Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mor och dotter drev svartmäklarverksamhet – nu döms de till fängelse

Under två års tid tjänade mor och dotter betydande belopp på sin yrkesmässiga och storskaliga handel med hyreskontrakt i Stockholm. Kvinnorna, 54 respektive 32, döms nu båda till kännbara fängelsestraff samtidigt som de tvingas betala tillbaka mycket av sina vinster. De säljande hyresgästerna frias samtidigt, främst på grund av preskription.

I 12 kap. jordabalken, eller hyreslagen, regleras hyresgästens skyldighet att betala hyra för användningen av en bostadslägenhet. Regleringen förbjuder samtidigt att hyresgästen betalar särskild ersättning för att en bostadslägenhet upplåts – eller för en överlåtelse. Det är även förbjudet att mot ersättning förmedla en hyresrätt.

Det nu aktuella åtalet är ett av de mest omfattande av sitt slag och rör omfattande försäljning och förmedling av hyresrätter i Stockholm under en tvåårsperiod. I centrum står två kvinnor, 54 respektive 32, som ska ha varit verksamma som ”svartmäklare” och sålt eller förmedlat de 20 lägenheter som åtalet omfattar. Misstankarna mot kvinnorna, som är mor och dotter, uppstod i samband med en annan brottsutredning. Åklagaren valde i slutändan att inte bara åtala kvinnorna utan även merparten av de hyresgäster som överlåtit sina kontrakt, för att i samförstånd med kvinnorna ha gjort detta mot ersättning.

När det gäller kvinnorna går Stockholms tingsrätt huvudsakligen på åklagarens linje. 54-åringen fälls för tolv fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för förmedling av bostadslägenhet – och för ett fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för överlåtelse av bostadslägenhet. 32-åringen fälls, i sin tur, för 16 fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för förmedling av bostadslägenhet.

Intäkterna för den gemensamt bedrivna brottsligheten har legat i trakten runt åtta–nio miljoner kronor vardera och domstolen beskriver förmedlingsverksamheten som ”en yrkesmässigt bedriven svart handel med lägenheter i stor omfattning”. Med hänsyn till detta och till de betydande belopp som betalats i ersättning rubriceras kvinnornas brott genomgående som grova.

Kvinnorna döms nu också till kännbara fängelsestraff. 32-åringen döms till 19 månaders fängelse medan 54-åringen döms till 17 månader. Även om en del av ersättningen uppburits för de säljande hyresgästernas räkning är det klarlagt att kvinnorna har gjort en betydande vinning av brottsligheten. De ska i vissa fall betala tillbaka den ersättning de mottagit till köparna av hyreslägenheterna – och åläggs i vissa fall att betala ett belopp motsvarande sin vinning till staten såsom förverkat utbyte av brott. Kvinnorna meddelas även treåriga näringsförbud.

När det gäller de säljande hyresgästerna får dock domen ses som ett bakslag för åklagaren. Inte någon av de 14 personer som åtalats fälls i tingsrättens prövning. I några fall är bedömningen att åklagaren inte har bevisat att de tilltalade har begärt ersättning för överlåtelsen i fråga. I huvuddelen av fallen är det dock så att gärningarna inte anses kvalificera som grova och därför har hunnit preskriberas. Detta hindrar dock inte att säljarna i flera fall åläggs att betala tillbaka den svarta köpeskillingen på 100 000–700 000 kronor.


Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Övrig nyttjanderätt, Bostadshyra - överlåtelse och andrahandsuthyrning, Övrig fastighetsjuridik

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig