Compliance

Rättsområden

Urval av experter

Tor Dunér
Advokat och delägare vid Next Advokater
Fredrik  Styrlander
Head of Compliance Mangold Fondkommission
Andreas  Löfholm
Counsel vid Setterwalls Advokatbyrå
Carina Heinlo
Senior konsult och rådgivare vid Carina Heinlo Compliance & AML

Nyheter (1061)

Play (5)

Expertkommentarer (30)

Ledningens ansvar i finansiella bolag

Hur ska styrelse och VD i ett finansiellt bolag agera för att minska risken för personligt ansvar? Dunér behandlar skadeståndsansvaret och det administrativa ansvaret för den fysiska personen, beroende på typ av finansiellt företag.

Compliance och etik i finanssektorn

Carina Heinlo ger en analys av området etik i finanssektorn, sett utifrån compliancefunktionens ansvarsområde. Ämnet är högaktuellt – inte minst med anledning av den senaste tidens penningtvättshändelser i Danske Bank.

Ändringar i lagen om betaltjänster

Dunér behandlar nya betaltjänstlagen, som trädde i kraft den 1 maj 2018 för att implementera EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD2. Bland annat ges leverantörer av betaltjänster tillgång till betalkonton och betalkontotjänster.

Nya regler för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Carina Heinlo skriver om utvecklingen på penningtvättsområdet, om svårigheter och utmaningar samt redogör övergripande för de nya lagkraven som bör leda fram till en ökad effektivitet och utökade affärsmöjligheter. Det förutsätter en stor medvetenhet och ansvarstagande där det är nödvändigt att avsätta de resurser som krävs samt att säkerställa en tillräckligt god kompetens i företaget.