Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sa upp sig frivilligt när arbetsgivare övervägde stöldanmälan

En kvinna som under ett möte med arbetsgivaren på Samhall uppmanades att skriva under en överenskommelse om anställningens upphörande mot att hon inte skulle bli avskedad och polisanmälas för stöld ville att hennes uppsägning skulle ogiltigförklaras. Tingsrätten anser dock inte att överenskommelsen ska ogiltigförklaras.

Sa upp sig frivilligt när arbetsgivare övervägde stöldanmälan

Den 44-årige kvinnan anställdes av Samhall AB den 29 juni 2015 och var arbetsplacerad hos Samhalls kund Plastal AB. Den 11 februari 2017 inkom hon med ett brev till Samhall angående att hon kände sig utsatt för trakasserier, förtal, mobbning och rasistiska uttalanden från arbetsledare och andra anställda.

I september 2020 uppdagades via övervakningsfilmer att 44-åringen vid två tillfällen tagit varor från en varuautomat på arbetsplatsen utan att betala för sig. Hon har medgett att hon har tillägnat sig varorna men nekat till att hon skulle ha haft en avsikt att inte betala för dem. Den 13 oktober 2020 underrättades hon om Samhalls avskedsbeslut till följd av händelserna. Den 15 oktober 2020 inkom 44-åringen med ett brev till Samhalls HR-chef där hon framförde nya påståenden om att hon utsatts för mobbning.

Den 20 oktober 2020 hölls en varselöverläggning där 44-åringen, hennes exmake, den fackliga företrädaren för IF Metall, en tolk och en företrädare för Samhall närvarade. Vid överläggningen träffade parterna ett skriftligt avtal om upphörande av kvinnans anställning. Samhall har förklarat att bolaget avsett att verkställa avskedandet om inte parterna vid varselöverläggningen hade funnit en lösning.

44-åringen yrkade att tingsrätten ska förplikta Samhall att betala för utebliven lön och semesterersättning och ogiltigförklarar uppsägningen.

Hon hävdade att parternas överenskommelse om uppsägningen är ogiltig (nullitet) i sin helhet på grund av att hon led av en psykisk störning vid avtalets ingående, att Samhalls företrädare framkallat hennes uppsägning genom att svikligen ha förlett henne att tro att Samhall genom överenskommelsen ville få till en lösning till båda parters fördel, att det skulle strida mot tro och heder att med Samhalls vetskap om omständigheterna vid överenskommelsens tillkomst åberopa densamma, att uppgörelsen villkorar att hon ska avsluta en tillsvidareanställning efter mer än fem års tid mot en betald uppsägningstid om endast ytterligare tio dagar, vilket är ett oskäligt vederlag, och utan möjlighet till en prövning av huruvida laga grund alternativt saklig grund förelegat för skiljandet från tjänsten, att det var en väsentlig förutsättning för henne att anställningsskyddet inte skulle kunna kringgås genom en friskrivningsklausul i avtalet, samt utifrån Arbetsdomstolens praxis om god sed på arbetsmarknaden.

Ystads tingsrätt konstaterar inledningsvis att den samlade bilden av den av parterna åberopade bevisningen, även med beaktande av en psykiatrikers bedömning av 44-åringens nedsatta kognitiva förmåga och medicinska status, inte ger stöd för att hon ingått avgångsavtalet och i samband med det, som en del av överenskommelsen med Samhall, skrivit under sin uppsägningshandling, annat än frivilligt och med insikt om vad avtalet innebar. 44-åringen bedöms alltså inte ha visat att parternas avgångsavtal skulle vara ogiltigt med tillämpning av lagen (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning.

I målet har härutöver övergripande angetts att Samhalls tidigare agerande 44-åringen vad gäller mobbing/kränkande särbehandling och bristande rehabilitering efter sjukskrivning skulle medföra att avgångsavtalet med uppsägningen skulle vara behäftat med någon av de andra av käranden angivna ogiltighetsgrunderna.

Bevisningen om Samhalls bristfälliga agerande i dessa frågor består i kvinnans egna odetaljerade uppgifter om det, som hon ska ha vidareförmedlat till exmaken och personal inom sjukvården. Mot det står uppgifter från företrädare för hennes tidigare arbetsgivare  som motsäger att Samhall skulle ha agerat bristande i dessa frågor och att 44-åringen inte heller lyft detta med företrädare för Samhall under de sista åren i sin anställning, bortsett från ett brev som hon skrev till HR-chefen på Samhall efter att hon varslats om avsked.

Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter finner tingsrätten att kvinnan inte visat att avgångsavtalet, med hennes uppsägning som en del, skulle vara behäftat med någon av de andra av käranden angivna ogiltighetsgrunderna, inklusive vara att anses som en av arbetsgivaren framprovocerad uppsägning. Hennes talan ska därför ogillas.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

T3526-20.pdf

500 KB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande