Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Leveransvägran av unik rådata - missbruk av dominerande ställning

Konkurrensverket ålägger Svensk Mäklarstatistik att fortsätta leverera rådata om bostadsaffärer i Sverige till Valueguard Index eftersom en leveransvägran utgör ett missbruk av en dominerande ställning. Beslutet förenas med vite om två miljoner kronor.

Leveransvägran av unik rådata - missbruk av dominerande ställning

Ärendet togs upp efter att Valueguard Index (Valueguard) inkommit med ett klagomål mot Svensk Mäklarstatistik (Mäklarstatistik). 

Klagomålet baserades på att avtalet mellan parterna, om rätten för Valueguard och dess kunder att få publicera statistik som tas fram baserat på rådata som levereras av Mäklarstatisk, sagts upp. Det nya avtalet som togs fram mellan parterna innehöll inte samma publiceringsrätt som det föregående, vilket innebär att Valueguard inte länge har möjlighet att publicera HOX-index. Valueguard menade att detta utgjorde ett missbruk av företagets dominerande ställning på marknaden. 

Mäklarstatistik anförde att skälet för att inte längre låta Valueguard att publicera statistik berodde på att bolaget dels önskade tillämpa samma villkor för samtliga av sina kunder, dels för att Valueguards statistikpublicering riskerade att avskräcka mäklare från att dela med sig av information till Mäklarstatistik.  

Konkurrensverket konstaterar att HOX-index är ett kvalitetsjusterat, hedoniskt index över prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige. För att beräkna detta köps data in av Valueguard från Mäklarstatistik. Vidare används även HOX-indexet av kunder till Valueguard i ett andra nedstigande led. Kunderna består av bland annat myndigheter, Finansinspektionen, Riksbanken och Nasdaq. Av utredningen framgår att aktörerna beskrev HOX-indexet som ett viktigt och unikt underlag för deras arbete som inte är utbytbart. 

Konkurrensverket jämför den statistik som Mäklarstatistik säljer med informationen som andra aktörer samlar in om bostadsaffärer i Sverige. Det går dock att konstatera att den informationen skiljer sig i avseenden som exempelvis tidpunkt för inhämtning, vilket gör den mindre aktuell i jämförelse med Mäklarstatisks data. Den data som samlas in av Mäklarstatistisks direkt från mäklare är så pass unik att Konkurrensverket konstaterar att försäljningen sker på en egen relevant produktmarknad. 

HOX-indexet som används av flera av Valueguards kunder är också väsentlig för att flertalet nya finansiella produkter ska kunna utvecklas förklarar konkurrensverket. Om Valueguard inte längre har möjlighet att publicera HOX-indexet, till följd av ett försäljningsstopp från Mäklarstatistik, kommer även kunder i efterföljande marknadsled att påverkas. 

Då det är fråga om sådan data från Mäklarstatistik som inte går att ersättas bedömer konkurrensverket att företaget har monopol på den svenska marknaden och således innehar en dominerande ställning. 

Beslutet om upphörandet av leverans av rådata med rätt att publicera statistik bedöms som en leveransvägran i ett etablerat avtalsförhållande. Då Mäklarstatistik är ett dominerande företag kan det utgöra ett missbruk om vissa villkor är uppfyllda (C-7/97 Bronner). Avtalsförhållandet mellan partnerna har pågått i cirka nio år och Valueguard får anses vara en etablerad kund. 

För närvarande föreligger det inget avtal mellan parterna som även är skiljaktiga i tolkningen av det nya förslagna avtalet. Kundernas möjlighet att använda statistiken är avhängigt Valueguards publiceringsrätt. Då Valueguard även är en viktig oberoende aktör på marknaden påverkas också kunderna indirekt. 

Mot bakgrund av detta gör Konkurrensverket bedömningen att Valueguard inte kan konkurrera effektivt med Mäklarstatisk på marknaden för offentlig publicering av statistik av bostadsmarknaden i Sverige. Begräsningen innebär således en utestängning. Elimineringen av konkurrensen medför minskade valmöjligheter för Valueguards kunder och konsumenter av offentlig statistik och innebär en risk för att HOX-indexet inte kan levereras. Det innebär vidare att uppkomsten av nya produkter, som Valueguard hade kunnat bidra till, hindras och en konsumentskada uppstår.  

Svensk Mäklarstatistik kan därför inte utan giltigt skäl upphöra att leverera rådata utan publiceringsrätt för Valueguard och dess kunder.

Att avsluta Valueguards rätt att publicera statistik skulle vara allvarligt ur konkurrenssynpunkt. För beslutet ska följas bestämmer Konkurrensverket vitesbeloppet till 2 miljoner kronor.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Compliance - finansiella bolag, Konkurrensrätt