Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ännu en domstol nekar lämna ut domar för bakgrundskontroller

Skellefteå tingsrätt har beslutat om ett unikt förbehåll i samband med utlämningar av brottmål till två aktörer som säljer brottmålsdomar. Aktörerna riskerar böter eller fängelse om de sprider uppgifterna till kunder som inte ägnar sig åt journalistisk verksamhet. Därmed är bakgrundskontroller uteslutet.

Ett av bolagen som kommit sin begäran till Skellefteå tingsrätt som bland annat levererar domar av alla slag till svenska nyhetsmedier är nyhetsbyrån Siren. Byrån begär sedan många år återkommande utlämnade av allmänna handlingar i brottmål.

Skellefteå tingsrätt konstaterar i sitt beslut att domstolen från ett antal aktörer mottar sådana återkommande förfrågningar om brottmålsdomar och förundersökningar. Över tid får dessa aktörer således, menar tingsrätten, tillgång till ett stort antal handlingar av detta slag och det gör det möjligt att bygga upp databaser med känsligt innehåll.

Det har mot denna bakgrund uppkommit fråga om ett fortsatt utlämnande är förenligt med EU:s dataskyddsreglering och om det därför kan råda sekretess för handlingarna.

Siren har i det nu aktuella fallet begärt att få utlämnat domar, dagboksblad, häktningsframställningar, stämningsansökningar, involverade personer, frivårdsyttranden och målförteckning i brottmål vid tingsrätten.

På fråga om den tänkta användningen av materialet har Siren framfört att handlingarna ska användas exklusivt i journalistisk bevakning. Siren har godtagit att ett utlämnande förenas med ett förbehåll om materialets användning.

Tingsrätten framhåller att Siren bedriver nyhetsjournalistik och har till tingsrätten uppgett att uppgifterna i de begärda handlingarna endast kommer att användas för journalistisk verksamhet. Journalistisk verksamhet är till stora delar undantagen EU:s dataskyddsreglering. Eftersom uppgifterna inte alls ska användas i någon annan verksamhet, och då det inte framkommit konkreta skäl att ifrågasätta uppgiften, anser tingsrätten att uppgifterna kan lämnas ut.

Med hänsyn till de mycket känsliga uppgifter det är fråga om anser dock tingsrätten att utlämnandet bör förenas med ett förbehåll om den tillåtna användningen av uppgifterna, vilket Siren har godtagit. De begärda handlingarna (samtliga typer av handlingar som avslöjar anklagelser om brott) ska lämnas ut till Siren med följande förbehåll:

1. Uppgifterna får användas endast i journalistisk verksamhet.

2. Uppgifterna får inte tillhandahållas annan under villkor som tillåter att allmänheten, eller betalande kunder som inte själva utför journalistisk verksamhet, kan söka på personuppgifterna.

Genom förbehållet bedömer tingsrätten att ett utlämnande till Siren inte kan antas leda till en personuppgiftsbehandling i strid med EU:s dataskyddsreglering. Förbehållet innebär en rimlig balans mellan å ena sidan intresset av att möjliggöra journalistisk granskning och främja det fria ordet och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten för de personer vars personuppgifter förekommer i handlingarna.

Detta beslut gäller domar, dagboksblad, häktningsframställningar, stämningsansökningar, involverade personer, frivårdsyttranden, målförteckning, förundersökningar och alla andra handlingar i brottmål som avslöjar anklagelse om brott. Det utesluter att Siren tillåter att personuppgifterna blir tillgängliga för sökningar i egna eller andras databaser.

Tingsrätten erinrar om att den som bryter mot det som bestämts i ett förbehåll kan dömas för brott mot tystnadsplikten. Påföljden är böter eller fängelse i högst två år.

Swefu.se har parallellt med Siren begärt att få utlämnat bland annat en målförteckning över meddelade brottmålsdomar under viss period. På fråga om den tänkta användningen av materialet har Swefu.se framfört att handlingarna ska användas endast i journalistisk verksamhet. Swefu.se har godtagit att ett utlämnande förenas med ett förbehåll om materialets användning.

Förbehållet utformas på exakt samma sätt som förbehållet gällande Siren. Och på motsvarande sätt erinrar domstolen om att den som bryter mot det som bestämts i ett förbehåll kan dömas för brott mot tystnadsplikten. Påföljden är böter eller fängelse i högst två år.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

TSK2024-43.pdf

300 KB

TSK2024-67.pdf

600 KB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Personuppgifter och integritet, Övrig straffrätt