Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel boarea och påstått byggförbud vid sjön gav miljonavdrag

Säljarens uppgift om att elvamiljoners-huset i Stockholmstrakten hade en boarea på 198 kvadratmeter i stället för den faktiska arean på 170 kvadratmeter utgjorde en utfästelse. Dessutom garanterades oriktigt att området är skyddsklassat från bebyggelse. Prisavdraget sätts till 1,2 miljoner kronor.

Fel boarea och påstått byggförbud vid sjön gav miljonavdrag

Fastigheten i Trångsund i Huddinge kommun bjöds ut för 9 975 000 kronor men såldes för 11,6 miljoner kronor till ett par som lämnade sitt bud utan att någon öppen budgivning genomfördes.

Tillträdesdag var den 15 mars 2021.

Till köpekontraktet bifogades en objektbeskrivning och ett utdrag från Lantmäteriet. Parterna är överens om att det som framgår av dessa handlingar utgör avtalsinnehåll. Efter köpet reklamerade köparna ett flertal fel i fastigheten. Parterna har också haft förhandlingar om återgång av köpet men någon återgång har inte kommit till stånd.

Köparna begärde att säljarna skulle förpliktas att solidariskt till köparna betala 1 072 075 kronor.

När det gäller storleken på huset är det i målet ostridigt att boarean enligt avtalet skulle uppgå till 198 kvadratmeter, men att den i själva verket uppgår till 170 kvadratmeter. Därtill kommer att säljarna själva trodde att husets boarea var 198 kvadratmeter, varför Södertörns tingsrätt anser att partsavsikten med avtalet inte kan ha varit någon annan än att huset var så stort som det uttryckligen angavs i avtalet. Den preciserade uppgiften om boarean innebär en avtalad egenskap och en utfästelse om att boarean var 198 kvadratmeter. Boareans storlek har otvetydigt inverkat på köpet. Det innebär att fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet och det föreligger därmed ett fel avseende boarean.

Köparna har inte haft någon undersökningsplikt då de har ingått köpeavtalet i tron om att husets boarea har varit större än vad som i verkligheten varit fallet. En uppgift om boarean är typiskt sett av betydelse när det gäller att bestämma värdet på en fastighet (se NJA 1983 s. 858 och RH 1997:31). Prisavdraget sätts till 870 000 kronor.

Det är vidare ostridigt att det enligt avtalet framgår följande vad gäller området mellan fastigheten och sjön; ”Vänligen observera att marken mellan villan och sjön är ’naturmark’ i detaljplanen och även klassad som ’Natura 2000’-mark vilket är en stark skyddsklassning och en garanti som går att få för att marken ej kommer att bebyggas i framtiden.”

Det förhållandet att det anges att marken är klassad som Natura 2000-mark innebär en garanti för att marken inte kommer att bebyggas i framtiden. Det är emellertid ostridigt, noterar domstolen, att området närmast fastigheten i själva verket utgör naturmark enligt detaljplanen och att området närmast sjön utgör ett naturreservat och att inget av dessa områden utgör Natura 2000-område så som angetts. Uppgiften i prospektet härom är därmed en falsk uppgift. Vidare har uppgiften enligt köparna inverkat på köpet och det finns ingenting som talar emot det. Den preciserade uppgiften i avtalet innebär att säljarna har lämnat en utfästelse om en garanti för att marken mellan huset och sjön inte kommer att bebyggas eller exploateras.

Någon undersökningsplikt har köparna inte haft. Prisavdraget för detta bestäms till 243 600 kronor.

Köparna får också rätt vad gäller en vinkällare som skulle fungera för lagring av vin men bara fungerar för förvaring av vin. Köparna har åberopat bevisning som visar att normal lagringstemperatur för vin inte uppgår till mer än cirka 12 grader. Tingsrätten kan konstatera att en sådan temperatur förutsätter att utrymmet utrustats med särskild kylanordning och ventilation. Det är ostridigt att utrymmet inte har någon sådan utrustning. Tingsrätten anser därför att utrymmet inte stämmer överens med vad som utfästs av säljarna och därmed har avtalats mellan parterna. Det föreligger således ett fel avseende vinkällaren.

Tillsammans med ytterligare några fel leder det fram till ett totalt prisavdrag för köparna på 1 216 185 kronor.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Fastighetsköp, Köprätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig