Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ger grönt ljus – ekobrottsdömd får lämnas ut till Turkiet

Högsta domstolen ger klartecken för att lämna ut en 34-årig ekobrottsdömd man till Turkiet. Det saknas hinder mot utlämning, trots att fängelsedomarna meddelats i mannens utevaro – bland annat med hänsyn till en garanti om rätt till omprövning. Utlämning för lagföring av vissa andra ekobrott får dock inte ske, eftersom gärningarna är preskriberade.

Turkiet har vänt sig till Sverige och i en framställning begärt att en nu 34-årig turkisk medborgare som uppehåller sig i Sverige ska lämnas ut. Framställningen avser dels straffverkställighet av två domar som meddelats av Turkiets högsta domstol, dels lagföring med stöd av en arresteringsorder och ett åtal.

Domarna avser tre fall av brottet missbruk av bank- eller kreditkort som ska ha begåtts under 2010 och 2011. Mannen har här dömts till fängelse i fyra år och två månader respektive sex år och tre månader. När det gäller lagföringen handlar det om ett bedrägeri som ska ha begåtts under 2007, där mannen ihop med en annan person obehörigen ska ha köpt flygbiljetter på andras kreditkort.

Straffverkställighetsärendet har gjort att mannen sedan december 2021 är frihetsberövad. Han har ansökt om asyl i Sverige och om skyddsstatusförklaring, men fått avslag. Däremot har det italienska inrikesdepartementet 2014 erkänt flyktingstatus för mannen, på oklara grunder.

34-åringen var kallad till samtliga rättegångstillfällen och också personligen närvarande under större delen av huvudförhandlingen i underinstansen i det första verkställighetsfallet. I det andra var han inte närvarande, men företräddes av en försvarare. Turkiet har också lämnat en garanti för att mannen vid en eventuell utlämning har en ovillkorlig rätt att påkalla en ny domstolsprövning av åtalet som ledde fram till den andra domen.

Gärningarna skulle i svensk rätt motsvara något slags bedrägeribrott och kravet på dubbel straffbarhet är därmed uppfyllt. Högsta domstolen anser samtidigt inte att den omständigheten att mannen konverterat från islam till kristendomen eller att han avvikit från sin militärtjänstgöring gör att han i Turkiet riskerar förföljelse. Domstolen hänvisar här till att bland annat dessa omständigheter beaktats när Migrationsverket nekat mannen asyl och skyddsstatusförklaring och anser inte heller att utredningen talar för en konkret risk för förföljelse.

Mannen har i och för sig en psykisk hälsa som ”ger anledning till viss oro”. Det ankommer dock enligt HD på Turkiet att sörja för att mannen får behövlig vård – och varken detta eller omständigheterna i övrigt medför hinder mot utlämning på grund av humanitetens krav. Inte heller innebär omständigheterna vid rättegångarna att det finns hinder mot utlämning av straffverkställighet. När den senare utevarodomen meddelades kan mannens rätt att försvara sig inte anses ha blivit nöjaktigt tillgodosedd, men detta läks av den försäkran om möjlighet till ny domstolsprövning som Turkiet lämnat. Inte heller Europakonventionen utgör enligt HD ett hinder och det kan sammantaget inte sägs finnas hinder mot utlämning för straffverkställighet.

När det gäller lagföring slår dock HD fast att det finns hinder mot utlämning. Gärningarna i fråga motsvarar i svensk rätt brottet bedrägeri och det framgår inte att mannen inom fem års tid häktats, fått del av åtalet eller varit föremål för någon preskriptionsbrytande handling. Utlämning för lagföring ska därför inte beviljas, med hänvisning till hinder i form av preskription.


Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Ekobrott, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Utlämning på grund av brott, Europakonventionen

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig