Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekades ersättning för skottskador - vinner i tingsrätten

En man som blev skjuten i benet och handen förvägrades försäkringsersättning på grund av att han genom en kriminell livsstil själv försatte sig i den riskfyllda situationen. Tingsrätten ger mannen rätt till ersättning trots att han dömdes för misshandel år 2016 och flera gånger för olika narkotikabrott dessförinnan.

Nekades ersättning för skottskador - vinner i tingsrätten

Den 36-årige mannen utsattes den 9 november 2018 för en skjutning i Landskrona och skadades av två skott. Ett skott träffade i höger hand och ett i vänster ben. Förundersökning inleddes den 10 november 2018 gällande försök till mord.

Förundersökningen lades ned den 19 mars 2019 med motiveringen att vidtagna åtgärder inte hade lett till att någon kunde misstänkas för brottet och att ytterligare utredning inte kunde antas ändra på det.

36-åringen var vid tiden för skadehändelsen försäkrad genom en hemförsäkring hos Länsförsäkringar Skåne. Han anmälde sin skada den 26 april 2019 till Länsförsäkringar. Prövningsnämnden för försäkringsärenden beslutade den 21 augusti 2019 att neka mannen försäkringsersättning.  Nämnden beslutade den 4 november 2019 att inte ändra sitt tidigare beslut.

I hemförsäkringen ingår ett överfallsskydd (villkor I), som omfattar bland annat den situationen att försäkringstagaren utsatts för misshandel genom uppsåtligt fysiskt våld, som inte är ringa. Parterna är ense om att 36-åringen har utsatts för en sådan skadehändelse som i sig omfattas av överfallsskyddet.

Länsförsäkringar har gjort gällande att han ändå inte har rätt till försäkringsersättning på grund av undantagsbestämmelser i hemförsäkringen och försäkringsavtalslagen.

Den skada som 36-åringen har anmält har, enligt försäkringsbolaget, samband med brottslig handling som han utfört, medverkat till eller främjat varför försäkringen inte gäller. I andra hand har han agerat på sådant sätt att han åsidosatt de aktsamhetskrav som gäller enligt försäkringen, varför ersättningen ska jämkas till noll kronor. I tredje hand har Länsförsäkringar gjort gällande att han inte har medverkat aktivt till skadans utredande på det sätt som krävs och att ersättningen därför ska sättas ned till noll kronor.

I sista hand ska ersättningen sättas ned till noll kronor eftersom 36-åringen har lämnat oriktiga och motstridiga uppgifter samt undanhållit uppgifter (försäkringsavtalslagen 16 kap. 4 §).

Enligt Helsingborgs tingsrätt har Länsförsäkringar inte styrkt att undantagsvillkoret i Villkor I.2 föreligger om skadans samband med brottslig gärning.

Det är ostridigt att 36-åringen var häktad under tiden 19 september till och med den 8 november 2018 såsom på sannolika skäl misstänkt för bland annat försök till utpressning och försök till grov utpressning i två fall. Det är också ostridigt att han har förnekat samtliga de gärningar han var misstänkt för och att förundersökningen mot honom nu är nedlagd.

Länsförsäkringar har i generella ordalag redogjort för de brottsmisstankar som 36-åringen var misstänkt för och påstått att skjutningen mot honom var en hämndåtgärd med anledning av nämnda brottsmisstankar. Något annat specifikt agerande från mannens sida i detta sammanhang har Länsförsäkringar inte gjort gällande.

Länsförsäkringar har vidare gjort gällande att mannen har åsidosatt aktsamhetskravet genom att ha en kriminell livsstil. Den senaste domen är från den 27 april 2016 och gäller en misshandel begången den 10 november 2015. Dessförinnan dömdes han dels den 12 februari 2016 för ringa narkotikabrott begånget den 5 juni 2015, dels den 29 december 2015 för narkotikabrott och ringa narkotikabrott begångna den 18 augusti 2015. Det finns även tidigare domar mot 36-åringen gällande ringa narkotikabrott.

Sammantaget är det inte styrkt att 36-åringen – genom att tidigare ha dömts för narkotikabrott och våldsbrott eller varit misstänkt för brott – har utsatt sig för risken att skadas. Det har inte heller framkommit någon särskild omständighet som talar för att han i samband med själva skadehändelsen har utsatt sig för risken att skadas. Därmed finns inte skäl att sätta ned försäkringsersättningen på denna grund.

Länsförsäkringar har heller inte styrkt att 36-åringen inte har medverkat i utredningen eller har lämnat oriktiga uppgifter.

Tingsrätten fastställer därmed att 36-åringen är berättigad till försäkringsersättning från Länsförsäkringar Skåne med anledning av skjutningen den 9 november 2018.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Brott mot person, Försäkringsrätt, Avtalsrätt