Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Byggfirman anses ha anlitat ombud tidigt - går miste om rättsskydd

Villkoret om att försäkringstagaren måste ha gjort anspråk på rättsskydd inom ett år från ”tidpunkten när ombud anlitas efter att tvist uppkommit” fäller en byggfirma. Tingsrätten anser att en namngiven jurist måste ha hjälpt till vid utformandet av kravbrevet på ett sådant sätt att han måste anses ha varit ombud.

Byggfirman anses ha anlitat ombud tidigt - går miste om rättsskydd

Väster Bygg i Bohuslän AB fick under år 2018 i uppdrag av en privatperson att utföra vissa entreprenadarbeten på hans fastighet i Grebbestad. Väster Bygg och beställaren kom sedermera att ha meningsskiljaktigheter avseende betalningen för entreprenaden.

Väster Bygg bad den 9 augusti 2019 fastighetsägaren mailledes att betala en faktura; Efter flera mailväxlingar mailade fastighetsägarenden 13 oktober 2020 återigen till Väster Bygg och skrev bl.a. att ”…att ni inte följt de priser vi kommit överens om…flera hundratusen mer utöver offert och de ÄTA som godkänts…Mitt förslag är att vi avslutar detta nu och att jag gör en slutbetalning på 100 000 kr till er och ni behöver då inte göra något mer arbete…” (2020-års-mailet).

Väster Bygg tog därefter, genom sina dåvarande företrädare kontakt med en man som vid tillfället var advokat. Den 11 november 2020 mailade Väster Bygg till fastighetsägaren att ”Vi har nu sammanställt svar på ditt senaste mail vänligen se bifogad pdf.”. Den bifogade pdf-en innehöll ett kravbrev som inleddes med ”Som svar på ditt mejl skickat 13/10 2020.”

(2020-års-kravbrevet). 2020-års-kravbrevet innehöll vidare uppställningar avseende ÄTOR, ännu ej fakturorerade arbeten och olika belopp och utmynnade i att Väster Bygg framställde ett krav om cirka 532 000 kronor mot fastighetsägaren avseende obetalda fakturor. Väster Bygg avslutade 2020-årskravbrevet med att 500 000 kronor skulle kunna accepteras för ett snabbt avslut samt att Väster Bygg, om fastighetsägaren motsatte sig betalning, skulle ”överlämna saken till vår jurist.”

Den 29 januari 2021 skrev fastighetsägarens ombud, en advokat, ett brev, i vilket fastighetsägaren bestred betalningsskyldighet för fakturorna samt krävde återbetalning om ca 2 500 000 kronor avseende prisnedsättning.

Den 2 februari 2022 stämde fastighetsägaren byggfirman och yrkade förpliktande för Väster Bygg att till honom återbetala cirka 2 785 000 kronor huvudsakligen på den grunden att det av honom erlagda ersättningen för entreprenaden var högre än det avtalade priset eller i vart fall oskäligt hög (Huvudkäromålet). Det fanns inget ombud angivet för Väster Bygg i stämningsansökan.

Väster Bygg har en försäkring hos Moderna Försäkringar som innehåller ett rättsskyddsmoment som ger rätt till viss ersättning för rättegångskostnader för det fall Väster Byggs motpart i någon tvist inte betalar dem. Bolagets ombud, en advokat ansökte den 10 februari 2022 om rättsskydd för Väster Byggs räkning i enlighet med försäkringen.

Moderna Försäkringar meddelade den 24 mars 2022 att rättsskydd inte beviljades på den grunden att Väster Byggs rätt till rättskydd hade prekluderats.

Nu begär bolaget att tingsrätten ska fastställa att Väster Bygg har rätt till rättsskydd enligt försäkringsavtalet.

Försäkringsbolaget hänvisar till villkoret om att försäkringstagaren måste ha gjort anspråk på rättsskydd inom ett år från ”tidpunkten när ombud anlitas efter att tvist uppkommit” och menar att bolaget anlitat ombud i samband med 2020-års-kravbrevet och att rätten till rättsskydd prekluderats.

Stockholms tingsrätt finner att tvisten uppkom i november 2020, då Väster Bygg avsände

2020-års-kravbrevet till fastighetsägaren. Frågan är nu, som parterna utformat sin talan, om den då nämnde juristen varit Väster Byggs ombud eller ej. Byggfirmans företrädare har berättat att de inte hade anlitat nämnde jurist som ombud utan att de endast fått rådet av honom att göra en så bra uppställning som möjligt över entreprenaden för att fastighetsägaren skulle förstå vilka arbeten som hade utförts och hur mycket pengar Väster Byggs krav handlade om.

De har också berättat att det var en av företrädarna som skrev 2020-års-kravbrevet och att den andre företrädaren läste igenom det och kom med kommentarer. Den förstnämnde företrädaren har därtill tillagt att han fick googla sig fram och att han skrev till exmpel om 36 § i konsumenttjänstlagen, den enda bestämmelse som han var väl bekant med sedan tidigare. Juristen har uppgett att han inte minns exakt hur samtalen gick men att han antar att han beskrev vad han brukade göra i liknande situationer när en kund inte ville betala, hur man skulle gå tillväga, att Väster Bygg skulle noga förklara vilket jobb som utförts, att han inte vet vem som skrivit 2020-års-kravbrevet, att han inte kan minnas att han har sett det, att han inte känner igen det, att han inte hade gett råd om konsumenttjänstlagen, att han inte jobbade med sådana frågor, att han inte var Väster Byggs ombud vid den ifrågavarande tidpunkten och att han då arbetade som advokat med fastighets- och entreprenadrätt.

Företrädarna och juristen har i övrigt samstämmigt uppgett att de haft flera telefonsamtal avseende fastighetsägarens ovilja att betala. Det råd som de samstämmigt har berättat att juristen skulle ha gett innebärande att Väster Bygg skulle göra en så bra uppställning som möjligt över entreprenaden med utförda arbeten och belopp kan inte ha tagit längre tid än några sekunder att ge. Företrädarna och juristen har inte kunnat förklara vad som trots detta föranledde att flera telefonsamtal förekommit avseende fastighetsägarens vägran att betala.

Vid en samlad bedömning av vad som sålunda framkommit avseende dessa mäns uppgifter om texten i 2020-års-kravbrevet finner tingsrätten att det finns anledning att värdera dessa uppgifter med försiktighet.

Det står i 2020-års-kravbrevet att om fastighetsägaren inte accepterade Väster Byggs krav skulle Väster Bygg ”vända sig till vår jurist”. Denna formulering talar med viss styrka för att Väster Bygg vid tillfället hade anlitat nämnde jurist som ombud , även om Väster Bygg förklarade att formuleringen valdes mer som ett hot.

Vid en samlad bedömning av vad som sålunda konstaterats finner tingsrätten att nämnde jurist måste ha varit Väster Bygg behjälplig vid utformandet av 2020- års-kravbrevet på ett sådant sätt att han måste anses ha varit Väster Byggs ombud.

Tingsrätten finner således att tvisten som Väster Bygg begär rättsskydd för förelåg redan i november 2020 samt att Väster Bygg då hade ett ombud. Väster Bygg hade därför enligt ettårsregeln och preklusionsregeln att inom ett år från november 2020 anmäla sitt anspråk på rättsskyddet till Moderna Försäkringar. Det är ostridigt att så inte skett. Väster Byggs rätt till rättsskydd avseende huvudkäromålet är därmed prekluderad. Käromålet ska därför lämnas utan bifall.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

T10049-22.pdf

500 KB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Avtalsrätt, Entreprenadrätt, Försäkringsrätt, Civilprocess