Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Entreprenör måste betala 75 miljoner till kommunalt bostadsbolag

Allmännyttan i Malmö får ytterligare 15 miljoner kronor i ersättning i hovrätten utöver de cirka 60 miljoner kronor som tingsrätten dömde ut till följd ett felaktigt och försenat bygge av modullägenheter. Hovrätten anser i motsats till tingsrätten att det inte är av avgörande betydelse om allmännyttan har betalat fakturorna då fakturorna har förfallit till betalning.

Entreprenör måste betala 75 miljoner till kommunalt bostadsbolag

Det allmännyttiga bostadsbolaget MKB Fastighets AB genomförde 2016 en upphandling av totalentreprenad av 102 modullägenheter på fastigheten Kuratorn 3 i Malmö. Kontraktsarbetena i den upphandlade entreprenaden avsåg projektering, tillverkning och montering av modulbostäderna inklusive tvättstugemoduler och trapphusmoduler.

Vericon AB lämnade anbud i upphandlingen och tilldelades kontraktet. Av avtalet följer att entreprenaden skulle varit färdigställd inom 26 veckor från den 19 januari 2017, det vill säga omkring den 20 juli 2017. Men på grund av att startbesked beviljades fyra veckor senare än planerat kom parterna överens om att färdigställandetiden skulle vara den 14 augusti 2017. Den 14 augusti 2017 var entreprenaden inte färdigställd för slutbesiktning. Den 23 augusti 2017 påbörjades kvalitetskontroller av en extern biträdande byggledare. Därefter genomfördes fuktbesiktningar av entreprenaden och den 14 september 2017 genomfördes en brandavsyning.

Den 27 september 2017 skickade MKB ett mejl till Vericon med information om att förtroendet för Vericon var förbrukat och att det förelåg grund för hävning eftersom  entreprenaden inte var färdigställd. Den 6 oktober 2017 hävde MKB Avtalet och meddelade Vericon att avetablering skulle ske senast den 13 oktober 2017. Efter hävningen har MKB låtit genomföra besiktning av entreprenaden, fuktbesiktning, täthetsprovning och statusbesiktning av el- och telesystem. Efter det att Avtalet hävts har PEAB AB fått i uppdrag att avhjälpa de fel som MKB gjort gällande och färdigställa entreprenaden.

MKB begärde i tingsrätten att Vericon skulle betala totalt 74 559 979 kronor.

Sammanfattningsvis konstaterade Södertörns tingsrätt att MKB hade lyckats visa att omfattande brister hade förekommit i det arbete som Vericon har utfört. Dessa brister har, såsom Vericon accepterat, utgjort fel. MKB har därmed lyckats visa på fel i den utsträckning som krävts för att bolaget ska anses ha haft en klar rätt att häva avtalet på grund av fel i entreprenaden. Vericon har fått möjlighet att avhjälpa felen.

Tingsrätten ville dock inte bifall talan fullt ut. Vad gäller det begärda beloppet om 15 149 107 kronor avseende kostnader för projektering och utredning gjorde visserligen tingsrätten den bedömningen att beloppet får stöd av de fakturor som åberopats. Dessa fakturor och beloppets beräkning har inte ifrågasatts av Vericon.

MKB har gjort gällande att dessa kostnader i huvudsak hänfört sig till PEAB:s projektering och utredning för att kunna åtgärda och färdigställa entreprenaden. Enligt MKB har PEAB:s arbete skett på löpande räkning och kostnaden uppgått till det begärda beloppet.

Det framstår, fortsatte domstolen, som rimligt att MKB har haft ökade kostnader för projektering och utredning. ”Men endast den omständigheten att MKB borde ha fått ökade kostnader för att färdigställa entreprenaden kan inte vara avgörande för att slå fast att Vericon ska betala det begärda beloppet. Det konstateras att MKB inte presenterat någon beaktansvärd och hållbar bevisning till stöd för sitt påstående om att MKB haft ökade kostnader upp till det begärda beloppet. Det som presenterats räcker inte för att det ska kunna konstateras att arbetet har utförts och kostnaderna har reglerats. Med hänsyn till den påtalade bristen i MKB:s talan kan inte deras talan i denna del vinna framgång”.

MKB fick därför nöja sig med 59 miljoner kronor i ersättning i tingsrätten.

Svea hovrätt gör en annan bedömning.  Hovrätten anser att det inte är av avgörande betydelse om MKB har betalat fakturorna då fakturorna har förfallit till betalning och det inte har påståtts att MKB kan rikta invändningar mot betalningsskyldigheten enligt fakturorna. MKB har därmed drabbats av en skada motsvarande betalningsskyldigheten enligt fakturorna. Skadan har uppstått till följd av Vericons agerande. Om beloppet som sådant och om räntan råder inte tvist. MKB har därför rätt till begärd ersättning för kostnader för projektering, rivning och utredning orsakade av hävningen. Tingsrättens dom ska ändras så att entreprenören ska betala ytterligare 15 miljoner kronor till MKB.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Entreprenadrätt, Avtalsrätt