Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

JO-kritik mot Kumlaanstaltens besökstider – strider mot barnkonventionen

Justitieombudsmannen anser att anstalten Kumlas policy om att erbjuda bevakade besök endast under vardagar när skolplikt råder strider mot barnkonventionen, eftersom en sådan ordning innebär att barnet antingen går miste om skoltid eller inte ges möjlighet att besöka en intagen förälder. Anstalten kritiseras därför.

I en anmälan som inkom till Justitieombudsmannen, JO, i oktober 2022 framfördes klagomål mot kriminalvårdsanstalten Kumla tider för bevakade besök. Enligt anmälaren tar besökstiderna, måndag–fredag klockan 9.45–10.45, inte hänsyn till bars skolplikt eftersom besök inklusive resa tar en hel skoldag i anspråk.

Kriminalvården har yttrat sig över anmälan och besökstiderna vid tidpunkten för anmälan inte har speglat myndighetens interna dokument som reglerar arbetet med barnrättsperspektivet. Besöksrutinerna har numera ändrats så att bevakade besök kan bokas onsdagar och söndagar, vilket bättre tillgodoser barns rättigheter.

JO väljer nu att rikta kritik mot anstalten.

Det framgår av 1 kap. 4 § fängelselagen att varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med frihetsberövandet. Förutsättningarna för att begränsa besök framgår av 7 kap. samma lag och 3 kap. häkteslagen.

Dessutom gäller barnkonventionen som lag i Sverige och en grundprincip är att barnets bästa ska vara ett tungt vägande intresse vid alla åtgärder som rör ett barn. Det anges i artikel 9.3 i konventionen att konventionsstaterna ska respektera rätten för det barn som är skilt från föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med föräldrarna, om det inte strider mot barnets bästa. Av artikel 28.e framgår att staterna ska vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro och minska antalet studieavbrott.

Enligt JO är det inte förenligt med nämnda artiklar att endast erbjuda besök under vardagar då skolplikt råder. Det strider även mot Kriminalvårdens interna dokument. För detta ska anstalten kritiseras.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Övrig familjerätt, Kriminalvård, Vårdnad, umgänge och boende, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig