Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skatteverket förlorar skatteflyktsmål om definition av kapitalförsäkring

Kammarrätten och förvaltningsrätten är överens och därmed oeniga med Skatteverket i två mål och betraktar ett avtal med ett Bermuda-baserat försäkringsbolag som avtal om kapitalförvaltning och inte en kapitalförsäkring. Rätten att vid varje tillfälle få ut försäkringens värde minus 500 kronor är ingen försäkringsrisk i den mening som krävs. Skatteflyktslagen är därför inte tillämplig.

Det handlar om två personer som använt sig av samma upplägg. Vi väljer att redovisa en av domarna. I det fallet har mannen förvärvat en försäkring i försäkringsbolaget Altraplan på Bermuda som han deklarerat som en kapitalförsäkring under de i målen aktuella beskattningsåren 2011-2013. Beskattningsår 2011 var 33,2 procent av aktierna i det maltesiska bolaget Forum allokerade till försäkringen och beskattningsår 2012 och 2013 var motsvarande siffra 49,82 procent av aktierna.

Forum ägde i sin tur, via Konsult Abdera AB som tidigare hälftenägts av mannen tillsammans med en annan person,  IT-strategi och affärsprocesser i Stockholm AB. I det sistnämnda bolaget har mannen varit verksam i betydande omfattning. Skatteverket gör gällande att avtalet mellan mannen och Altraplan utgör en kapitalförsäkring och att skatteflyktslagen ska tillämpas på förfarandet som enligt Skatteverket inneburit att mannen kunnat ta ut upparbetade vinstmedel i fåmansföretaget som skattefri utdelning.

Frågan i målen är om det avtal som mannen tecknat med Altraplan är att anse som en kapitalförsäkring vid hans beskattning eller om det ska ses som ett avtal om kapitalförvaltning. Vilket syfte mannen haft med förfarandet är, menar kammarrätten i Stockholm, inte relevant för bedömningen av rättshandlingens faktiska innebörd.

Baserat på vad som har framkommit i målen kunde Förvaltningsrätten i Stockholm inte identifiera ett sådant försäkringsmässigt inslag i avtalet som kännetecknar en försäkring, som förutsätts innehålla en försäkringsrisk även om den kan vara låg (jfr. Högsta förvaltningsdomstolens dom den 23 september 2015, mål nr 1733-15 och RÅ 2008 ref. 54). Eftersom det som kapitalförsäkring benämnda avtalet av allt att döma saknar betydelse i försäkringsmässigt avseende fann förvaltningsrätten att avtalet skatterättsligt ska behandlas som ett avtal om kapitalförvaltning/depåförvaltning under de aktuella beskattningsåren, 2011-2013. Skatteflyktslagen var därför inte tillämplig.

Kammarrätten i Stockholm konstaterar följande: För att ett avtal ska kunna karaktäriseras som en kapitalförsäkring krävs att avtalet utgör en livförsäkring. Begreppet livförsäkring finns inte definierat i den skatterättsliga lagstiftningen. Vägledning för den skatterättsliga bedömningen kan dock hämtas från försäkringsrörelselagstiftningen. I praxis har bl.a. konstaterats att det krävs ett visst moment av riskåtagande för att ett avtal ska anses utgöra en livförsäkring (RÅ 1994 not 19, RÅ 2008 ref. 54 och HFD 2015 not 54).

I målen har kommit fram att mannen vid varje tillfälle har rätt att få ut försäkringens värde minus 500 kronor. Ett fixerat belopp i den storleksordningen kan enligt kammarrättens mening, mot bakgrund av vad som framkommit om värdet på de tillgångar som allokerats till den uppgivna kapitalförsäkringen under aktuella beskattningsår, inte anses motsvara en sådan försäkringsrisk som i praxis har krävts för att en uppgiven kapitalförsäkring ska bedömas som en sådan vid beskattning av innehavaren.

Det som Skatteverket har fört fram om att mannen själv kan påverka avgiftsbeloppen och att Altraplan inte gör någon självständig värdering över produktens innehåll ger inte skäl för någon annan bedömning.

Som förvaltningsrätten funnit ska avtalet därför ses som ett avtal om kapitalförvaltning under de aktuella beskattningsåren. Utdelningar som Abdera AB lämnar till Forum kan därför beskattas hos mannen enligt reglerna i 57 kap. EL när han kan disponera dem.

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens slutsats om att skatteflyktslagen vid sådant förhållande inte är tillämplig.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Skatteflykt, Inkomstskatt - individ