Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Återvinningscentral nekas kamerabevakning dagtid

Under den aktuella perioden har det skett 191 betalningssmitningar från återvinningscentralen och bevakningsintresset dagtid väger därför relativt tungt. Av utredningen framgår dock inte om de planerade kamerornas upptagningsområde omfattar platsen där smitningarna har skett. Kammarrätten avslår därför önskan om kamerabevakning dagtid.

Efter ansökan från ett bolag beslutade Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, att bevilja tillstånd till kamerabevakning vid två återvinningscentraler i Västra Götalands län. Bolaget hade ansökt om dygnetruntbevakning men IMY ansåg att tillstånd endast kunde ges för när centralerna är stängda och obemannade.

Bolaget överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att tillstånd skulle beviljas även under återvinningscentralernas öppettider.

Till stöd för detta anfördes att det finns statistik från andra kommuner i länet om att det förekommer olycksfall samt hot- och våldssituationer på återvinningscentraler. Det händer också att farligt avfall lämnas när personalen tittar bort. I närtid har skarpladdad ammunition lämnats på en av bolagets återvinningscentraler utan att personalen informerades om det. Även sprängdeg har lämnats in utan personalens vetskap.

Beträffande den ena återvinningscentralen ansåg förvaltningsrätten att bevakningsintresset vägde relativt tungt. Det framgick att det hade förekommit ett flertal stölder och inbrott samt 191 fall av smitningar från betalning. Den andra centralen var inte lika drabbad och bevakningsintresset vägde därför förhållandevis lätt där.

Med särskilt beaktande av att bolaget tillhandahåller en allmännyttig tjänst och att de anställda skulle bli kamerabevakade på sin arbetsplats bedömde rätten att integritetsintresset vägde relativt tungt under centralernas öppettider.

Vid en sammantagen bedömning fann förvaltningsrätten att integritetsintresset vägde tyngst i båda fallen. Överklagandena skulle därför avslås.

Kammarrätten i Stockholm avslår överklagandet i det ena målet och ansluter sig till förvaltningsrättens motivering.

I det andra målet, där underinstansen har funnit att bevakningsintresset väger relativt tungt, anser också kammarrätten att platsen är brottsutsatt. Även integritetsintresset väger förhållandevis tungt.

Av utredningen framgår att samtliga smitningar från betalning under dagtid skett vid väg. Bolaget har uppgett att ungefär hälften av de smitningar som sker vid återvinningscentralen berörs av de aktuella kamerorna. Det framgår dock inte, framhåller domstolen, om kamerornas upptagningsområde omfattar platsen där smitningarna har skett.

Mot bakgrund av detta bedömer domstolen att integritetsintresset väger tyngt. Överklagandet avslås därför.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Arbetsmiljö, Förvaltningsrätt, Ordning och säkerhet, Personuppgifter och integritet, Övrig straffrätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga