Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skogsbolag bötfälls för bristande anmälningsrutiner

Genom flera anställdas vittnesuppgifter är det utrett att skogsbolaget Billerud Korsnäs saknat tillräckliga rutiner för att kontrollera om anmälan om skogsavverkning verkligen kom fram till Skogsstyrelsen, innan avverkningen påbörjades. Då bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brott påförs det därför företagsbot.

Skogsbolag bötfälls för bristande anmälningsrutiner

Åklagaren yrkade vid Solna tingsrätt att skogsföretaget Billerud Korsnäs skulle åläggas betala företagsbot om 15 000 kronor.

Enligt åtalet hade företrädare för bolaget tecknat avtal om avverkning och virkesköp beträffande en fastighet i Gällivare. Företaget hade i samband med detta också åtagit sig att sköta anmälan om avverkning till Skogsstyrelsen för skogsägarens räkning.

Trots att anmälan inte hade gjorts, hade avverkning av 3,1 hektar skog av oaktsamhet skett mellan augusti 2014 och juni 2015. Virket hade därefter släppts ut på marknaden. Åklagaren begärde även att cirka 46 000 kronor skulle förverkas från bolaget såsom utbyte av brott enligt lagen om handel med timmer och trävaror § 11.

Bolaget bestred yrkandet.

Det som främst var tvistigt i målet var om bolaget gjort någon anmälan och om bolaget haft ett tillräckligt system för tillsyn och kontroll av att anmälan kommit fram.

Av vittnesuppgifterna från en anställd på bolaget framgick att han registrerat en anmälan i bolagets system, gjort en utskrift av anmälan och skickat den med post till Skogsstyrelsen i Växjö. Å andra sidan framkom genom vittnesuppgifter från Skogsstyrelsen att någon sådan anmälan aldrig kom fram.

Genom de tre hörda anställda på skogsbolaget var det dock utrett att bolaget saknade rutiner för att kontrollera att anmälan tagits emot av Skogsstyrelsen innan de påbörjade avverkningen. Den enda rutin som tillämpades var att anmälaren i bolaget var ansvarig för att göra anmälan.  

Eftersom bolaget inte hade försäkrat sig om att Skogsstyrelsen tagit del av anmälan samt då bolaget är ett stort företag som årligen utför ett stort antal avverkningar, innebär att höga aktsamhetskrav måste ställas på bolaget, menade tingsrätten.

Sammantaget hade bolaget agerat oaktsamt genom att inte ha gjort vad som skäligen kunde krävas för att förebygga brott. Åklagarens yrkande om företagsbot på 15 000 kronor samt begäran om förverkande och beslag bifölls därför.

Svea hovrätt fastställer nu domen. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tillstånd och tillsyn, Övrig miljörätt, Jordbruk och skogsbruk