Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Högre fastighetsskatt för vattenkraft förenligt med egendomsskyddet

Den högre skattesatsen för vattenkraftverk jämfört med skatten för exempelvis vindkraftverk strider inte mot Europakonventionens egendomsskydd eller andra grundläggande bestämmelser. Och kammarrätten anser inte att skatten kan sättas ned på grund av att den är diskriminerande eller oproportionerlig.

Högre fastighetsskatt för vattenkraft förenligt med egendomsskyddet

Skellefteå kommun, Skellefteå Kraftaktiebolag, Sydkraft Hydropower AB och Gävle Kraftvärme AB driver frågan om storleken på fastighetsskatten beträffande vattenkraftverk på 2,8 procent jämfört med skatten för andra energiproducenter, exempelvis vindkraftaktörer som har 0,5 procent. Här menar vattenkraftsproducenterna bland annat att det är fråga om otillåtet statsstöd. Det tcykte inte Förvaltningsrätten i Härnösand.

Kammarrätten i Sundsvall med kammarrättspresidenten i spetsen anser att eftersom det inte finns någon koppling mellan den högre skatten för de elproducenter som framställer el genom vattenkraft och den lägre skatten för andra elproducenter kan den förhöjda skatten inte anses utgöra en integrerad och oskiljaktig del av en stödåtgärd för de övriga producenterna av el.

Den direkta effekten av EU-reglerna om statsstöd kan därför inte åberopas i nu aktuella mål för att sänka skattesatsen för bolagets taxeringsenheter med vattenkraftverk (jfr även Kammarrätten i Stockholms dom den 27 april 2021 i mål nr 3080-20 m.fl.).

Nästa fråga är om den förhöjda fastighetsskatten strider mot bestämmelser i regeringsformen, RF, Europakonventionen och EU-rätten? När det gäller RF säger kammarrätten att det förhållandet att lagrådet inte har hörts över ett lagförslag aldrig utgör hinder mot att lagen tillämpas (8 kap. 21 § tredje stycket RF). Inte heller vad bolaget anfört om lagstiftningsarbetet i övrigt utgör skäl för att inte tillämpa lagen. Och dessutom omfattas inte av ordalydelsen i 1 kap. 9 § RF av riksdagens och regeringens lagstiftningsarbete.

Bolaget har anfört att fastighetsskatten strider mot egendomsskyddet. Först konstateras att fastighetsskatten inte kan anses stå i strid med regeringsformens skydd mot tvångsvis överföring av egendom till staten.

Bolaget har också gjort gällande att det till följd av skattehöjningarna inte har kunnat underhålla och göra nödvändiga investeringar i sina fastigheter. Vad bolaget anfört i denna del kan inte anses som en sådan inskränkning av användningen av mark och byggnader som innebär att skatten strider mot regeringsformens egendomsskydd.

När det gäller Europakonventionens och EU-rättens egendomsskydd konstaterar kammarrätten att skyddet för egendom enligt artikel 1 första stycket i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen uttrycks så att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. I andra stycket anges att detta inte inskränker en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.

Rätten till egendom enligt artikel 17 i EU-stadgan motsvarar egendomsskyddet i artikel 1 första stycket i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Det finns dock fall där Europadomstolen funnit att skatter har stridit mot egendomsskyddet, till exempel avgörandet den 14 maj 2013 i målet N.K.M. mot Ungern, 66529/11. Europadomstolen konstaterade att skatter visserligen är undantagna från egendomsskyddet, men att det ändå fordras att de inte är diskriminerande och att de är proportionerliga.

Det bolaget anfört om rätten till egendom innebär inte att skatten kan sättas ned på grund av att den är diskriminerande eller oproportionerlig.

Överklagandena ska därför avslås.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

440__445_20.pdf

1 MB

501__506_20.pdf

1 MB

1726__1731_20.pdf

300 KB

1841__1846_20.pdf

700 KB
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Fri rörlighet, Fastighetsbeskattning