Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SEB Pension förlorar mål mot vd trots oriktig lön vid sjukförsäkring

Efter 13 års privat sjukersättning insåg SEB pension och Försäkring AB att försäkringstagaren uppgett felaktiga inkomstuppgifter och att han aldrig uppburit någon lön från det aktuella företaget. Han slipper dock återbetalningsskyldighet eftersom han var i god tro. Tingsrätten anser dessutom att försäkringen skulle ha godkänts även om uppgifterna varit kända.

SEB Pension förlorar mål mot vd trots oriktig lön vid sjukförsäkring

Det aktuella aktiebolaget tecknade i februari 2002 en försäkring, TryggPlan 97 000 127 666, hos SEB Pension och Försäkring, som då hade firman Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. I försäkringen ingick ålderspension, sjukförsäkring och premiebefrielse vid sjukdom för den nu 62-åriga mannen, som var vd och firmatecknare i bolaget. Han lämnade inte något intyg om lönens storlek i samband med tecknandet av försäkringen. Försäkringen baserades på en lön om 400 000 kronor per år.

Sedan vd:n förklarat sig ha blivit sjuk den 10 april 2002, blev han i enlighet med försäkringsavtalet berättigad till sjukersättning och premiebefrielse från och med den 10 juli 2002. SEB Pension har från den 10 juli 2002 fram till den 1 februari 2015 betalat ersättning till 62-åringen enligt sjukförsäkringen. SEB Pension har också fram till den 1 februari 2015 betalat premierna för försäkringen.

Fråga om brist i upplysningsplikt

Tvisten i målet handlar huvudsakligen om huruvida försäkringstagaren brustit i sin upplysningsplikt mot försäkringsgivaren SEB Pension i samband med att försäkringen tecknades samt om SEB Pension har rätt att återfå de utbetalningar som gjorts till den försäkrade.

SEB Pension har begärt att vd:n till försäkringsbolaget ska betala 2 404 487 kronor plus dröjsmålsränta.

SEB Pension anser att 62-åringen i samband med tecknandet av den aktuella försäkringen svikligen vilselett SEB Pension att meddela försäkring genom att lämna oriktiga uppgifter om sina inkomstförhållanden. När den aktuella försäkringen tecknades saknade han inkomst från det tecknande bolaget. Han har trots detta grundlöst uppgett en årlig inkomst om 450 000 kronor från detta bolag.

I vart fall har det aktuella bolaget tecknat försäkringen under sådana omständigheter, alltså att dess vd vid tecknandet av försäkringen lämnat oriktiga uppgifter om sina inkomstförhållanden, att det skulle strida mot tro och heder om 62-åringen fick åberopa försäkringsavtalet.

Träffade en försäkringsmäklare som försvann

Försäkringsavtalet är av dessa skäl ogiltigt enligt 4 och 6 §§ i 1927 år försäkringsavtalslag (1927:77).

Mannen har i målet uppgett omständigheterna kring tecknandet av försäkringen. Han träffade en försäkringsmäklare som han dock inte kunnat spåra upp i efterhand och som SEB pension inte känner till. Då plockade han fram en kontrolluppgift från Skattemyndigheten som visade att han hade en årsinkomst på 860 000 kronor och gav den till mäklaren. Han minns sedan att hon sa något i stil med att om han accepterade att de baserade försäkringen på 400 000 kronor istället för 800 000 kronor så skulle de vinna tid eller något sådant, och då skulle han inte behöva göra någon läkarundersökning. Han accepterade och därvid stannade det.

Södertörns tingsrätt konstaterar först att det står klart att 62-åringen aldrig haft någon lön från det aktuella bolaget, varken åren innan, vid tidpunkten för eller åren efter det att försäkringsavtalet ingåtts. Tingsrättens slutsats är därmed att uppgiften om att han hade en pensionsgrundande lön från det tecknande bolaget om 450 000 kronor var objektivt oriktig.

Mot bakgrund av att ansökan inte innehåller någon förklarande kommentar eller indikation på att siffran 450 000 kronor var en prognos och att det förekommer oklarheter i fråga om vem mäklaren var och dennas relation till SEB Pension, kan det inte anses visat att SEB Pension vid tidpunkten för avtalets ingående kände till eller borde ha känt till att 62-åringen inte hade någon lön alls från det tecknande bolaget utan att den angivna siffran var en prognos. SEB Pension kan alltså inte anses ha varit i ond tro med följden att det påverkar deras ansvarighet.

Inte svek

Är försäkringsavtalet då ogiltigt enligt 4 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal? Sammanfattningsvis har SEB Pension enligt tingsrätten inte visat att 62-åringen lämnat de oriktiga uppgifterna svikligen eller att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. Avtalet kan därmed inte anses ogiltigt på denna grund.

Nästa fråga är om SEB Pension ska vara fri från ansvar enligt 5 och 6 §§ lagen (1927:77) om försäkringsavtal. Det faktum att 62-åringen vid tidpunkten för ansökans undertecknande inte hade någon inkomst från bolaget gör inte per automatik att han förstått eller borde ha förstått att uppgiften var oriktig. Det är fullt möjligt att 62-åringen, precis som han påstått, hade för avsikt att börja kanalisera sina inkomster via detta bolag. Att detta inte blev fallet eftersom han blev sjukskriven en kort tid efter att försäkringen tecknades spelar därvid ingen roll.

Det är inte heller, såsom SEB Pension gjort gällande, självklart att uppgiften om lön inte får vara prognosbaserad. Tingsrätten beaktar i detta sammanhang att en uppgift om lön för personer med provisionsbaserat arbete, såsom mäklare, rimligen alltid måste innehålla någon form av prognos. Tingsrätten konstaterar vidare att ansökningsformuläret inte innehåller några förklarande kommentarer i fråga om hur man ska fylla i uppgiften om lön, till exempel om löneuppgiften ska ta sikte på föregående eller innevarande års lön.

God tro

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att 62-åringen gjort det antagligt att han varit i god tro i fråga om uppgiftens riktighet. Resultatet av denna slutsats är att SEB Pension inte kan bli fri från ansvarighet enligt 5 och 6 §§ lagen (1927:77) om försäkringsavtal. Käromålet ska ogillas redan av detta skäl.

Även om tingsrätten skulle ha kommit fram till att 62-åringen varit i ond tro i fråga om uppgiftens riktighet skulle tingsrätten ha ogillat käromålet. För att försäkringsgivaren ska bli fri från ansvarighet krävs nämligen enligt 6 § GFAL att det kan antas att denne med kännedom om de riktiga förhållandena inte skulle ha meddelat någon försäkring. Tingsrätten anser inte att bevisningen i målet ger stöd för att ansökan om försäkring, som omfattade både sjuk- och pensionsförsäkring, helt skulle ha avslagits med kännedom om de riktiga förhållandena. Tvärtom talar det åberopade utdraget för att försäkring hade meddelats, dock på andra villkor. Inte heller det resonemang som SEB Pension presenterat kring syftet med en sjukförsäkring förändrar denna bedömning. SEB Pension har därmed inte gjort det antagligt att någon försäkring inte skulle ha meddelats.

SEB Pension och Försäkring AB:s talan ogillas därmed.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Försäkringsrätt, Övrig arbetsrätt, Avtalsrätt