Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokatfirma förlorar mot Tillväxtverket

Även om det inte finns något krav på att lön ska betalas ut månadsvis anser kammarrätten att en advokatfirma inte har lyckats visa på någon regelbundenhet i utbetalningarna, då firman inte kunnat förklara avsaknaden av arbetsgivaravgifter under vissa månader. Det var därför rätt att avslå ansökan om korttidsstöd.

Advokatfirma förlorar mot Tillväxtverket
Foto: Tillväxtverket

En advokatfirma ansökte hos Tillväxtverket om korttidsstöd, men fick avslag med hänvisning till att firman inte betalat arbetsgivaravgifter under aktuell jämförelsemånad. Dessutom gick det inte att fastställa någon regelmässig utgående lön. 

Firman överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och gjorde gällande att lön har betalats ut månadsvis, men att summan varierar beroende på vilka intäkter som influtit. I likhet med Tillväxtverket ansåg dock rätten att eftersom lönen inte regelmässigt betalats ut med samma belopp varje månad, gick det inte att fastställa den ordinarie lönen för stödmånaden på det sätt som krävs enligt 4 § lagen om stöd vid korttidsarbete.

Avgörandet överklagades till Kammarrätten i Stockholm, som konstaterar att det inte finns något absolut krav på att bolaget ska ha betalat arbetsgivaravgifter, vare sig under jämförelsemånaden eller de månader som föregått denna. 

Det finns inte heller något krav på att lönen ska betalas ut månadsvis för att anses vara en regelmässigt utgående lön i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbete, utan förutsatt att ett företag kan visa att löneutbetalningarna har skett med ett visst givet och regelbundet intervall bör kravet vara uppfyllt och en ordinarie lön kunna fastställas.

I det här fallet har dock advokatfirman inte kunnat visa att lön utbetalats under juli och augusti 2020. Någon arbetsgivaravgift hade inte betalats och firman hade inte lyckats förklara detta genom exempelvis något specifikt löneupplägg. Det går alltså inte, menar rätten, att utläsa någon tydlig regelbundenhet i löneutbetalningarna och det har därmed inte gått att fastställa någon ordinarie lön. Tillväxtverket hade därför fog för sitt beslut.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Advokat, Övrig arbetsrätt