Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Risk för att dricksvattnet är hälsovådligt – kommun måste ordna va-anläggning

En kommun måste tillgodose behovet av dricksvatten för ett bostadsområde eftersom befintlig vattentäkts anläggning och ledningar är från 1960-talet, konstaterar mark- och miljödomstolen. Även om utredning gällande nuvarande vattenkvaliteten saknas finns det åtminstone en risk för hälsovådliga olägenheter med tanke på anläggningens ålder.

Risk för att dricksvattnet är hälsovådligt – kommun måste ordna va-anläggning

En privatperson inkom till Länsstyrelsen i Hallands län i december 2018 med en begäran om att länsstyrelsen bland annat förelägger Halmstads kommun att tillgodose behovet av vattentjänster avseende dricksvatten och spillvatten för ett område i kommunens södra del enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänst, LAV. Länsstyrelsen beslutade i enlighet med begäran i september 2019.

Det aktuella området utgörs av 58 bostadshus och saknar kommunalt vatten och avlopp. Enligt ett exploateringsavtal från början av 1960-talet ska området anslutas till kommunalt va, vilket dock aldrig blivit av. Dricksvattenförsörjning sker genom en gemensam vattentäkt på en intilliggande fastighet.

Halmstads kommun motsatte sig länsstyrelsens beslut i den del som rör tillgodoseende av dricksvatten. För det fall att domstolen skulle besluta om utbyggnad av va-anläggning avseende dricksvatten, yrkade kommunen att utbyggnaden skulle skjutas fram i tiden.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg framhåller att den befintliga vattentäktens vattenverk och ledningar anlades under 1960-talet. Det finns därmed en osäkerhet gällande vattenkvaliteten vid själva täkten liksom de enskilda fastigheterna i området. Senaste tillsynen av vattentäkten skedde år 2017.

Domstolen konstaterar att redan risken för påtagliga hälsovådliga olägenheter kan vara tillräcklig för en utbyggnadsskyldighet enligt 6 § LAV. Med hänsyn till att den befintliga vattentäktens anläggningar och ledningar är så pass gammal anser domstolen att den kan utgöra en sådan hälsorisk trots att det saknas utredning om nuvarande vattenkvaliteten.

Det noteras härvid att kommunen redan har åtagit sig att bygga ut kommunalt spillvatten för de aktuella bostadshusen, varför det bedöms att kostnaden för dricksvattenförsörjning inte kan bli alltför stor.

Sammantaget finner därför domstolen att det aktuella bostadsområdet ska omfattas av kommunalt va gällande dricksvatten.

Beträffande tiden för utbyggnaden ska det ske ”snarast” enligt lagen. Domstolen anger att det av förarbetena till LAV framgår att det krävs starka och objektiva skäl för att skjuta upp den. Enligt praxis kan en antagen va-plan utgöra ett sådant skäl, så länge det inte görs i syfte att förhala genomförandet.

Kommunen har uppgett att en sådan va-plan håller på att arbetas fram samt anfört att ledningarna kommer att behöva anläggas på privat mark och det behöver ordnas ledningsrätter. Tingsrätten anser därför att det finns skäl att skjuta på utbyggnaden fram till december 2025.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
VA, Täkt- och vattenverksamhet, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig