Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas socialbidrag - kan sälja hunden i stället

En kammarrättsdom fråntar en kvinna rätt till socialt bistånd eftersom hon i stället kan sälja sin hund. Kammarrätten anser i motsats till underinstansen att det får räcka med den hund hon redan har sedan tidigare.

Nekas socialbidrag - kan sälja hunden i stället
En kvinna som har en chihuahua, dock inte hunden på bilden, nekas socialbidrag eftersom hon kan sälja hunden för 20 000 kronor.

Socialnämnden i Åstorps kommun avslog en ansökan från en 43-årig kvinna om ekonomiskt bistånd avseende hyra, el, medicin, barnomsorgsavgift, hemförsäkring, läkarvård samt uppehälle för perioden 1-31 oktober 2020. Beslutet motiverades bland annat med att kvinnans behov kan tillgodoses genom egna inkomster i form av försäljning av två Chihuahua-valpar på Blocket den 20 september 2020 för 20 000 kr vardera.

Av utredningen i målet framgår att 43-åringen har uppgett att hennes tik blev tjuvbetäckt av grannens hanhund. Hon har anmält detta till länsstyrelsen. Hon tänkte sälja valparna på Blocket men ångrade sig och behöll en valp för egen del. Grannen som äger hanhunden behöll den andra valpen som ”parningsavgift”.

Förvaltningsrätten i Malmö gick kvinnan till mötes. I en situation där det inte framgår att det skulle vara fråga om någon avelsverksamhet och då det är valpar som fötts upp i familjen ansåg rätten att det är rimligt att få ändra sig och välja att tillsammans med hanhundens ägare behålla valparna. Enligt förvaltningsrättens mening har nämnden därmed inte haft skäl att beakta ett fiktivt värde för valparna i den ekonomiska beräkningen för nu aktuell period. Nämnden hade således inte haft grund för att avslå ansökan med motiveringen att behovet kan tillgodoses genom egna inkomster. Beslutet upphävdes därmed och målet återförvisades för prövning om övriga förutsättningar för rätt till bistånd är uppfyllda.

Kammarrätten i Göteborg framhåller att kvinnan sedan tidigare en hund och det kan inte anses nödvändigt för en skälig levnadsnivå att hon behåller valpen. Att kräva en försäljning av den framstår inte heller annars som orimligt, särskilt som hon har varit aktuell för ekonomiskt bistånd under en längre tid.

Under dessa omständigheter anser kammarrätten att en fiktiv inkomst om 20 000 kronor, motsvarande valpens värde, ska beaktas vid bedömningen av hennes rätt till bistånd. Av socialnämndens ekonomiska beräkning följer att hon därmed har haft ett överskott om drygt 5 000 kronor för oktober 2020 i förhållande till biståndsberättigande kostnader och alltså kunnat tillgodose sina behov med egna medel. Hon har därför inte rätt till bistånd från socialnämnden för oktober 2020.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialrätt, Djurhållning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig