Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Discobowling omfattas av den reducerade idrottsmomsen

När verksamheten övergår i discobowling tänds discobelysning och musiken höjs – men i övrigt sker bowlingen på samma villkor som under dagtid. Med hänsyn till detta anser kammarrätten att det huvudsakliga syftet inte ändras. Tillhandahållandet av discobowling omfattas därför av den reducerade skattesatsen för idrottslig verksamhet.

Discobowling omfattas av den reducerade idrottsmomsen

Skatteverket beslutade i september 2020 att höja en bowlinghalls utgående moms med motiveringen att bolagets tillhandahållande av discobowling skulle beskattas med 25 procent i stället för 6 procent som gäller för idrottstjänster. Samtidigt ansåg verket att tillhandahållandet av bowlingbanor under dagtid omfattades av den så kallade idrottsmomsen.

Enligt 7 kap. 1 § tredje stycket punkten 11 mervärdesskattelagen, ML, gäller en sexprocentig skattesats för tjänster varigenom någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet.

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog bolagets överklagande.

Enligt mervärdesskattedirektivet får en reducerad skattesats tillämpas på tillhandahållanden av tjänster som avser utnyttjandet av sportanläggningar. Av EU-domstolens praxis framgår att begreppet utnyttjande av sportanläggningar inte omfattar verksamheter som utgör ren rekreation eller nöje. Det krävs dock inte att aktiviteten utövas på professionell nivå eller att det sker regelbundet och organiserat.

Mot bakgrund av detta konstaterade förvaltningsrätten att det krävs en viss standard för att det ska röra sig om en idrottstjänst. Dessutom förutsätts att anläggningarna tillhandahålls i det huvudsakliga syftet att användas för idrottsutövning.

Skatteverket anser i regel att verksamheter som ingår i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund kan antas vara idrottslig verksamhet. Något krav på att så ska vara fallet finns dock inte.

Det är ostridigt att bowlingbanor under normala förhållanden utgör idrottstjänster. När lokalen slår om till discobowling tänds discobelysning samtidigt som musikvolymen höjs.

Domstolen ansåg att förändringen av miljön innebär att det huvudsakliga ändamålet med utövandet snarare utgör ren rekreation eller nöje. Skatteverkets beslut skulle därför fastställas.

Kammarrätten i Stockholm gör en annan bedömning och förklarar att tillhandahållandet av discobowling utgör idrottstjänster.

Rätten framhåller att det enda som skiljer discobowlingen från den bowling som spelas övriga tider är att ljuset förändras och att musiken höjs. I övrigt sker bowlingen på samma banor, med samma utrustning, regler och poängsystem. Vidare innehåller det idrottsliga momentet samma prestations- och tävlingsmoment.

Sammantaget anser kammarrätten att de förändringar som sker när verksamheten övergår i discobowling inte förändrar anläggningens karaktär. Att det kan förekomma att anläggningen också besöks i nöjessyfte ändrar inte bedömningen. Discobowlingen omfattas alltså av den reducerade idrottsmomsen, vilket innebär att moms ska tas ut med sex procent.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

5380–5382-22.pdf

500 KB
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Fri rörlighet, Mervärdesskatt, Kultur, idrott och fritid