Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Parkslide inte fel i fastighet

Köparna av ett fritidshus på Tjörn kände inte till den invasiva storväxten parkslide innan de fick se den sprida ut sig på tomten. De stämde säljaren. Även om tingsrätten har förståelse för att köparna helt saknade kännedom om parkslide kan det inte frånta dem ansvaret för att utreda förekomsten vidare.

Köparna, ett par, förvärvade den 30 april 2019 fastigheten i Tjörn för en köpeskilling om 2 580 000 kronor. Köpet föregicks av en visning den 28 april 2019. I samband med visningen fanns ett prospekt med bilder på fastigheten. Vid visningen fanns det på fastigheten visst kvarlämnat byggmaterial. Köparna fick tillträde till fastigheten den 20 maj 2019.

På fastigheten förekommer växten reynoutria japonica, så kallad parkslide. Den aktuella växten är en spridningsbenägen växt. Det är ostridigt mellan parterna att växten på tomten samt att den finns på angränsande fastigheter. Parksliden diskuterades mellan parterna, i någon bemärkelse, före tillträdesdagen.

Av köparnas talan framgår att Parkslide är en snabbväxande växt som har ett kraftigt rotsystem och har djupgående rötter som bildar täta bestånd. Förekomsten av parkslide medför bland annat att möjligheten till markanvändning begränsas, genom att marken växer igen på sådant sätt att det inte är möjligt att promenera på området och att det inte längre kan odlas på marken. Växtens rötter kan även tränga in i byggnader och vattenledningar och orsaka skador med stora ekonomiska konsekvenser. Växten kan bli upp till 50–250 cm hög. Jordstammarna i rotsystemet är massiva och kan ofta vara upp till 5–6 meter långa och kan växa upp till en meter på en växtsäsong.

Det är ostridigt att reklamation skett den 16 juli 2019. Köparna har yrkat att tingsrätten förpliktar säljarna att till dem solidariskt betala ett kapitalbelopp om 1 980 000 kronor jämte ränta motsvarande prisavdraget ska bestämmas till skillnaden mellan köpeskillingen och fastighetens värde vid tidpunkten för tillträdet om den omfattande förekomsten av parkslide varit känd.

Köparna grundar sin talan på att det förekom vid tidpunkten för köpet på flera ställen på fastigheten stora dolda bestånd av parkslide, vilket medfört att markanvändningen inskränkts och att det finns en påtaglig risk för skada på de på fastigheten belägna byggnaderna och ledningarna.

Detta har utgjort ett väsentligt fel i fastigheten och denna har avvikit från vad köparna med fog kunnat förutsätta.

Felet har inte bort upptäckas av köparna vid den undersökning av fastigheten som varit påkallad inför köpet. Detta medför rätt till prisavdrag.

Den omfattande förekomsten av parkslide har utgjort en så allvarlig och fundamental avvikelse från rimlig standard på fastigheten, att denna har saknat en kärnegenskap som får anses ha varit utfäst vid förvärvstillfället. Detta medför rätt till skadestånd. Säljarna kände till förekomsten av parkslide och förstod eller borde ha förstått att förekomsten av växten var av betydelse för prissättningen och för köpet som sådant. De försummade dock uppsåtligen eller av oaktsamhet att köparna om förekomsten av parkslide. Det strider mot tro och heder att innehålla denna typ av information. Köparna förteg svikligen omständigheterna och utnyttjade köparnas okunskap. Detta medför rätt till skadestånd eller rätt för köparna att göra felet gällande så som dolt fel med rätt till avdrag på köpeskillingen.

Uddevalla tingsrätt konstaterar att ett första steg för att bedöma om ett fel föreligger är att man ska ta ställning till vilken standard i olika avseenden en köpare har rätt att kräva av fastigheten vid köpet.

Fastigheten har haft förekomst av parkslide sedan i vart fall år 1982 även om bestånden sedan dess har utökats till andra områden och till omfattning. Parkslide förekommer härutöver i anslutning till fastigheten.

Parkslide har funnit i Sverige i över 100 år och tusentals bestånd har rapporterats in runt om i landet. Växten medför inte fara för liv och hälsa och det är inte förbjudet att inneha växten. Det är upp till var och en att plantera växten och, för det fall man vill, bekämpa densamma. Vill man helt ta bort växten medför det, liksom ovan har redogjorts för, tidsmässigt engagemang och kostnader. Tidigare ägare har brukat den aktuella fastigheten som fritidsfastighet. Det har inte framkommit att förekomsten av parkslide på fastigheten varit en begränsning på annat sätt än att växten, liksom annan natur som vill inkräkta på en fastighet, måste hållas efter och att det medför viss arbetsinsats för det fall man anser det behövligt. Redan här anser tingsrätten således att fastigheten inte avvikit från vad man som köpare av den aktuella fastigheten har haft fog att förutsätta vid köpet.

Härtill bär köparen risken för sådana avvikelser som han borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.

För det fall växtligheten på fastigheten varit av stor vikt för köparna vid förvärvet av fastigheten borde de, enligt tingsrättens mening ha gått vidare med sin undersökning, till exempel genom att ställa frågor till säljaren, grannar eller botaniskt kunniga personer. Även om tingsrätten har förståelse för att köparna i nu aktuellt fall helt saknade kännedom om parkslide och vad förekomsten av växten kunde medföra i form av bekämpning och efterhållande kan det således inte frånta dem ansvaret för att utreda förekomsten vidare.

Köparna borde således ha upptäckt förekomsten av parkslide vid en med tillbörlig omsorg genomförd undersökning av fastigheten. Dock kan det i vissa fall vara så att en säljare av en fastighet ändå i viss utsträckning har en skyldighet att upplysa en köpare om förhållanden som denne känner till och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Säljarens underlåtenhet att lämna upplysningar i sådana situationer kan i allmänhet anses strida mot tro och heder.

Tingsrätten anser inte att det i målet har framkommit några omständigheter som varit ägnade att reducera undersökningsplikten, såsom att säljaren skulle ha agerat svikligt eller på ett sätt som stridit mot tro och heder. Mot bakgrund av det anförda ska käromålet ogillas.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

T83-21.pdf

500 KB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Köprätt, Fastighetsköp