Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fordonsleverantör förlorar mångmiljonmål om företagshemligheter mot ingenjör

En underleverantör till fordonsindustrin nekas 13,6 miljoner kronor i ersättning av en avhoppad anställd och hans nya arbetsgivare för brott mot företagshemlighetslagen. Tingsrätten anser att Kronofogdemyndighetens intrångsundersökning brister så mycket i fråga om spårsäkring att den inte kan ligga till grund för slutsatsen att 858 filer funnits i en arbetsdator.

Fordonsleverantör förlorar mångmiljonmål om företagshemligheter mot ingenjör

Under perioden från och med den 9 november 2020 till och med den 1 december 2020 laddade en elingenjör på Lear, en leverantör till fordonsindustrin, ned totalt 10 758 filer från Lears molntjänster till en extern hårddisk av märket Western Digital, varav 10 199 filer från SharePoint och 559 filer från OneDrive. 703 av dessa filer laddades ned under perioden från och med den 30 november 2020 till och med den 1 december 2020.

Ingenjören sade upp sin anställning hos Lear den 1 december 2020 och fråntogs samma dag tillgång till Lears IT-system. Han blev arbetsbefriad den 2 december 2020.

Den 9 december 2020 skickade Lears ombud ett brev till ingenjören i vilket han i huvudsak påmindes om sina skyldigheter gentemot Lear med hänsyn till hans lojalitetsplikt, konfidentialitetsåtaganden och det lagstadgade skyddet för företagshemligheter samt uppmanades att återlämna eller förstöra eventuell konfidentiell information i hans besittning.

Den 14 december 2020 inledde Lear skriftväxling mellan Lears och bolagsjuristerna på Aptiv, mannens näste arbetsgivare. Kontakter mellan Lears och Aptivs juridiska ombud pågick sedan parallellt med Lears fackliga förhandlingar med mannen under våren 2021 och fram till att det genomfördes en intrångsundersökning.

Mannens anställning hos Lear upphörde den 28 februari 2021 och den 1 mars samma år påbörjade han sin anställning hos Aptiv.

Under de fackliga förhandlingarna hölls sammanträden för tvisteförhandling vid tre tillfällen under april 2021. Förhandlingarna avslutades i oenighet i september 2021. Den 27 april 2021 höll två företrädare för Aptivs HR- och juristavdelningar en intervju med ingenjören där Lears anklagelser mot honom gicks igenom.

Den 17 maj 2021 skrev han på ett sekretessåtagande i förhållande till Aptiv. Den 24 juni 2021 hölls en andra intervju med ingenjören av företrädare för Aptivs HR- och juristavdelningar. Under sommaren 2021 överlämnade Aptiv mannens arbetsdator hos Aptiv

(Arbetsdator 1) för forensisk undersökning till företaget 2Secure. Han fick samtidigt en ny arbetsdator (Arbetsdator 2) och arbetsmobil.

Den 17 september 2021 ansökte Lear om omedelbart beslut om intrångsundersökning. Tingsrätten beviljade ansökan och intrångsundersökningen ägde rum den 29 september

2021 i mannens bostad och därtill anslutande utrymmen. Vid intrångsundersökningen påträffades visst material som omfattades av några av sökorden som angetts som relevanta av Lear. Aptiv var inte part i fråga om intrångsundersökningen.

Lear har yrkat att tingsrätten ska förpliktiga elingenjören och Aptiv Contract Services Sweden AB att solidariskt utge skadestånd om 13 600 000 kronor till Lear. Vidare yrkar Lear att tingsrätten ska förpliktiga svarandena att förstöra hundratals filer.

Göteborgs tingsrättsdom är på 152 sidor. Rätten inleder domskälen med att konstatera att det vid tingsrättens genomgång av filerna framgår att de huvudsakligen är från 2001-2010 och att ett fåtal är från 2017. Ingen fil är av senare datering. Tingsrättens övergripande intryck av materialet som Lear gett in, och påstått är företagshemligt, är att det är osorterat och i allt väsentligt rör information som är allmänt känd i branschen rörande t.ex. fordonsmodeller som inte längre tillverkas och vars komponenter inte längre kan införskaffas. Tingsrättens intryck är vidare att det i stor utsträckning är frågan om tämligen okvalificerade mötesdokument, sammanställningar, beskrivningar och arbetsdokument.

Alldeles oavsett hur materialet kan bedömas har Lear endast översiktligt beskrivit vilken information i materialet det är som Lear påstår är skyddsvärd. Lear har, enligt tingsrättens mening, i allmänt hållna ordalag beskrivit materialets innehåll utan att göra det begripligt. I det sammanhanget kan framhållas att materialet innehåller bland annat närmare 11 000 blanka sidor vilka alltså även de, utan någon närmare beskrivning, har åberopats av Lear som skyddsvärda.

Lear har nämligen framhållit att allt material och alla sidor har getts in och åberopats eftersom det påstås visa angreppets omfattning. Resonemanget är enligt tingsrätten svårförståeligt. Det kan i det sammanhanget framhållas att det ur rättslig synvinkel inte är ett större angrepp för att materialet är omfattande om det inte visas att alla delar, var och en för sig, utgör företagshemligheter eller är upphovsrättsligt skyddade. Till exempel krävs, för att det första påstådda angreppet av 10 000 filer ska vara så omfattande som Lear påstått, att tingsrätten vid sin prövning kommer fram till att just de drygt 10 000 filerna är företagshemliga. I den delen är dock endast fyra av filerna ingivna och åberopade. Redan därav följer att det första påstådda angreppet aldrig kan bedömas av tingsrätten som så omfattande som Lear har påstått.

Med detta generella påpekande rörande materialet har tingsrätten valt att först pröva frågor kopplade till den första angreppssituationen, det vill säga om ingenjören inom ramen för sin anställning under hösten 2020 obehörigen angripit företagshemlig information tillhörande Lear som han i nästa led obehörigen röjt för Aptiv. Därefter prövar tingsrätten den andra påstådda angreppssituationen nämligen om ingenjören, efter att anställningen upphört, kopierat 858 filer med företagshemlig information till sin arbetsdator hos Aptiv.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten först att Lears talan såvitt avser det första angreppet ska lämnas utan bifall redan på den grunden att något angrepp mot Lears företagshemligheter eller något förfogande som innebär intrång inte har styrkts.

Tingsrätten prövar därför inte om de filer som har presenterats är företagshemliga eller om de omfattas av något upphovsrättsligt skydd.

Nästa fråga är då om mannen efter att anställningen upphört, kopierat 858 filer med företagshemlig information till sin arbetsdator hos Aptiv. Enligt tingsrättens mening bör en bevissäkringsåtgärd, som en intrångsundersökning är, för att kunna tillmätas ett högt bevisvärde i fråga om ett intrång har skett i eller genom digitala enheter tydligt redovisa hur och varifrån bevisningen har säkrats. I de fall som intrångsundersökningen omfattar flera digitala enheter är det möjligen ännu viktigare att säkra spår som möjliggör en efterhandsgranskning av filernas ursprung.

I det ingår naturligtvis att materialet måste bevaras i sådan omfattning att en kontroll av det utförda arbetet är möjlig att göra, vilket också får sägas stämma överens med Kronofogdemyndighetens instruktion i handboken som berör intrångsundersökningar. När det som i det här fallet ifrågasatts varifrån de olika filerna har sitt ursprung, och den frågan är av avgörande betydelse för bedömningen av om angrepp eller intrång skett, så ställer det stora krav på intrångsundersökningens robusthet. Såsom tingsrätten ovan konstaterat framgick redan av tingsrättens beslut att intrångsundersökningen skulle omfatta spår.

Att det saknas digitala spår såsom loggfiler från intrångsundersökningen framstår i sammantaget, enligt tingsrätten, som en inte oväsentlig brist i utredningen från intrångsundersökningen, vilket påverkar dess bevisvärde. 

Inte heller övrig utredning ger stöd åt Lears talan.

Käromålet ogillas. Lear Corporation Sweden AB ska nu ersätta ingenjören för hans rättegångskostnader med 1 844 250 kronor, Lear Corporation Sweden AB och Lear Corporation Gothenburg AB ska solidariskt utge ersättning till ingenjören för hans rättegångskostnad med 3 512 500 kronor, Lear Corporation Sweden AB ska utge ersättning till Aptiv Contract Services Sweden AB för dess rättegångskostnad med 2 281 882 kronor och

Lear Corporation Sweden AB och Lear Corporation Gothenburg AB ska solidariskt utge ersättning till Aptiv Contract Services Sweden AB för dess rättegångskostnad med 4 525 043 kronor.

Domen är överklagad till Arbetsdomstolen.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

T14847-21.pdf

1 MB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Konkurrensrätt, Skadeståndsrätt, Övrig arbetsrätt, Företagshemligheter