Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ersättning för psykiskt lidande på grund av renovering "synnerligen kreativt"

En kund till en byggfirma begär ersättning för psykiskt lidande av en entreprenör på grund av alla fel i renoveringen. Tingsrätten anser att yrkandet är ”synnerligen kreativt” men nekar ersättning då kunden inte lyckats visa ett faktiskt samband mellan det bristfälliga utförande och det psykiska lidandet.

Ersättning för psykiskt lidande på grund av renovering "synnerligen kreativt"

En man och en kvinna är ägare till en bostadsfastighet i Sorunda. Under perioden december 2017-januari 2018 lät de utföra vissa ombyggnads- och renoveringsarbeten i bostadshuset med inriktning på kök, badrum/WC, toalett, tvättstuga och vardagsrum.

Den 9 februari 2018 gjorde en besiktningsman en så kallad statusbesiktning av delar av bostadshuset. De anmärkningar han gjorde i sitt utlåtande lutar fastighetsägarna i huvudsak sin talan på. Kärandena begär 520 000 kronor av entreprenören för fel i tjänsten.

Sammantaget anser Solna tingsrätt dock att kärandena bara styrkt en kostnad för åtgärdande av fel på 22 800 kronor.

Kvinnan hävdade också att hon som en adekvat följd av felen i entreprenadens utförande drabbats av personskada, nämligen sveda och värk i form av psykiskt lidande. ”Tingsrätten finner yrkandet synnerligen kreativt”.

Att en hantverkare som är bristfällig sitt utförande av en tjänst och därvid orsakar skada på den egendom arbetet utförs på kan bli ersättningsskyldig har stöd i bland annat konsumenttjänstlagen. För ersättning för personskada måste dock, framhåller domstolen, rättsligt stöd letas i annan rättskälla än den gällande köprättsliga och konsumenttjänsträttsliga regleringen.

Tingsrätten uppfattar det som att yrkandet i själva verket grundar sig i skadeståndslagens bestämmelser om utomobligatoriskt skadestånd och att det görs gällande att entreprenören genom vårdslöshet vållat kvinnans dåliga psykiska mående (2 kap. 1 § och 5 kap 1 § skadeståndslagen).  Hon har dock inte på något sätt lett i bevis ett faktiskt samband mellan snickarens bristfälliga utförande av tjänsten och det psykiska lidandet. Än mindre har hon lett i bevis att det är en adekvat följd av hans åtgärder och ageranden. Dessutom är det inte klarlagt alls vilken grad av psykiskt lidande det skulle handla om och om det alls rör sig om lidande på en nivå som är ersättningsgill enligt skadeståndslagen.

”Tingsrätten ifrågasätter dock inte att ett missnöje med utförandet av en beställd tjänst kan medföra olustkänslor och ett mått av lidande. Någon rätt till skadestånd för lidandet har dock inte styrkts i målet” skriver rätten slutligen.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Skadeståndsrätt, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt