Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel diskvalificera anbud i upphandling av respiratorer

Förvaltningsrätten gjorde fel som diskvalificerade tillverkaren Medidynes anbud om respiratorer till Region Kronoberg för att det var oklart om kompletterande utrustning ingick i priset. Kammarrätten anser dock att företaget hade rätt att informera om priset på tillval/tillbehör till respiratorerna i en separat bilaga eller i en offert.

Dräger Sverige AB ansökte i Förvaltningsrätten i Växjö om överprövning av Region Kronobergs upphandling av respiratorer och yrkade att domstolen i första hand ska besluta om rättelse av upphandlingen på så sätt att Region Kronoberg utesluter Medidyne AB, alternativt i andra hand att upphandlingen ska göras om.

Dräger anförde bland annat  att det av kravspecifikationen framgår att det i anbudsgivarens erbjudande bör ingå en funktion för transpulmonell tryckmätning. Varje anbudsgivare ska lämna en beskrivning av den lösning som erbjuds. I Drägers anbud anges i kravspecifikationen att priset för de transpulmonella tryckmätare som bolaget erbjuder ingår i priset.

Medidyne har inte tagit med priset för transpulmonella tryckmätare i sitt totalpris. Regionen har varit medvetna om detta vid sin anbudsutvärdering. Därmed har regionen utvärderat Drägers och Medidynes anbud i strid med den grundläggande principen om likabehandling och transparens i 4 kap. 1 §

Värdet på transpulmonell tryckmätning är flera hundra tusen kronor, varför detta är en väsentlig oklarhet i förfrågningsunderlaget. Skillnaden mellan Drägers och Medidyne anbud efter kvalitetsbristtillägg var 294 596 kronor. Hade Dräger lämnat ett anbud med samma innehåll som Medidynes hade Drägers utvärderingspris varit lägre än Medidynes och Dräger hade då vunnit upphandlingen. Regionens förfrågningsunderlag är utformat på ett oförutsebart sätt.

Förvaltningsrätten kom först fram till att den av Medidyne offererade har funktion för transpulmonell tryckmätning inkluderad i sitt grundutförande, vilket innebär att bolagets offererade totalpris omfattar även denna funktion. Med hänsyn till att bolagets respiratorer inte kan levereras utan denna funktion kan Region Kronoberg således vara säkra på att funktionen ingår i det offererade anbudspriset.

Beträffande kravspecifikationens punkt 1.37 har Medidyne emellertid angivit att bör-kravet uppfylls med hjälp av en funktion i den offererade respiratorn som heter IntelliCuff. Enligt den tekniska specifikationen till Hamilton-C6 ingår denna funktion inte i respiratorns grundutförande, utan enbart som option, det vill säga tilläggsval. Medidyne har beträffande prisbilagans punkter 1.1. och 1.2 angivit ett totalpris utan att specificera hur stor del av priset som avser respiratorn i grundutförande. Detta skulle kunna tolkas som att det offererade priset avser respiratorn inklusive samtliga aktuella tillägg.

Medidyne har emellertid anfört att de inte anser det vara ett ska-krav att offerera priser som inkluderar såväl respiratorer i grundutförande som tilläggsval enligt bör-krav. Tvärtom har bolaget anfört att offererade priser ska avse enbart respiratorer i grundutförande och att anbudspriser inte ska inkludera priser för tillval enligt bör-krav. I ljuset av detta måste de av Medidyne i prisbilagan offererade anbudspriserna anses omfatta enbart respiratorer i grundutförande. Medidyne har således offererat ett pris som inte inkluderar funktionen IntelliCuff i kravspecifikationens punkt 1.37. Region Kronoberg kan därför inte av informationen i Medidynes anbud vara säkra på hur mycket de faktiskt måste betala för bolagets respiratorer om de levereras med samtliga offererade tillval enligt bör-kraven. Genom att i sitt anbudspris underlåta att inkludera priset för bör-kravet i kravspecifikationens punkt 1.37 brister bolagets anbud i uppfyllnad av ska-kraven i prisbilagan och

Domstolen slutsats blev därför att Region Kronoberg rättligen borde ha diskvalificerat Medidynes anbud.

Förvaltningsrätten biföll ansökan om överprövning och upphandlingen skulle rättas genom att anbudsutvärderingen görs om utan beaktande av Medidynes anbud.

Kammarrätten i Jönköping anser att den i målet aktuella prisbilagan är något otydligt utformad. Regionen har emellertid som svar på fråga i ”Frågor och Svar” angett bl.a. följande. ”Till anbudet ska lämnas pris på den grundkonfiguration enligt kravspecifikationen som finns. Utöver det ska det lämnas pris i separat bilaga eller tydligt angiven i en offert de tillval/tillbehör som vi efterfrågar i kravspecifikationen, angivna som bör-krav. Det förbrukningsmaterial som ska anges i Prisbilagan under punkt 3 är de som krävs för grundkonfigurationen”.

Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att en rimligt informerad och normalt omsorgsfull anbudsgivare borde ha uppfattat det som att anbudspriset ska avse en grundkonfigurerad respirator som uppfyller de ställda obligatoriska kraven. Pris på de tillval/tillbehör som Regionen inte ställt något obligatoriskt krav på att respiratorerna ska uppfylla, ska däremot anges i en separat bilaga eller i en offert. Så har också Medidyne uppfattat att anbudet skulle utformas och förfarit i enlighet med detta. Det har därmed inte framkommit att Medidynes anbud i detta avseende inte skulle vara utformat i enlighet med vad som anges i upphandlingsdokumenten.

Förvaltningsrättens dom ska därför upphävas och Drägers ansökan om överprövning avslås.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Hälso- och sjukvårdsrätt, Köprätt, Avtalsrätt