Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Upprättade dubbla avtal för samma fastighet med olika köpare – mäklare varnas

En mäklare som av förbiseende skickade ut två köpekontrakt avseende samma fastighet till olika köpare förtjänar en varning, anser Fastighetsmäklarinspektionen. Först två dagar före tillträdet meddelade mäklaren den ena köparen, som trodde att han var den slutliga köparen, att fastigheten köpts av någon annan.

Upprättade dubbla avtal för samma fastighet med olika köpare – mäklare varnas

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, framfördes kritik mot en mäklare som upprättat dubbla köpekontrakt för samma fastighet med olika köpare.

Anmälaren berättade att han två dagar innan tillträdet – efter att han undertecknat alla handlingar och betalat handpenningen – fick ett telefonsamtal från mäklaren som berättade att den aktuella fastigheten hade sålts tio dagar tidigare till en annan köpare.

Det första köpekontraktet undertecknades av den andra köparen den 7 januari 2021 och av säljaren den 15 januari. Det andra köpekontraktet undertecknades och postades av anmälaren den 20 januari. Det mottogs och öppnades av mäklaren den 25 respektive 26 januari men undertecknades aldrig av säljaren.

Mäklaren yttrade sig över anmälan utan att invända mot anmälarens beskrivning av händelseförloppet. Han underströk dock att det rört sig om ett skrivuppdrag, och inte ett förmedlingsuppdrag varför hans roll begränsat sig till att upprätta köpehandlingarna. Vidare framhöll han bland annat att det inte varit fråga om tvesala eftersom endast anmälaren undertecknade det andra kontraktet. Mäklaren var även missnöjd med sin dåvarande assistents prestation under uppdraget.

FMI hänvisar till 8 § fastighetsmäklarlagen, där det bland annat framgår att en mäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Av 21 § fastighetsmäklarlagen följer att mäklaren ska verka för att undvika att det uppstår tvist mellan köparen och säljaren. Uttrycket ”i allt” infördes genom 1995 års fastighetsmäklarlag och formuleringen var avsedd att framhålla att skyldigheterna i 8 och 21 §§ gäller i alla sammanhang där mäklaren uppträder i sin yrkesroll.

Vidare konstaterar FMI att mäklaren har haft det fulla ansvaret för utförandet av uppdraget även i de delar som överlåtits till assistenten.

Av praxis framgår att en mäklare som meddelar att ett objekt har ”sålts” innan det finns ett av båda parter undertecknat köpekontrakt har agerat i strid med sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. Den omvända situationen – att låta en tilltänkt köpare förstå att denne är slutlig köpare när avtal tecknats med annan – kan enligt FMI inte heller stå i överensstämmelse med mäklarens allmänna omsorgsplikt.

Fastighetsmäklarnämnden, nuvarande FMI, har bedömt att mäklarens medverkan till risk för tvesala är en mycket allvarlig förseelse. I det aktuella fallet har det dock inte handlat om någon tvesala eftersom säljaren aldrig undertecknade köpekontraktet. ”Förfarandet har dock enligt inspektionens uppfattning medfört oklarheter och en risk för tvesala”, konstateras.

Med hänsyn till att det förekommit två köpekontrakt och kommunikationen mellan mäklaren och anmälaren har den senare med fog kunna förutsätta att han var den slutliga köparen. Blott två dagar innan tillträdet, och hela tio dagar efter att bindande avtal ingåtts, fick anmälaren redan på att avtal slutits med en annan köpare. Härigenom anses mäklaren ha brustit i sin omsorgsplikt och förseelsen motiverar en varning.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Fastighetsmäkleri, Fastighetsköp, Legitimations- och disciplinärenden, Sakrätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig