Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Allra Pension nekas e-post från Skatteverket

Skatteverket raderade 19 e-postmeddelanden rörande processen kring pensionsbolaget Allra Pension. Kammarrätten anser att dessa handlingar därför inte går att få fram. Resterande meddelanden nekas åtkomst till då de inte utgör allmänna handlingar och rätten till partsinsyn inte är tillämpbar på meddelandena.

Allra Pension nekas e-post från Skatteverket

Allras toppchefer har friats i ett brottmål och Skatteverkets krav på 170 miljoner av bolaget underkänts. Men pensionsbolaget processar i flera fall i kammarrätten för att få ut material från Skatteverket.

Skatteverket beslutade i nu aktuellt ärende att lämna ut ett e-postmeddelande sänt den 1 juni 2018 mellan två tjänstemän inom beskattningsverksamheten. Skatteverket beslutade även att lämna ut den fil som var bifogat till meddelandet Skatteverket beslutar att inte lämna ut 25 e-postmeddelanden varav sex inte ansågs som allmänna handlingar och då de inte tillförts skatteärendet inte omfattas av rätten tillpartsinsyn

De resterande 19 e-postmeddelandena lämnades inte ut då de var raderade vid tidpunkten för pensionsbolagets begäran.

Pensionsbolaget överklagade beslutet. Kammarrätten i Stockholm konstaterade att det saknas skäl att ifrågasätta Skatteverkets uppgifter om att 19 av e-postmeddelandena inte har lämnats ut eftersom dessa hade raderats enligt gällande gallringsregler och interna riktlinjer vid tidpunkten för beslutet.

När det gäller raderade handlingar finns sådana handlingar inte längre förvarade hos myndigheten och de kan därmed inte lämnas ut (jfr BDFD 2015 ref. 45). Mot denna bakgrund ska Alkas överklagande avslås i den delen.

När det gäller övriga sex meddelanden säger kammarrätten att de inte utgör allmänna handlingar. De kan, enligt kammarrätten, inte anses som inkomna eller upprättade enligt 2 kap. 11 § första stycket TF redan på grund av att de skickats inom Skatteverket. De är därför inte allmänna handlingar av den anledningen.

Nästa fråga är då om e-postmeddelandena är allmänna handlingar på grund av att de anses vara upprättade enligt 2 kap. 10 § första stycket TF. Enbart det förhållandet att ett e-postmeddelande har skickats mellan tjänstemän inom en myndighet medför inte att handlingen är att anse som färdigställd i den mening som avses i 2 kap. 10 § första stycket TF (jfr HFD 2013 ref. 86). Det har inte heller kommit fram att någon annan åtgärd har vidtagits som medför att e-postmeddelandena ska anses vara färdigställda. De begärda e-postmeddelandena är alltså inte allmänna handlingar av den anledningen.

När det gäller frågan om partsinsyn noterar domstolen att Skatteverket har uppgett att de begärda e-postmeddelandena inte har tillförts Allras skatteärende. Kammarrätten anser att det saknas skäl att ifrågasätta denna uppgift. Eftersom e-postmeddelandena inte har tillförts något ärende som Allra är part i har bolaget inte rätt att ta del av handlingarna med stöd av rätten till partsinsyn. Överklagandet ska därför avslås.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Förvaltningsprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess