Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sparkad vd skadeståndsskyldig för brott mot aktiebolagslagen

En sparkad vd måste betala 667 491 kronor i skadestånd för brott mot aktiebolagslagen sedan han felaktigt godkänt fakturor till sitt eget bolag. Han åsidosatte sina skyldigheter genom att inte inhämta styrelsens godkännande och han gjorde sig skyldig till ställföreträdarjäv. En friskrivning i konsultavtalet saknar verkan.

Sparkad vd skadeståndsskyldig för brott mot aktiebolagslagen

Indevex AB bedriver verksamhet inom utveckling av produkter rörande behandling av bland annat graviditetsdiabetes. Den operativa verksamheten bedrevs tidigare i stor utsträckning genom att konsultbolag, vilka tillhandahöll tjänsterna som Indevex var i behov av, anlitades. Indevex anlitade genom avtal Swedish Consumer Direct AB, SCD,  för tillhandahållande av tjänster inom ledning och affärsutveckling. Avtalet innebar att ägaren till samt verkställande direktören för SCD, skulle vara verkställande direktör för Indevex och personligen utföra de tjänster som Indevex betalade för.

Han var mellan den 29 juni och 2015 och den 14 mars 2017 varit verkställande direktör för Indevex. Genom avtal har Indevex anlitat Origo Invest AB att tillhandahålla tjänster inom ledning, marknadsföring och projektutveckling. Origo upphörde med att tillhandahålla Indevex tjänster i februari månad 2017.

Ekonomiska problem

Mellan Indevex och SCD gällde enligt det ursprungliga avtalet att Indevex till SCD skulle betala 129 000 kronor per månad. Parternas ursprungliga överenskommelse var att Origo var berättigat till ersättning med 85 000 kronor, vilket senare höjdes till 106 000 kronor per månad baserat på heltid.

Indevex hade under en längre period haft ekonomiska problem. Åtgärder för att minska kostnaderna vidtogs därför under åren 2015 och 2016. Parterna är överens om att ett led i detta var att minska arvodet till anlitade konsulter. De är dock inte eniga om huruvida det uppställdes villkor för detta och vilka dessa villkor i så fall var. Under februari och mars månader 2017 har den nämnda vd:n genomfört utbetalningar från Indevex bankkonton till SCD om 666 191 kronor och till Origo om 212 000 kronor.

Indevex yrkade att Malmö tingsrätt skulle förplikta vd:n att betala 813 691 kronor till bolaget för brott mot aktiebolagslagen på grund av utbetalningarna. Betalningsmottagarna SCD och Origo har, menade bolaget, inte haft motsvarande fordringar på Indevex vid tidpunkten för betalningarna, och inte heller i tiden därefter har någon sådan fordran förelegat eller uppstått, med undantag avseende perioden den 1 mars 2017 till och med den 14 mars 2017. Det har vd:n känt till eller i vart fall insett att det funnits en risk för.

Betalningarna från Indevex har därför gjorts utan rättsgrund och utan att avtalsenlig grund i övrigt har förelegat. Genom betalningarna har vd:n åsidosatt sina plikter som verkställande direktör enligt aktiebolagslagen och den instruktion som gällt för uppdraget avseende bland annat attestering av fakturor och utbetalning av medel, samt överträtt sin behörighet att sköta Indevex löpande förvaltning.

Uppsåt eller oaktsamhet

Han har därtill agerat i strid med jävsreglerna i 8 kap. 34 § aktiebolagslagen eftersom han var ägare till samt verkställande direktör och enda styrelseledamoten för SCD. Genom betalningarna har han uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat Indevex skada motsvarande yrkat belopp.

Vd:n kontrar med att respektive betalningsmottagare har haft rätt till betalningarna. De utbetalningar som skett ligger inom ramen för konsultavtalen mellan Indevex samt SCD och Origo samt den överenskommelse som träffats mellan berörda parter rörande införande av optionsprogram och nedsättning av arvodet.

Vd:n anser sig inte ha agerat i strid med sina plikter enligt aktiebolagslagen eller i strid med interna föreskrifter. Han har inte överträtt sin behörighet och inte varit vårdslös. Indevex har genom avtalet med SCD accepterat att vända sig mot SCD med skadeståndskrav, inte mot vd:n personligen. Konsultavtalet har inneburit att Indevex avstått från att framställa krav mot honom.

I den mån skadeståndskrav kan riktas mot vd:n, kan hans ansvar inte vara större än det ansvar som har följt för SCD enligt avtalet. Han har härvid rätt att åberopa de friskrivningar som följer av konsultavtalet.

När det gäller friskrivningen inleder Malmö tingsrätt med att ett sådant avtal i praktiken innebär att bolaget avstår från den möjligheten att erhålla skadestånd från verkställande direktör som den tvingande regeln i 29 kap. 1 § aktiebolagslagen ger möjlighet till. Skadeståndsansvaret i detta stadgande skulle, enligt tingsrätten, förlora sin funktion som sanktion mot till exempel överträdelse av minoritetsskyddsreglerna.

Inte möjligt med friskrivning

Det har därför inte varit möjligt för något annat organ än bolagsstämman att träffa en överenskommelse i fråga om begränsning av eventuell skadeståndsskyldighet. Konsultavtalet kan således inte ges den innebörden att Indevex avstått från att framställa krav mot vd:n.

När det gäller vårdslösheten framgår den verkställande direktörens skyldigheter av 8 kap. 29 § aktiebolagslagen jämförd med 36 § samma kapitel. Av bestämmelsen i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen framgår att den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Tingsrätten konstaterar att det inte finns någon definition av vad löpande förvaltning är. I stället är begreppet negativt definierat på så sätt att det omfattar åtgärder som inte är av ovanligt slag eller stor betydelse för bolaget i fråga.

Det finns två typer av handlingar som i regel faller utanför den löpande förvaltningen. Det är fråga om handlingar som är ovanliga i bolagets verksamhet eller, även om de i och för sig är vanliga i bolagets verksamhet, om de är av stor betydelse, till exempel en affärstransaktion som är förenad med stora risker. Om den verkställande direktören är osäker på om en åtgärd faller inom beslutsrätten ska ett ärende allmänt sett överlämnas till styrelsen.

Storleken har betydelse

Gränsen för vad som omfattas av den verkställande direktörens kompetens är avhängig bolagets storlek och verksamhetens art. Om den verkställande direktören överskrider sin kompetens och därigenom skadar bolaget riskerar denne att bli ansvarig för den skada som kan ha uppstått för bolaget. Ansvar kan dock undgås om den verkställande direktören hade befogad anledning att tro att styrelsen skulle acceptera åtgärden och denna är i bolagets intresse.

Det kan konstateras att attesteringarna och betalningarna skedde under en turbulent tid i Indevex. Vid tidpunkten när faktureringen avseende nedsättning av arvode skedde var konsultavtalet mellan Origo och Indevex uppsagt. När förskottsfakturan skickades från SCD den 28 februari 2017 hade vd:n sagt upp avtalet mellan SCD och Indevex.

Det är fråga om fakturor som med hänsyn till vad som framkommit om ekonomin i bolaget avsåg avsevärda belopp. Av fakturorna framgår också att betalningsvillkoren tydligt avviker från vad som var avtalat mellan parterna. Vidare har fakturorna uppenbart rört egna intressen.

När vd:n attesterade och verkställde betalningarna av fakturorna utgjorde detta åtgärder som i och för sig har varit vanliga i bolagets verksamhet, men har varit av stor betydelse. Attesteringarna och betalningarna av fakturorna har således varit åtgärder som har legat utanför mannens beslutsrätt i egenskap av verkställande direktör.

Tidigare rutiner betydelselösa

Hur de tidigare rutinerna avseende attestering av fakturor har sett ut saknar enligt tingsrätten betydelse eftersom det är omständigheterna kring och förhållandena i samband med de aktuella fakturorna som är avgörande för bedömningen. Det har således krävts styrelsens beslut eller godkännande för att vd:n skulle få vidta de aktuella åtgärderna.

Styrelsen inte har godkänt åtgärderna och vd:n kan inte heller med hänsyn till omständigheterna ha varit av uppfattningen att så var fallet. Han åsidosatte därför sina skyldigheter som verkställande direktör när han attesterade och verkställde betalningarna av fakturorna.

Enligt 8 kap. 34 § aktiebolagslagen får den verkställande direktören inte handlägga frågor om avtal mellan den verkställande direktören och bolaget, avtal mellan bolaget och tredje man, om den verkställande direktören i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller avtal mellan bolaget och en juridisk person som den verkställande direktören ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Jävsreglerna i aktiebolagslagen hindrar således en verkställande direktör från att handlägga en fråga rörande avtal mellan bolaget och en juridisk person som denne får företräda, så kallat ställföreträdarjäv.

Jävig

Någon annan slutsats kan inte, anser tingsrätten, dras än att vd:n har brutit mot bestämmelsen om jäv när han attesterade och senare verkställde betalningarna av fakturorna från SCD. Eftersom han företrädde SCD har han också känt till detta. Åtgärderna har således inte varit gällande mot SCD.

När det gäller skadeståndet utgår tingsrätten från tidpunkten för hävning. Det arvode som SCD har rätt till för perioden fram till att hävningen nådde vd:n den 19 april 2017 uppgår till 210 700 kronor. Indevex har vid beräkningen av yrkandet i målet redan gjort avdrag med 64 500 kronor.

Totalt ska vd:n ersätta Indevex med 667 491 kronor och han ska också ersätta motpartens rättegångskostnader med 510 607 kronor.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Compliance - övrigt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt