Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Grönt ljus för kombinationsfastighet utmed sjö – trots strandskydd

Till skillnad från underinstansen anser Mark- och miljööverdomstolen att en så kallad kombinerad bostadsfastighet inom ett strandskyddsområde är lämplig för sitt ändamål och inte i strid med strandskyddets syften. Detta bland annat med hänsyn till att det kommer att bedrivas skogsrenskötsel på marken.

Grönt ljus för kombinationsfastighet utmed sjö – trots strandskydd

Lantmäteriet beslutade i oktober 2019 att avstycka ett 7,2 hektar stort område från en fastighet, belägen utmed sjön Hárrejávrre i Jokkmokks kommun, för bildande av en så kallad kombinerad bostadsfastighet. Med en kombinerad bostadsfastighet avses en större bostadsfastighet med mark för viss närings- och hobbyverksamhet.

Länsstyrelsen i Norrbotten överklagade Lantmäteriets beslut till mark- och miljödomstolen i Umeå samt yrkade att beslutet ska upphävas.

Som stöd för sin talan anförde länsstyrelsen att avstyckningen strider mot 3 kap. 1 och 2 §§ fastighetsbildningslagen, FBL. Det påpekades att en stor del av den blivande fastigheten ligger inom strandskyddat område och en kombinerad bostadsfastighet endast i undantagsfall kan bildas inom ett sådant område.

Mark- och miljödomstolen konstaterade, i likhet med vad länsstyrelsen anfört, att en kombinerad bostadsfastighet endast kan bildas inom ett strandskyddsområde i undantagsfall. Det krävs att fastighetsbildningen exempelvis främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljöer.

Domstolen ansåg att det inte framkommit några särskilda omständigheter som innebär att det rör sig om ett sådant undantagsfall som krävs för att en kombinerad bostadsfastighet ska kunna bildas inom strandskyddat område. Lantmäteriets avstyckningsbeslut upphävdes därför.

I Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, ändrade länsstyrelsen inställning och medgav yrkandet. Detta efter att sökanden klargjort att skogsrenskötsel är den huvudsakliga verksamhet som ska bedrivas på den avstyckade fastigheten, vilket kräver tillgång till bostadsnära hagar samt möjlighet till uttag och produktion av foder. Kvinnan uppgav att marken för den blivande fastigheten har använts av hennes släkt sedan 1700-talet

MÖD konstaterar att frågan i målet gäller om avstyckningen är förenlig med bestämmelserna i 3 kap. 1 § FBL – när styckningslotten avser en kombinerad bostadsfastighet inom ett strandskyddsområde. Som utgångspunkt gäller att inte mer mark ska läggas till en bostadsfastighet än den mark som får användas som tomtmark.

Efter vissa lagändringar år 1990 finns dock möjlighet att på landsbygden bilda större bostadsfastigheter genom kombinerade bostadsfastigheter. Om en sådan fastighet ska bildas inom strandskyddat område krävs det att fastighetsbildningen exempelvis främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljöer.

Den aktuella avstyckningslotten om 7,2 hektar ”är betydligt mer mark än vad som i normalfallet kan tillföras en bostadsfastighet”, framhåller MÖD. Enligt domstolen saknas det dock anledning att ifrågasätta sökandens uppgifter att marken ska användas till bland annat skogsrenskötsel. Den avsedda användningen kan därför antas främja vården av platsens natur- och kulturmässiga värden. Vidare kommer avstyckningen inte att medföra några förändringar av den mark som är ianspråktagen som tomt.

Mot denna bakgrund anser MÖD att avstyckningen är lämplig enligt 3 kap. 1 § FBL och inte strider mot strandskyddets syften enligt 3 kap. 2 § andra stycket samma lag. 

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Djurhållning, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Fastighetsbildning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig