Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mäklare som missade att informera om parkslide varnas

En mäklare som har underlåtit att informera en tilltänkt köpare om förekomsten av den invasiva växtarten parkslide på en förmedlad fastighet varnas av Fastighetsmäklarinspektionen. Sex dagar före kontraktsskrivningen uppmärksammades mäklaren på växten och dess skadliga egenskaper men valde trots det att förhålla sig passiv.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, riktades kritik mot en mäklare efter en fastighetsförmedling.

Anmälaren berättade att han köpte ett hus som förmedlades av den aktuella mäklaren. Först efter tillträdet fick han genom grannarna reda på att det växer stora bestånd av en invasiv växtart, parkslide, på fastigheten. Via en annan spekulant hade anmälaren fått reda på att mäklaren känt till förekomsten av parkslide och att det är en växt som kan orsaka problem.

Vid en försiktig uppskattning beräknades kostnaden för att avlägsna växtligheten uppgå till drygt en halv miljon kronor, enligt anmälaren. Det var dessutom endast en tidsfråga innan den skulle sprida sig in i husgrunden. När väl det sker skulle reparations- och saneringskostnaderna bli långt högre.

Mäklaren yttrade sig över anmälan. Hon förklarade att säljaren inte hade informerat henne om förekomsten av parkslide och hon saknade dessutom kännedom om växtens skadeverkningar. Hon vidgick att en spekulant hade mejlat henne om växten. Samma spekulant hade dock tidigare uppträtt på ett sätt som fick henne att misstänka att hen hade för avsikt att störa affären. Med hänsyn till detta, och att hon inte kände till vad parkslide var, reagerade hon inte på informationen i mejlet.

FMI hänvisar inledningsvis till 16 § fastighetsmäklarlagen. Där föreskrivs bland annat att mäklaren ska ge tilltänka köpare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten. Det framgår vidare att om mäklaren har särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare ska mäklaren särskilt upplysa denne om detta.

I ett tidigare beslut från FMI som gällde parkslide lämnades anmälan utan åtgärd. I det ärendet var det visserligen utrett att mäklaren hade fått kännedom om växtens namn på visningsdagen, men det var inte styrkt att hon känt till dess negativa egenskaper.

Vad gäller det aktuella ärendet konstaterar FMI att det av ingivna mejl framgår att mäklaren uppmärksammats på förekomsten av parkslide och växtens skadliga egenskaper sex dagar före kontraktsskrivningen. Frågan har även uppmärksammats i Mäklarsamfundets nyhetsbrev.

FMI anser att informationen omfattades av mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet enligt 16 § fastighetsmäklarlagen. Genom att inte vidarebefordra informationen i god tid före kontraktsskrivningen till anmälaren anses hon ha åsidosatt sina skyldigheter.

Förseelsen motiverar en varning.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Fastighetsmäkleri, Fastighetsköp, Legitimations- och disciplinärenden

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig