Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Beslag av guldtackor hävs

Tingsrätten häver beslaget av de guld- och platinatackor som hittades i en fastighet i Mölndal i höstas. Skälet för tingsrättens beslut är att åklagaren har lagt ned förundersökningen och eftersom det inte längre skäligen kan antas att guldtackorna haft koppling till brott, finns inte längre lagstöd för att hålla dem i beslag.

Göteborgs tingsrätt har i sitt beslut inte angett till vem beslaget ska utlämnas. Detta eftersom det är flera parter som har gjort anspråk på föremålen. Parallellt med detta mål, som nu kommer att avslutas, har talan om bättre rätt till föremålen väckts i två separata mål vid tingsrätten. Dessa kommer att hanteras enligt reglerna om tvistemål.

Huvudregeln är att beslag som hävs ska lämnas ut till den som det har tagits ifrån. Typiskt sett brukar det framgå av beslagsprotokollet. Detta upprättas av polisen i samband med att beslaget verkställs. I det här fallet har det i beslagsprotokollet under rubriken från vem beslaget tagits från antecknats: ”Kan ej anges”. Om huvudregeln inte kan tillämpas, ska föremålet istället utlämnas till den som visat sannolika skäl för sin rätt till det. Beviskravet är alltså lågt ställt, men enligt förarbetena till den lagbestämmelse som reglerar utlämnandet, är det typiskt sett svårt att nå upp till beviskravet, om flera gör anspråk på det som tagits i beslag.

Detta har tingsrätten tagit fasta på, varför det i detta mål - vilket handläggs enligt straffprocessuella regler - inte meddelats något beslut om till vem föremålen ska utlämnas.

Det blir istället upp den myndighet som förvarar föremålen, det vill säga Polismyndigheten, att besluta om det kan utlämnas och i så fall till vem.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

B1594-24.pdf

300 KB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Sakrätt, Straffprocess, Övrig straffrätt