Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hovrätten sänker prisavdrag för felaktiga elinstallationer

Även om det på grund av antalet fel, och karaktären på dessa, har funnits skäl att åtgärda hela elsystemet, anser hovrätten inte att installationerna kan anses ha varit felaktiga i dess helhet. Prisavdraget sänks med nästan 200 000 kronor.

Köparna, ett gift par, förvärvade med hälften vardera den aktuella fastigheten år 2017. På fastigheten, som är lantligt belägen väster om Västerås stad, finns bostadshus och uthus. Köpeskillingen uppgick till 3 100 000 kronor. Bostadshuset är uppfört 1996 och tillbyggt 2015.

Tvisten rör frågan om det förekommit fel i elsystemet och avloppsystemet i bostadshuset och om säljaren ska svara för dem. Köparna begärde 479 900 kronor i prisavdrag. De hävdade bland annat att elinstallationerna i sin helhet utfördes dels med en vattenslang som var nerskalad med kniv för att passa i rörstussarna. En vattenslang är inte godkänd för elinstallationer.

När det gäller avloppet uppgav köparna att anslutningarna till brunnar i bostadshusets badrum var utförda i rostfritt stål och att huvudbrunnens anslutning inte var monterad i enlighet med bestämmelser om säkert vatten.

När det gäller de påstådda elfelen försvarar sig säljaren med att han visserligen utfört installationerna själv men att de har godkänt av behörig elektriker efteråt. Detta har elektrikern vittnat om.

Västmanlands tingsrätt konstaterade att oavsett hur det förhåller sig med elektrikerns medverkan och vad den ska anses ha för betydelse, har båda de fackmän som besiktat elinstallationerna varit mycket tydliga med att elarbetena är felaktiga. En av elektrikerna har uttryckt det så att det var den sämsta elinstallation han sett och att den var utförd i helt fel material samt farlig för människor och egendom och att man var tvungen att byta ut och göra om allt elarbete. Stussar och höljen riskerade att lossna.

Huruvida det varit fackmässigt eller inte att höljet för FK-kablaget varit PVC-slang avsedd för vatten har därför, menade domstolen, mindre betydelse. Makarna har styrkt sina felpåståenden vad gäller elinstallationerna, som får anses vara felaktiga i sin helhet. Fastigheten har avvikit från normal standard och det är uppenbart att värdet på fastigheten påverkats negativt.

Enligt tingsrättens bedömning är det också styrkt att den valda konstruktionen för avloppet inte är fackmässig och att den medfört mycket stor risk för läckage ut i bjälklaget i badrummet, där det även fanns kablage utan skyddsslang. Fastigheten har avvikit från normal standard och det är uppenbart att värdet på fastigheten påverkats negativt.

Felen har, ansåg rätten, inte varit möjliga att upptäcka vid en vanlig besiktning. Har det funnits felsymtom som utökat köparnas undersökningsplikt? Utgångspunkten för tingsrättens bedömning var att lekmän av tungt vägande säkerhetsskäl inte får utföra elinstallationer på egen hand. ”Att så ändå skett måste vara så ovanligt att möjligheten kan bortses ifrån” skrevdomstolen. Uppgiften att säljaren byggt huset själv kunde därmed inte ges den betydelse att han upplyst att han utfört elinstallationerna själv eller bort grunda misstankar hos makarna att så skett.

Att någon byggt huset själv används enligt tingsrättens uppfattning som en språklig förenkling, till exempel då en privatperson själv i högre omfattning varit delaktig i eller lett byggnationen av ett hus och kan inte - som nämnts – anses innebära en utsaga att en lekman i strid med regelverk utför elinstallationer. Säljarens uppgift att han byggt huset själv har alltså inte lett till någon utökad undersökningsplikt.

Tingsrätten ansåg att köparna hade rätt till prisavdrag med totalt 457 207 kronor.

Svea hovrätt konstaterar att med hänsyn till förhörspersonernas uppgifter är det inte visat att användandet av vattenslang i elinstallationerna i sig utgjort ett fel. Inte heller kan det förhållandet att en lekman utfört elinstallationerna anses utgöra ett fel i jordabalkens mening. I övrigt delar hovrätten tingsrättens bedömningar om att makarna styrkt sina påståenden om brister vad gäller elinstallationerna och avloppet i badrummet.

Även om det på grund av antalet fel, och karaktären på dessa, har funnits skäl att åtgärda hela elsystemet, anser hovrätten inte att elinstallationerna kan anses ha varit felaktiga i dess helhet. Det har nämligen funnits vissa delar som varit korrekt utförda.

Till antal och karaktär har dock bristerna varit sådana att fastigheten har avvikit från vad makarna med fog kunnat förutsätta vid köpet. Det har alltså rört sig om fel som i och för sig kan ge rätt till prisavdrag enligt 4 kap. 19 § första stycket första meningen jordabalken.

Hovrätten delar vidare tingsrättens bedömning att avvikelserna inte varit sådana som makarna borde ha upptäckt vid en sådan undersökning som varit påkallad enligt nämnda paragrafs andra stycke. Felen har med andra ord varit dolda och det är inte visat att omständigheterna har motiverat en utökad undersökningsplikt.

Makarna har alltså rätt till prisavdrag.

Hovrätten bedömer att det totala prisavdrag som säljaren ska betala till makarna ska bestämmas till 285 000 kronor. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Till följd av detta ska vardera parten stå sina rättegångskostnader där. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Utgången i hovrätten innebär att säljaren vunnit framgång med ungefär hälften av skillnaden mellan utgången i tingsrätten och fullt bifall till överklagandet. Det medför att vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader i hovrätten.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Fastighetsköp, Köprätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig