Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas få ut uppgifter om köpare av omhändertagna hundar

En kvinna som fått sina hundar omhändertagna nekas att få ta del av köparnas identiteter. I bedömningen beaktar kammarrätten att det finns en generell hotbild mot köpare av omhändertagna djur och att en sådan köpare kan bli kontaktad av den som fått sina djur omhändertagna. En skiljaktig ledamot anser att uppgifterna inte omfattas av sekretess.

En kvinna fick under 2022 sina hundar omhändertagna av Länsstyrelsen i Skåne. I mars 2023 begärde hon ut kontaktuppgifterna till de som köpt hundarna. Länsstyrelsen avslog kvinnans ansökan.

Sekretess gäller för uppgifter om en person om det kan antas att den enskilde kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften lämnas ut.

Länsstyrelsen anförde i avslaget att tidigare erfarenheter från verksamheten visar att djurhem och personer som övertagit omhändertagna djur har utsatts för hot, olaga intrång, skadegörelse och försök till påverkan.

Länsstyrelsen bedömde därför att det förelåg en generell hotbild mot de personer som kvinnan ville ha kontaktinformationen till, och att uppgifterna därför omfattades av sekretess enligt 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Kvinnan överklagade beslutet och menade i Kammarrätten i Göteborg att de begärda uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Kammarrätten konstaterar inledningsvis att 21 kap. 3 § OSL har ett kvalificerat rakt skaderekvisit, vilket innebär en stark presumtion för att uppgifterna är offentliga.

Länsstyrelsen menade att det finns en generell hotbild mot köpare av intagna djur. För att sekretess ska gälla enligt den aktuella bestämmelsen krävs dock att en person kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida allvarligt men. Enligt kammarrätten finns det ingenting konkret i utredningen som talar för att en sådan risk föreligger. Därför föreligger inte sekretess enligt den av länsstyrelsen åberopade bestämmelsen.

Enligt 31 kap. 16 § OSL ska dock sekretess gälla för uppgift om en enskilds affärsförhållanden när denne trätt i affärsförbindelse med en myndighet och det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Den generella hotbilden mot köpare av omhändertagna djur kan enligt kammarrätten beaktas vid tillämpningen av denna bestämmelse. Mot bakgrund av att kvinnan berättat att hon vill söka reda på hundarna och att hon har synpunkter på köpeskillingen bedömer kammarrätten att köparnas kontaktuppgifter omfattas av sekretess.

Kvinnans överklagande avslås därför.

En kammarrättsassessor är dock skiljaktig. Hon instämmer med majoriteten om att uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt 21 kap. 3 § OSL.

Hon menar dock att 31 kap. OSL endast omfattar enskilda som trätt i affärsförbindelse med en myndighet inom ramen för sin ekonomiska verksamhet. I målet finns ingenting som talar för att de som köpt hundarna gjort det inom ramen för en näringsverksamhet. Därför menar den skiljaktiga domaren att sekretess inte gäller för köparna och hon menar att uppgifterna borde lämnas ut.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

1880_23.pdf

500 KB
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Djurhållning, Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess