Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avhoppare stoppades i tingsrätten men vinner i AD

Först sa tingsrätten nej till att interimistiskt hindra en avhoppare på ett försäkringsbolag att konkurrera om bolagets kunder. När det senare visade sig att han var chef ändrade sig tingsrätten. Nu river Arbetsdomstolen upp beslutet.

Avhoppare stoppades i tingsrätten men vinner i AD

Försäkringsaktören Arthur J Gallagher Sweden AB ansökte om stämning mot en 38-årig man som hoppat av bolaget för att börja på konkurrenten Söderberg & Partners och yrkade att tingsrätten, även interimistiskt och utan hörande av motparten, skulle förbjuda denne att bryta mot ett angivet kundskyddsåtagande vid löpande vite om 500 000 kronor eller annat belopp som tingsrätten fann skäligt. Mannen arbetade med entreprenadförsäkringar.

Solna tingsrätt beslutade den 17 februari 2021 att ogilla det interimistiska yrkandet. Tingsrätten konstaterade visserligen att Arthur J Gallagher Sweden AB på grund av kundskyddsåtagandet i anställningsavtalet kan ha ett sådant anspråk på motparten som avses i 15 kap. 3 § rättegångsbalken. 

Tingsrätten ansåg dock att Arthur J Gallagher Sweden AB inte hade visat sannolika skäl för sitt anspråk, eftersom det av vad bolaget anfört framgick att ytterligare två personer gått från Arthur J Gallagher Sweden AB till det konkurrerande bolaget under liknande omständigheter som 38-åringen, och det var oklart om det måste varit just 38-åringen som tagit eller låtit ta de aktuella kundkontakterna.

Tingsrätten ansåg inte heller att Arthur J Gallagher Sweden AB gjort gällande en tillräckligt konkret fara i dröjsmål för att det interimistiska yrkandet skulle kunna bifallas.

Arthur J Gallagher Sweden AB kom in med en ny stämningsansökan till tingsrätten med samma yrkanden som tidigare. Utöver vad som tidigare gjordes gällande anförde bolaget att 38-åringen och de två andra avhopparna hade anställts av det konkurrerande bolaget som ett team med 38-åringen som ansvarig för hela affärsområdet. De andra personerna var anställda som säljare respektive underwriter. De har varit direkt underställda 38-åringen i hans team och deras löner har varit avsevärt lägre än hans. Det kan, menade Gallagher, förutsättas att denna struktur och dynamik följt med teamet till det konkurrerande bolaget.

Den övervägande delen av alla förnyelser av entreprenadförsäkringar sker årligen per den 1 mars. Bolaget framhöll att ”Ett intensivt arbete med bearbetningar av kunder inför förnyelsen pågår därför. [38-åringen] har, med kännedom om att kunders avtal ska förnyas per den 1 mars 2021, på ett förslaget och strategiskt sätt försökt kringgå kundskyddsåtagandet genom att låta andra anställda på det konkurrerande bolaget kontakta kärandens kunder, tillika [38-åringens] tidigare kundstock. Perioden före den 1 mars 2021 är således helt avgörande för att kundskyddsåtagandet ska kunna fylla en fullständig funktion”.

Mot bakgrund av mannens centrala roll inom Arthur J Gallagher Sweden AB, hans specifika kännedom om kunderna och att han varit kontaktperson för flertalet av dessa är det, enligt bolaget, uppenbart att andra anställda inom det konkurrerande bolaget agerat med hans vetskap. Hans namn har därtill använts som försäljningsargument för att värva Arthur J Gallagher Sweden ABs kunder.

Även tidpunkten för hans uppsägning är, enligt Gallagher, väl planerad, allt för att kunna genomföra ett övertagande av affärsområdet i samband med förnyelsen den 1 mars 2021.

Den 19 februari beslutade Solna tingsrätt interimistiskt att bifalla Arthur J Gallagher Sweden AB:s talan om att förbjuda 38-åringen att i olika avseenden kontakta och göra affärer med Arthur J Gallagher Sweden AB:s kunder. Genom vad Arthur J Gallagher Sweden AB nu anfört ansåg tingsrätten att bolaget har visat sannolika skäl för att bolaget har ett sådant anspråk på mannen som avses i 15 kap. 3 § rättegångsbalken. Tingsrätten ansåg även att det skäligen kan befaras att 38-åringen genom att vidta åtgärder i strid med kundskyddsåtagandet väsentligen förringar värdet av bolagets rätt och att ett sådant vitesförbud som bolaget begärt är en lämplig åtgärd för att säkerställa bolagets rätt. Av vad bolaget anfört framgick, menade rätten, även att det är fara i dröjsmål. Rätten frångick därför huvudregeln om att yrkandet ska kommuniceras med motparten innan beslut fattas och omedelbart bevilja åtgärden att gälla tills vidare.

Beslutet överklagades till Arbetsdomstolen som nu gör en annan bedömning än tingsrätten. AD konstaterar inledningsvis att om någon visar sannolika skäl för att han eller hon mot någon annan har ett anspråk, som är föremål för rättegång, och det skäligen kan befaras att motparten genom att utöva viss verksamhet eller företa eller underlåta viss handling eller på annat sätt hindrar eller försvårar utövningen av sökandens rätt eller väsentligt förringar dess värde, får domstol förordna om lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt (15 kap. 3 § rättegångsbalken).

Tre personer, däribland 38-åringen, med kännedom om samma kunder har övergått från bolaget till konkurrenten Söderberg & Partners. Bolaget har enligt Arbetsdomstolens mening inte visat något belägg för att det är just 38-åringen som ligger bakom Söderberg & Partners påtalade kundkontakter eller att han planerar att medverka till sådana kontakter.

Arbetsdomstolen, som inte går in på mannens invändning om att kundskyddsklausulen inte är gällande, anser att det i vart fall inte skäligen kan befaras att 38-åringen kommer att agera i strid mot kundskyddsklausulen. Tingsrättens beslut ska därför upphävas.

Arbetsdomstolen förpliktar Arthur J Gallagher Sweden AB att ersätta 38-åringen för rättegångskostnad i Arbetsdomstolen med 121 250 kronor för ombudsarvode inklusive mervärdesskatt

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Konkurrensrätt, Företagshemligheter

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig