, förordningar och föreskrifter,

3.) Cassandra framkallat skadehändelsen genom grov vårdslöshet.

Västmanland tingsrätt konstaterade först att den verksamhet som vd:n ägnade sig åt vid skadetillfället inte var någon rutinmässig testning av kvaliteten på CASO-oljan, som påståtts, utan i stället någon form av experiment eller försök att vidareutveckla eller förädla CASO-oljan som reaktorerna producerade.

Sammantaget ansåg tingsrätten att Cassandra, mot Länsförsäkringars bestridande, inte bevisat att den skadehändelse som hade sitt upphov i vd:s användning av destillationsapparaten den 28 maj 2017 utgjorde en del av den verksamhet som omfattades av den av Cassandra tecknade försäkringen.

I målet är det otvistigt att den egendom som fanns i Cassandras verkstadslokal mer eller mindre totalförstördes i branden. Till skillnad från andra delar av försäkringen följer av ordalydelsen till villkoren avseende egendomsskyddet att det inte finns någon begränsning till att försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet. Eftersom det inte finns någon inskränkning till den försäkrade verksamheten i denna del får, menade tingsrätten, egendomsskyddet anses giltigt även om skadeorsaken inte hade sin uppkomst i den av Cassandra försäkrade verksamheten.

Men genom att Cassandra inte har upplyst Länsförsäkringar om destillationsapparaten och det sätt på vilken den nyttjades av vd:n har Cassandra åsidosatt villkoren om anmälnings- och upplysningsplikt for försäkringen på sådant sätt att det inte föreligger rätt till ersättning.

Också Svea hovrätts utgångspunkt är att Cassandras egendoms-, avbrotts-, och extrakostnadsförsäkringar kan omfatta en skadehändelse även om den inte har inträffat inom den försäkrade verksamheten. Frågan är då om någon av de övriga invändningar som Länsförsäkringar har framställt leder till att Cassandra ändå inte har rätt till någon ersättning ur de aktuella momenten i försäkringen. Hovrätten inleder med att pröva vad Länsförsäkringar har gjort gällande i fråga om att Cassandra åsidosatt gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Frågan är då om det varit av uppenbar betydelse för Länsförsäkringars riskbedömning att Cassandra använde destillationsapparaten och om Cassandra därför varit skyldigt att informera Länsförsäkringar om detta. Hovrätten anser det anses visat att Cassandra vid skadehändelsen har bedrivit oljeraffinering på experimentell nivå.

I detta fall har Länsförsäkringar accepterat en viss risk för försäkringsfall genom att ingå försäkringsavtalet med Cassandra. Även den verksamhet som Länsförsäkringar har accepterat att Cassandra tecknat försäkring för har varit förenad med vissa risker.

Det står klart att destillation av olja i sig får anses vara en riskfylld verksamhet, att destillationsapparaten inte hade genomgått några särskilda kvalitets- eller säkerhetskontroller samt att det var fråga om en experimentell verksamhet utanför den ordinarie verksamheten. Under sådana förhållanden måste det för varje omdömesgill försäkringstagare ha stått klart att upplysningen om att destillationsapparaten användes för oljeraffinering på experimentell nivå var av uppenbar betydelse för försäkringsbolagets riskbedömning i fråga om premiesättning och villkor.

Det sagda innebär att Cassandra har åsidosatt sin upplysningsplikt enligt 8 kap. 8 § FAL. För det fall detta har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet är Länsförsäkringar, enligt 8 kap. 9 § andra stycket FAL, fritt från ansvar för försäkringsfallet om försäkringsbolaget kan visa att det inte skulle ha meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts. Det är alltså Länsförsäkringar som har bevisbördan för detta förhållande.

Vid en samlad bedömning anser hovrätten i sina slutsatser i den 53 sidor långa domen att Länsförsäkringar har visat att försäkring inte hade meddelats om Cassandra upplyst om att destillationsapparaten användes för oljeraffinering på experimentell nivå. Länsförsäkringar är därmed fritt från ansvar för försäkringsfallet.

Därmed måste försäkringstagaren ersätta motpartens rättegångskostnader i tingsrätt och hovrätt på totalt över sju miljoner kronor.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Avtalsrätt