Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sänkt företagsbot för grävning i biotopskyddade områden

Kammarrätten sänker en företagsbot med 30 000 kronor för grävning och bortforsling av stenar som skadade biotopskyddade områden. Skälen är att det handlade om ett enstaka tillfälle och åtgärderna kan inte sägas utgöra en central del i bolagets näringsverksamhet.

Åklagaren väckte talan om företagsbot mot ett mjölkföretag rörande två otillåtna åtgärder. Den ansvarige företrädaren uppgavs någon gång under tiden 26-28 september 2017, på en fastighet i Krokoms kommun ha ”bedrivit verksamhet eller vidtagit annan åtgärd som skadat naturmiljön genom att i jordbruksmark låta gräva upp och forsla bort sju odlingsrösen”.

Det andra fallet hade han grävt upp och forslat bort tre odlingsrösen på en fastighet i närheten av den först nämnda.

Åklagaren yrkade 50 000 kronor respektive 35 000 kronor i företagsbot.

Utifrån vad företrädarna själva har uppgett fann Östersunds tingsrätt att de har begått gärningarna av oaktsamhet.

De invände att gärningarna ska bedömas som ringa brott enligt 29 kap 11 § miljöbalken och att de därmed ska vara fria från ansvar.

Enligt 29 kap 11 § miljöbalken är en gärning att anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen. Tingsrätten ansåg inte att företrädarnas underlåtenhet att ansöka om dispens från biotopskydd för vidtagna åtgärder kunde bedömas som ringa.

Mjölkföretaget dömdes att betala sammanlagt 70 000 kronor i företagsbot.

Inte heller Hovrätten för Nedre Norrland ansåg att gärningen var ringa.

När storleken av företagsboten bestäms ska, med beaktande av straffskalan för brottet, särskild hänsyn tas till den skada eller fara som brottsligheten inneburit samt till brottslighetens omfattning och förhållande till näringsverksamheten (36 kap. 9 § första stycket brottsbalken). Högsta domstolen har i rättsfallen NJA 2014 s. 139 I-IV uttalat att det är skadan och faran som ska vara grundläggande faktorer för företagsbotens nivå. Andra faktorer som ska beaktas är bl.a. brottslighetens omfattning och dess förhållande till näringsverksamheten.

Mot bakgrund av att storleken av företagsboten ska bestämmas utifrån olika faktorer som kan variera från fall till fall ger schabloniserade belopp enligt hovrättens mening inte tillräckligt utrymme för att beakta relevanta omständigheter.

I förevarande fall har grävningen och bortforslingen av stenar medfört skada på biotopskyddade områden. Det har emellertid varit fråga om en åtgärd som vidtagits vid ett enstaka tillfälle och åtgärderna kan inte sägas utgöra en central del i bolagets näringsverksamhet. Med beaktande härav anser hovrätten att företagsboten ska bestämmas till 40 000 kronor.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Miljöbrott, Naturskydd, Övrig fastighetsjuridik