Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

60 000 kronor var 60 kronor - avtal ogiltigförklaras

Ett kommatecken betyder mycket. Ett företag som beställde mailadresser till ett stort antal chefer skulle betala 60,000 kronor per styck. Beställaren menade 60 kronor men krävdes på 60 000 kronor per styck. Eftersom prisangivelsen är otydlig och missledande befriar tingsrätten kunden från betalningen.

60 000 kronor var 60 kronor - avtal ogiltigförklaras
60 000 kronor blev i själva verket 60 kronor när tingsrätten tolkade avtalet. Cytonn Photography, Unsplash

Den 9 augusti 2019 ingick parterna ett avtal när Boxflow lade en order på Bizwells hemsida på internet avseende tre tjänster för adressutskick till företag; mailadresser till personalchefer, mailadresser till verkställande direktörer och mailadresser till inköpschefer. Priset för varje tjänst angavs som ”60,000” med kommatecken mellan siffran 60 och de tre sista nollorna.

Enligt adressföretaget uppgick ordern därmed till sammanlagt 225 000 kronor inklusive mervärdesskatt.

BizWell Sweden AB som säljer adressuppgifter till kommersiella företag yrkade att Boxflow AB skulle förpliktas att till bolaget betala 179 820 kr, exklusive mervärdesskatt med anledning beställningen från Boxflows sida

Nystartat företag

Boxflow beskriver sig som ett litet nystartat bolag som inte hade något årsbokslut när adresserna beställdes från Bizwell. Det fanns inga pengar i bolaget att betala en order om 225 000 kronor. Boxflow hade, menar företaget, aldrig beställt adresserna till det påstådda priset. Den som utförde beställningen uppfattade att priset var 60 kronor per tjänst plus moms.

Enligt svenska myndigheters skrivregler skiljer decimalkomma kronor från ören. Även orderkvittot innehöll angiven kommatering. I fakturan från Bizwell upprepades inte kommateringen, men det var inget som beställaren uppmärksammade. Han betalade därför för Boxflows räkning 225 kronor till Bizwell.

Halmstads tingsrätt konstaterar att parterna aldrig diskuterade priset för tjänsterna innan Boxflow gjorde beställningen på internet och Bizwell tillställde Boxflow en faktura. Att Bizwell gjorde en kontroll av Boxflows kreditvärdighet innan beställningen bekräftades och att Boxflow var ett nystartat aktiebolag utan årsbokslut talar för att adressföretagets representant borde ha förstått att beställaren misstagit sig om priset för tjänsterna. Men det kan också ha varit så, skriver domstolen, att ordermottagaren fäste tillit till beställningen och att han faktiskt trodde att Boxflow ville köpa tjänsterna för de priser som Bizwell tillämpade.

Avtal kom till stånd

Mot bakgrund av det anser tingsrätten att parterna i och för sig ingått ett avtal med det innehåll som Bizwell gjort gällande och att avtalet kommit till stånd trots att beställaren misstog sig om priset på tjänsterna. Tingsrätten anser det klarlagt att beställaren misstagit sig om priset och att den prisangivelse som funnits på Bizwells hemsida för de aktuella tjänsterna ”varit otydlig och missledande genom att priset angetts i formen ”60,000” kr.”.

Enligt 36 § avtalslagen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt ska gälla med oförändrat innehåll får avtalet jämkas även i annat avseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. Priset för de aktuella tjänsterna är i detta fall ett avgörande avtalsvillkor.

Otydliga prisuppgifter

Omständigheterna vid avtalets tillkomst har, enligt domstolen, varit sådana att beställaren misstagit sig om priset på grund av att prisuppgifterna på Bizwells hemsida varit otydliga, vilket varit av avgörande betydelse för hans beslut att beställa tjänsterna. Beställningen hade inte gjorts om beställaren vetat att priset var 60 000 kronor per tjänst. Tjänsterna har inte heller levererats till Boxflow eller kommit bolaget till del på något annat sätt. Mot denna bakgrund finner tingsrätten att det är oskäligt att Boxflow ska vara bundet av det ingångna avtalet och att det i sin helhet ska lämnas utan avseende. Käromålet ska därför ogillas.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Köprätt, Avtalsrätt