Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fladdermöss sätter stopp för detaljplan i Sölvesborgs kommun

Mark- och miljööverdomstolen upphäver en detaljplan för bostäder i Sölvesborgs kommun med motiveringen att kommunen har låtit utföra fladdermusinventeringen för sent på året. Eftersom inventeringen har utförts under sensommaren i stället för tidig sommar har det inte varit möjligt att upptäcka yngelkolonier.

Kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun beslutade i mars 2021 att anta en detaljplan för ett antal fastigheter. Syftet med planen var att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse och utbyggnad av en väg.

Antagandebeslutet överklagades av ett antal närboende till mark- och miljödomstolen i Växjö. Klagandena anförde bland annat att det krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna samt att planen kommer att försämra livsförhållandena för växter och djur, däribland fladdermöss.

Mark- och miljödomstolen konstaterade att detaljplanens genomförande förutsätter att vissa biotopskyddade stenmurar rivs. Det framgår av 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken att man inom ett biotopskyddsområde inte får bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön, om det inte finns särskilda skäl för dispens.

Någon dispens hade kommunen inte ansökt om och domstolen ansåg att planen därför skulle upphävas redan av det skälet.

Domstolen prövade därefter om också förekomsten av fladdermöss utgjorde hinder mot detaljplanen. Samtliga fladdermössarter är fridlysta och enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att skada dem samt deras fortplantningsområden och viloplatser.

Kommunen genomförde en fladdermössinventering tidig sommar 2018. Då observerades sex olika arter fladdermöss. En kompletterade utredning gjordes sensommaren 2019 och då påträffades samma arter samt ytterligare en art. Enligt domstolen gick det inte att utesluta att fladdermössen hade sina boplatser och fortplantningsområden i planområdet. Även på den grunden förelåg hinder mot att godta planen.

Planen skulle alltså upphävas.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, konstaterar inledningsvis att kommunen numera har fått biotopskyddsdispens för borttagning av stenmurar inom planområdet. Planen ska alltså inte upphävas på den grunden.

Vad sedan gäller fladdermusfrågan framhåller rätten att den första fladdermusinventeringen till största delen omfattar områden som ligger utanför planområdet. Denna inventering har därmed begränsad betydelse för prövningen.

Den andra inventeringen, som gjordes mellan 29 augusti och 8 september 2019, omfattar däremot hela planområdet. Klagandena har anlitat två olika experter som har invänt att inventeringen är genomförd för sent på året för att kunna upptäcka yngelkolonier. Också länsstyrelsen har i ett annat planärende i kommunen ansett att lämplig tid för fladdermössinventering är perioden 15 juli–15 augusti.

Kommunen har å sin sida inte åberopat något stöd för att det är bättre att söka efter yngelkolonier på sensommaren.

Mot bakgrund av detta anser MÖD att frågan om fladdermöss inte är tillräckligt utredd. Det finns därför skäl för att upphäva detaljplanen.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

P 15357-21.pdf

800 KB
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Plan- och byggnadsfrågor