Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Stockholm en anmärkning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för överträdelser av gällande regelverk. Efter en undersökning i samband med fyra större bolagshändelser under 2021 och 2022 konstateras att brister i handelsövervakningen lett till att misstänkt insiderhandel vare sig har upptäckts eller anmälts till FI.

Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm i samband med fyra större bolagshändelser under 2021 och 2022 uppfyllde sina skyldigheter att upprätthålla effektiva arrangemang, system och förfaranden i sin handelsövervakning samt att rapportera misstänkt insiderhandel till inspektionen enligt artikel 16.1 i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) och 13 kap. 7 § LV. 

Undersökningarna visar att det i samband med de fyra bolagshändelserna har funnits brister i hur Nasdaq Stockholm har bedrivit den handelsövervakning som ska förhindra, upptäcka och rapportera insiderhandel. I undersökningarna framkommer också att Nasdaq Stockholm har inlett handel med finansiella instrument i strid med regelverket vid två tillfällen. Nasdaq Stockholm har härigenom åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 16.1 i Mar samt 13 kap. 3 och 7 §§ LV.

De fyra bolagshändelserna rör Ica, Haldex, Swedish Match och Lundin Energy. Finansinspektionen konstaterar att artikel 2.3 och 2.4 i den delegerade förordningen anger att börsens system ska garantera en effektiv och kontinuerlig övervakning av alla transaktioner som utförs, oberoende av vilka kunder som berörs. Enligt artikel 2.5 första stycket a i den delegerade förordningen ska systemen vara lämpliga och proportionerliga i förhållande till omfattningen av, storleken på och egenskaperna hos den verksamhet som bedrivs. 

Nasdaq Stockholm driver den största handelsplatsen i Sverige, vilket med nödvändighet ställer höga krav på börsens system för övervakning. För att Nasdaq Stockholm ska kunna upptäcka misstänkt insiderhandel vid större bolagshändelser i den utsträckning som regelverket kräver behöver börsen även analysera enskilda aktörers handel.

Om granskningen begränsar sig till att enbart avse handelsmönster för en aktie är risken överhängande att endast en mycket omfattande handel, som avviker rent statistiskt i volym, prispåverkan eller andel av den totala omsättningen i aktien under perioden, skulle generera misstankar. Under sådana förhållanden skulle insiderhandel kunna undgå upptäckt exempelvis genom att den utförs med många små transaktioner över en längre tid. I större emittenter, där stora handelsvolymer förekommer, skulle även omfattande insiderhandel kunna gömma sig utan möjlighet till upptäckt.

Nasdaq Stockholm har analyserat handelsmönster men anser inte att börsen har varit skyldig att analysera handeln även på individnivå vid de aktuella bolagshändelserna och har inte heller gjort det.

Nasdaq Stockholm hade fått förhandsinformation om de fyra bolagshändelserna. Från den tidpunkt då Nasdaq Stockholm mottog informationen hade börsen kännedom om att det fanns insiderinformation kopplad till respektive bolag som med största sannolikhet hade stor kurspåverkan.

Finansinspektionen konstaterar att merparten av de aktörer som utförde transaktionerna var bland de största fysiska nettoköparna i samband med någon eller flera av bolagshändelserna. De sålde inte heller några aktier i de aktuella bolagen under de perioder som har granskats. Enligt Finansinspektionen skulle börsen alltså vid sin analys av handeln ha uppmärksammat dessa aktörer och genomfört en djupare analys av respektive aktörs handel.

Finansinspektionens analys av aktörernas handel visar också att samtliga avvek från sina tidigare respektive handelsmönster. I vissa fall var avvikelserna markanta.

Finansinspektionen konstaterar att transaktionerna ger upphov till rimliga misstankar om insiderhandel och att Nasdaq Stockholm borde ha upptäckt detta. Börsen är enligt reglerna i Mar och LV skyldiga att utan dröjsmål underrätta inspektionen om transaktioner som kan utgöra insiderhandel.

Genom att inte underrätta Finansinspektionen om transaktionerna har Nasdaq Stockholm åsidosatt bestämmelsen i 16.1 andra stycket i Mar och därmed inte heller uppfyllt kravet i 13 kap. 7 § andra stycket LV.

FI bedömer att det finns skäl att se allvarligt på flera av bristerna och Nasdaq Stockholm får därför en anmärkning och ska också betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Kredit, finans- och bankrätt, Tillstånd och tillsyn