Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Elev med studiesvårigheter diskriminerades

En skolelev med en sjukdom som medförde koncentrations- och inlärningssvårigheter tilldöms diskrimineringsersättning med 20 000 kronor efter att ha varit borta från skolan i nästan två terminer. Anledningen är att Malmö stad underlåtit att vidta skäliga åtgärder inom rimlig tid så att eleven kunnat få tillgång till den grundskoleutbildning som hen varit berättigad till enligt lag.

Elev med studiesvårigheter diskriminerades

Eleven började på den aktuella grundskolan i årskurs 3 höstterminen 2013. I slutet av vårterminen 2014 uppmärksammades att hen hade svårigheter med läsning och skolan erbjöd då ett visst specialpedagogiskt stöd.

Eleven diagnostiserades 2014 med sjukdomen neurofibromatos, vilken inneburit en funktionsnedsättning som medfört koncentrations- och inlärningssvårigheter. Skolan fick kännedom om diagnosen i augusti 2014 och anpassade därefter undervisningen för eleven. I årskurs 4 fick hen extra anpassningar i form av individanpassad undervisning i matematik samt individanpassade läxor i engelska.

Mikropauser

I årskurs 5 fick eleven specialpedagogiskt stöd i svenska vid tre tillfällen i veckan, undervisning i matematik och engelska i liten grupp samt möjlighet till mikropauser under lektionstid. Anpassningarna var dock inte tillräckliga, varför skolan i oktober 2015 påbörjade en pedagogisk kartläggning av eleven.

Ett åtgärdsprogram upprättades den 15 april 2016 och i samband med detta beslutades även om anpassad studiegång för eleven vars vårdnadshavare anmälde skolan till Skolinspektionen den 5 januari 2016. Skolinspektionen fattade ett beslut i ärendet den 18 maj 2016. Av beslutet framgår att skolan borde utrett stödbehoven mer skyndsamt efter skolans kännedom om stödbehovet höstterminen 2015 och resultatet av den därvid genomförda kartläggningen. Skolinspektionen fann således att det förelåg en brist i detta avseende. Skolinspektionen konstaterade även att åtgärdsprogrammet borde ha upprättats mer skyndsamt efter slutförd utredning. Bristerna kunde, enligt Skolinspektionen, dock lämnas utan åtgärd eftersom utredning genomförts och åtgärdsprogram upprättats samt då kommunen förutsattes följa upp och utvärdera de i ärendet vidtagna åtgärderna.

Kränkning

Malmö mot Diskriminering, som med stöd av 6 kap. 2 § diskrimineringslagen för talan som part med medgivande från vårdnadshavarna stämde därefter Malmö stad och yrkade 20 000 kronor i diskrimineringsersättning för kränkning. Malmö stad uppgavs höstterminen 2015 till april 2016 ha missgynnat eleven genom att underlåta att följa de skyldigheter som ålegat Malmö stad enligt 3 kap. 8 och 9 §§ skollagen (2010:800) att skyndsamt färdigställa utredning om särskilt stöd och skyndsamt upprätta åtgärdsprogram.

Underlåtelsen att följa lag innebar att Malmö stad under aktuell period inte vidtog skäliga tillgänglighetsåtgärder för att eleven skulle försättas i en jämförbar situation med elever utan neurofibromatos. Malmö stad har genom denna underlåtenhet försvårat hens skolgång och därigenom utsatt eleven för diskriminering i form av bristande tillgänglighet i strid med 2 kap. 5 § jämfört med 1 kap. 4 § 3 punkten diskrimineringslagen. Malmö stad ska därför, enligt 5 kap. 1 § diskrimineringslagen, betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen av diskrimineringsförbudet inneburit.

Malmö stad anser sig ha vidtagit skäliga åtgärder för att skyndsamt utreda elevens stödbehov och på så vis göra verksamheten tillgänglig för hen. Malmö stad kan – även om kommunen brustit i att skyndsamt upprätta ett åtgärdsprogram efter att utredningen färdigställts – därför inte anses ha diskriminerat hen på grund av bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen.

Utan undervisning i ett läsår

Malmö tingsrätt konstaterar att eleven i praktiken under nästan ett helt läsår inte haft en sådan anpassad studiegång som varit behövlig för hens möjlighet att nå kunskapskraven i kärnämnena. Malmö stad har därmed inte inom rimlig tid vidtagit de åtgärder som kan krävas av den som bedriver grundskoleutbildning. Att eleven haft hög frånvaro förändrar inte denna bedömning.

Tingsrätten anser därmed att eleven inte försatts i en jämförbar situation med elever utan hens funktionsnedsättning. Detta med hänsyn till att Malmö stad underlåtit att vidta skäliga åtgärder inom rimlig tid så att eleven kunnat få tillgång till den grundskoleutbildning som hen varit berättigad till enligt lag. Hen har således utsatts för diskriminering enligt 1 kap. 4 § tredje punkten diskrimineringslagen.

Därmed är eleven berättigad till ersättning av Malmö stad för den kränkning som diskrimineringen inneburit. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att yrkad diskrimineringsersättning är skälig. Malmö stad ska därmed betala diskrimineringsersättning med 20 000 kronor till eleven.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Diskriminering, Skola och utbildning