Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Klient slipper betala för rättsutlåtande i familjemål - advokatbyrå förlorar

En klient slipper betala kostnaden för ett rättsutlåtande på 36 250 kronor till den advokatbyrå som han anlitade i en bodelningstvist. Advokaten anses inte ha fullgjort sin skyldighet att på ett tydligt sätt informera klienten om kostnadsansvaret för inhämtandet av rättsutlåtandet.

Klient slipper betala för rättsutlåtande i familjemål - advokatbyrå förlorar

Advokaten var under perioden januari – september år 2018 ombud för den 56-årige mannen i en bodelningstvist mellan honom och hans före detta maka. En bodelningsförrättare var förordnad i målet. Ett beslut om bodelning fattades den 12 april 2019. Bodelningsbeslutet klandrades av båda parter och målet är ännu inte avgjort i tingsrätten.

Under perioden som advokaten var ombud inhämtade denne ett rättsutlåtande från advokat Örjan Teleman. Rättsutlåtandet framställdes i tre separata yttranden. Ombudet ställde i mars 2018 ut en faktura om 36 250 kronor till sin klient avseende utlägg för sakkunnigutlåtandet. Denne betalade i april 2018 fakturan till advokatfirman.

Ställde ut faktura

När advokaten avslutade sitt uppdrag som ombud ställde han ut en faktura till sin klient som avsåg arvodet för hans nedlagda arbete. Fakturan uppgick till ett belopp om 67 500 kr och då klienten inte betalade fakturan fick tvisten avgöras i Skaraborgs tingsrätt.

Där åberopade klienten en kvittningsgill motfordran i form av utlägget för rättsutlåtandet. Klienten menar att han inte godkänt inhämtandet av rättsutlåtandet. Vidare har advokaten inte informerat klienten om kostnaden för inhämtandet.

Advokaten kontrar med att han inhämtade samtycke från sin klient innan inhämtandet av rättsutlåtandet. Klienten har betalat fakturan som har ställts ut avseende kostnaden för utlägget. Klienten har inte invänt mot kostnaden innan den aktuella processen varken avseende posten utlägg eller fakturans storlek.

Stöder sig på god advokatsed

Som en rättslig utgångspunkt refererar Skaraborgs tingsrätt till rättegångsbalken där grunderna för en advokats uppdrag framgår. En advokat ska i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtros honom och iaktta god advokatsed, se 8 kap. 4 § rättegångsbalken. De vägledande reglerna om god advokatsed anger vad som anses vara god advokatsed. I uppdraget som ombud ingår att tillvarata klientens intressen.

Uppdraget som ombud innebär en befogenhet att vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att driva ärendet framåt, utan att för den sakens skull förorsaka klienten onödiga kostnader, se 2.1.1 VGA. En advokats råd ska vara grundad på gällande rätt, se 2.1.2 VGA. Det får med beaktande av denna skyldighet anses följa av uppdraget att advokaten inhämtar den kunskap om gällande rätt som är nödvändig för att kunna ge sin klient nödvändiga och riktiga råd.

Det är advokaten som bär ansvaret för att klargöra klientens ansvar för en sakkunnigs arvode och kostnad, om inte advokaten själv avser att svara för kostnaden. Klargörandet ska ske innan uppdraget påbörjas. Vidare är det advokaten som bär bevisbördan för att förbehåll gjorts avseende att advokaten inte själv vill bära kostnadsansvaret, se 7.10.1 VGA.

Klienten informerades inte om priset för rättsutlåtandet

Tingsrätten konstaterar att advokaten har informerat klienten om att sakkunnigutlåtande från Örjan Teleman skulle inhämtas. Båda parter har vidgått att diskussioner har förts per mail och telefon om inhämtandet. Uppgifterna går isär i vilken omfattning kostnadsansvaret för inhämtandet av yttrandena har diskuterats. Advokaten har gjort gällande att det har varit underförstått att inhämtandet medförde en kostnad medan klienten har förnekat att han överhuvudtaget har fått någon information om kostnaden.

Det har i den skriftliga bevisningen inte framkommit någonting som visar på att klienten, innan Örjan Teleman påbörjade arbetet, har blivit informerad om priset för rättsutlåtandet. Det har vidare inte framkommit uppgifter i mailkorrespondensen mellan parterna hur klienten skulle komma att debiteras eller vilken debiteringsmetod Örjan Teleman använde sig av. Således har, fastslår tingsrätten, advokaten inte fullgjort sin skyldighet att på ett tydligt sätt informera klienten om kostnadsansvaret för inhämtandet av rättsutlåtandet.

Med anledning av att advokaten åsidosatt sin skyldighet på det nämnda sättet anser tingsrätten att klienten har en kvittningsgill motfordran på advokatfirman. Den omständighet att klienten har betalat fakturan för utlägget föranleder ingen annan bedömning.

I stället för 67 500 kronor behöver klienten därför bara betala 31 250 kronor. Vardera parten stå för sina rättegångskostnader.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Advokat, Civilprocess, Köprätt, Avtalsrätt