Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Polis som sköt inbrottstjuv döms för tjänstefel

Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom och fäller en polisman för tjänstefel efter att han skjutit mot en man som tagit sig in på en byggarbetsplats. Mannen befann sig sex meter ovanför marken på ett fönsterbleck, ”beväpnad” med en gardinstång, när han blev skjuten i handleden och benet. Någon nödvärnssituation har enligt hovrätten inte förelegat.

Polis som sköt inbrottstjuv döms för tjänstefel

En aprilmorgon 2020 fick polisen ett larm om att en man hade tagit sig in på i fastighet, som vid tidpunkten utgjorde en byggarbetsplats, i Gamla stan i Stockholm. När mannen som befann sig inne i fastighet blev varse om att polis fanns på platsen tog han sig ned i husets källare. Två poliser gick in i huset och två poliser väntade utanför.

I källaren avlossade en av poliserna ett skott, som inte träffade någon. Efter att ha plockat upp en gardinstång tog sig mannen upp till husets första våning och krossade ett fönster. Han gick sedan ut på ett fönsterbleck cirka sex meter ovanför marken. Nedanför honom stod två poliser, och den ena av dem avlossade två skott som träffade honom i benet och handleden varpå han föll ned på gatan.

Polisen som avlossat skotten åtalades för tjänstefel vid Stockholms tingsrätt.

Hörd över åtalet uppgav polisen att mannen stod på fönsterblecket med ett järnrör i handen. Han och kollegan hade en husrygg bakom sig och upplevde att de hade att göra med en farlig person eftersom skott avlossats i källaren. Han upplevde att mannen var på väg att hoppa ned från avsatsen och angripa dem med järnröret. Polismannen tror att han skrek ”släpp vapnet” och därefter sköt en första gång mot mannens ben. Han avfyrade ett ytterligare skott eftersom han trodde att det första missade.

Tingsrätten ogillade åtalet.

Enligt 20 kap. 1 § brottsbalken döms bland annat den som vid myndighetsutövning av oaktsamhet genom underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Om gärningen är ringa döms inte till ansvar.

Med hänsyn till att mannen befann sig cirka sex meter över marken och endast hade en gardinstång i handen ansåg tingsrätten att polisen hade åsidosatt vad som gällde för uppgiften.

Frågan därefter var om åsidosättandet skedde av oaktsamhet – i ljuset av den angivna nödvärnssituationen.

Vid tidpunkten hade polismannen i fråga endast två års erfarenhet av yttre tjänst och befann sig därtill i en pressad situation. Han hade fått veta att skott avlossats inne i källaren och att de hade att göra med en farlig person som var på väg att angripa dem med ett järnrör.

Mot den bakgrunden ansåg tingsrätten att åklagaren inte hade motbevisat polisens nödvärnsinvändning. Han skulle därför frikännas från åtalet.

En nämndeman var skiljaktig och ansåg att det inte förelegat en rätt till nödvärn eller putativt nödvärn. Polismannen skulle därför dömas.

Domen överklagades till Svea hovrätt, som nu dömer polisen i enlighet med åtalet.

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att polisen har åsidosatt vad som gällde för uppgiften.

När det gäller oaktsamhets- och nödvärnsbedömningen gör dock hovrätten en annan bedömning än underinstansen.

I målet är det klarlagt att mannen befann sig på en fönsteravsats cirka sex meter ovanför poliserna. Det råder dock olika uppfattningar i frågan om mannen var på väg att hoppa eller redan hade påbörjat hoppet. Enligt domstolen är annat inte utrett än att mannen i vart fall var beredd att hoppa ned.

Mannen betedde sig dock inte hotfullt mot poliserna. Med hänsyn till detta och avståndet som förelåg mellan mannen och poliserna anser rätten att det inte fanns något hot om trängande fara eller våld.

Polismannen har berättat att han har fått lära sig under sin utbildning att man inte ska vänta med att skjuta, utan i stället skjuta på längre avstånd för att minimera risken för skador. Hovrätten ifrågasätter inte att poliser utbildas på det sättet, men det innebär inte att en polis har rätt att använda mer våld än vad som är motiverat i det enskilda fallet. Vidare har polisen två års erfarenhet i yttre tjänst och vissa krav kan därför ställas på honom i den aktuella situationen.

Sammantaget anser domstolen att det inte har förelegat någon nödvärnssituation. Något påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp var det inte tal om när mannen befann sig på fönsterblecket.  Om mannen, som inte hade något vapen som kunde användas på avstånd, hade klarat av att hoppa ned så bör andra handlingsalternativ ha varit tillgängliga.

Polismannen ska därför dömas till tjänstefel. Påföljden bestäms till 100 dagsböter om 400 kronor.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig