Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oklart vem som tillhandahållit svart arbetskraft - slipper skattetillägg

Kammarrätten anser att utredningen tyder på att de aktuella arbetena av underentreprenörer har utförts av svart arbetskraft. Men det framgår inte klart att arbetskraften tillhandahållits eller förmedlats av bolagen som fakturerat. Därför slipper bolaget skattetillägg och efterbeskattning.

Oklart vem som tillhandahållit svart arbetskraft - slipper skattetillägg

Skatteverket bedömde genom det överklagade beslutet att entreprenadföretaget under beskattningsår 2015 och 2016 hade bokfört totalt 26 osanna fakturor från en handfull bolag. Skatteverket har bedömt att fakturorna från ett av bolagen endast är upprättade för skens skull och att de arbeten som fakturorna avser aldrig har utförts. För resterande underentreprenörer har Skatteverket bedömt att fakturorna är osanna i den meningen att arbetet har utförts av bolaget och inte av underentreprenörerna.

Fakturorna från fyra bolag, som är har bokförts under beskattningsår 2016, faller inom ramen för det ordinarie förfärandet. För fakturorna från två av bolagen, som har bokförts under beskattningsår 2015, aktualiseras i stället reglerna om efterbeskattning.

Entreprenadföretaget yrkade att Skatteverkets beslut skulle undanröjas. Bolaget menade att påstådda brister i vissa delar av bokföringen inte innebär att Skatteverkets bedömning okritiskt kan godkännas i de delar där brister inte har påvisats på annan än skönsmässig grund. Skatteverkets bedömning tycks sakna grund i fakta eftersom bolagets underlag torde utgöra tillräcklig bevisning samtidigt som Skatteverket saknar annat kontrollmaterial.

Underentreprenörerna har varit godkända för F-skatt fram till dess att Skatteverket inledde revision av dem. Bolaget och underentreprenörerna har reviderats i omedelbar anslutning till varandra. Bolaget har därför kunnat kontrollera att underentreprenörerna var godkända för F-skatt i samband

med att de anlitades. Eftersom således även Skatteverket har betraktat underentreprenörerna som seriösa aktörer fram till det att revisionen av dem inleddes har det saknats anledning för bolaget att göra någon annan bedömning.

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm instämmer i förvaltningsrättens bedömning avseende fakturorna från två av bolagen samt de av Skatteverket beslutade beskattningskonsekvenserna. Överklagandet ska därmed avslås i dessa delar.

När det gäller tre av de övriga bolagen anser kammarrätten att det finns omständigheter i utredningen som är besvärande för bolaget. Flera av dessa brister är dock hänförliga till underentreprenörerna. Bristerna medför inte automatiskt att de aktuella fakturorna varit osanna.

I målen finns dock även ett antal omständigheter som talar för att de aktuella fakturorna är osanna. Fakturorna saknar bland annat uppgifter från tidssedlar och uppgifter som kan identifiera vem som har arbetat var eller när arbete har utförts. Det saknas vidare avtal mellan bolaget och underentreprenörerna. Kammarrätterna anser att bolagets förklaring att tidssedlarna slängts eftersom det inte förts fram några klagomål från kunder brister i trovärdighet. Bolagets kontakter med de tre fakturautställande bolagen präglas också av ytterligare oklarheter.

Bolaget har inte kommit in med något underlag som visar att fakturorna överensstämmer med verkliga förhållanden. Fakturorna ska därför inte läggas till grund för beskattningen. Överklagandet ska därför avslås i dessa delar.

Överklagandet avslås också beträffande ytterligare ett bolag.

När det gäller en fjärde underentreprenör – företaget Creator - säger kammarrättens att utredningen visar att Skatteverket har haft fog för sin uppfattning att det även i Creators verksamhet har förekommit osanna fakturor. Omständigheterna är väsentligen desamma som för fakturorna från tre av de tidigare nämnda bolagen med den skillnaden att det för beskattningsår 2015 krävs förutsättningar för efterbeskattning.

Utredningen i målen tyder på att de aktuella arbetena har utförts av svart arbetskraft. Det kan dock, framhåller domstolen, inte sägas klart framgå att arbetskraften inte har tillhandahållits eller förmedlats av Creator. Med beaktande av den försiktighet som ska råda i bedömningen anser kammarrätten att det brister i förutsättningarna för att efterbeskatta bolaget för fakturorna från Creator.

Bolaget ska därför medges avdrag för beloppen enligt fakturorna samt för ingående mervärdesskatt hänförlig till dessa.

Som en följd av detta ska även efterbeskattningen för arbetsgivaravgifter, ingående mervärdesskatt och skatteavdrag avseende de aktuella fakturorna undanröjas.

Eftersom kammarrätten har bedömt att det saknas förutsättningar för efterbeskattning av fakturorna från Creator saknas även förutsättningar för att ta ut skattetillägg. När det gäller de skattetillägg som påförts på grund av fakturorna från de tidigare tre nämnda tre bolagen gör kammarrätten samma bedömning som i fråga om förutsättningarna för efterbeskattning av fakturorna från Creator. Det finns därmed inte förutsättningar för att påföra bolaget skattetillägg för dessa fakturor.

Med anledning av denna dom ska överklagandet av en annan dom rörande samma omständigheter beträffande en företrädare för bolaget bifallas på så sätt att den delen av höjningen av hennes inkomst av tjänst för beskattningsår 2015 som grundas i fakturor från Creator ska upphävas.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Skattetillägg, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Entreprenadrätt, Övrig arbetsrätt