Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avhoppare kunde inte stoppas i tingsrätten - nytt försök i AD

Ett företag inom elkraftsindustrin vill hindra en avhoppare från konkurrerande verksamhet men får nej av tingsrätten. Domstolen anser i ett överklagat beslut att åtgärder i form av omhändertagande av datorer och telefoner får långtgående konsekvenser och är inte försvarbart.

Avhoppare kunde inte stoppas i tingsrätten - nytt försök i AD

One Nordic AB hävdar att en tidigare anställd dels röjt företagshemlig information som han haft lovlig tillgång till inom ramen för sin tjänst, dels tillägnat sig företagshemlig information som därefter röjts. I det senare fallet ska det röra sig om omfattande teknisk och ekonomisk information om Ones kunder, vilket om angreppet fortsätter kan ge upphov till en omfattande skada.

Den företagshemliga informationen har, enligt One Nordic, röjts för två bolag vilka därefter har utnyttjat informationen i sina respektive verksamheter. Med hänsyn till omfattningen av den företagshemliga information som har röjts förmodas ett kommande mer omfattande utnyttjande i form av att de nämnda bolagen bearbetar Ones Nordics befintliga kunder och tecknar avtal med dessa.

Tingsrätten konstaterar att Ones Nordics yrkande gällande vilka handlingar/information som ska överlämnas, och såvitt nu gäller omhändertas, är mycket allmänt hållet. Yrkandet synes dock ta sikte på omfattande information/handlingar. Tingsrätten skriver: ”Det är inte utifrån yrkandet i sin helhet, eller sett tillsammans med uppgifterna i övrigt i stämningsansökan, möjligt att ens överblicka vilka handlingar/vilken information som Kronofogden ges rätt att omhänderta om yrkandet skulle bifallas. One har dessutom yrkat på långtgående åtgärder i form av omhändertagande av datorer, telefoner m.m. hos svarandena och det finns även yrkande om att radera information/material. När det rör sig om så långtgående åtgärder måste kraven på att specificera den information/de handlingar som yrkandet om omhändertagande tar sikte på ställas högt”.

Mot bakgrund av yrkandets utformning är det, enligt tingsrätten, inte heller möjligt att överblicka vilka konsekvenser ett beslut om omhändertagande/ radering i praktiken skulle få för svarandenas möjligheter att fortsätta bedriva näringsverksamhet. Yrkandet är alltså inte tillräckligt preciserat och ett bifall till yrkandet skulle medföra en inte obetydlig rättsosäkerhet för svarandena.

Dessutom framhåller domstolen att det finns flera oklarheter i frågan om i vilken utsträckning angrepp på företagshemligheter faktiskt har skett och/eller är nära förestående. Detta även med beaktande av att det framstår som att avhopparen under tiden han var anställd hos One Nordic kan ha röjt vissa uppgifter som får bedömas utgöra företagshemlig information.

Det kan också konstateras att mycket talar för att avhopparen genom sitt arbete hos One Nordic har förvärvat viss allmän information och yrkeskompetens på området som han inte kan anses vara förhindrad att använda i sitt fortsatta yrkesliv efter att han avslutat sin anställning hos bolaget. Att omhänderta all sådan information från honom eller de andra svarandena kan inte vara försvarbart.

Sammantaget ger One Nordics framställning inte vid handen att bolaget har lyckats visa att det föreligger sannolika skäl för att deras företagshemligheter angripits/kommer att angripas av svarandena i en sådan utsträckning som yrkandet om omhändertagande av information tar sikte på. Det interimistiska yrkandet om omhändertagande eller radering av företagshemlig information ska därför avslås.

Beslutet har överklagats till Arbetsdomstolen som har beslutat om prövningstillstånd.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Övrig arbetsrätt, Konkurrensrätt, Företagshemligheter

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig