Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Allvarlig JO-kritik mot förvaltningsrätt för långsam handläggning av skattemål

Handläggningstiden hos Förvaltningsrätten i Karlstad har i ett skattemål uppgått till drygt tre år. Chefsjustitieombudsmannen riktar nu allvarlig kritik mot domstolen för ”den anmärkningsvärt långa handläggningstiden” av målet. Förvaltningsrätten får även kritik för långsam handläggning av ett annat skattemål.

I en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, framfördes kritik mot Förvaltningsrätten i Karlstad avseende handläggningen av två skattemål.

Anmälaren tillika ombud i båda målen har anfört att det inte hänt något i det ena målet på över tre år. Han har vid flera tillfällen försökt komma i kontakt med domstolen för att få information om målet, men utan resultat. Det andra målet har handlagts i cirka ett år och åtta månader. I det målet blev han lovad förhandling under hösten men har därefter inte fått någon information.

Domstolen yttrade sig genom dels lagmannen, dels ansvarig domare. Enligt lagmannen har handläggningstiden av målen blivit oacceptabelt lång. Skattemålen har inte kunnat prioriteras på det sätt som varit önskvärt till följd av att domstolen har varit underbemannad både vad gäller medarbetare i stort men särskilt avseende skattekompetens.

Domaren som ansvarar för målen har också han hänvisat till domstolens underbemanning på skatteområdet. Båda målen rör samma personkrets men kom in med drygt ett års mellanrum till domstolen. Man beslutade att målen skulle handläggas gemensamt, vilket fick till följd att det skattemålet som kommit in först inte prioriterades trots att det var äldst.

Vad sedan gäller anmälarens synpunkter på domstolens kommunikation har rådmannen pekat på att anmälaren inte varit anträffbar på det telefonnummer som domstolen haft tillgång till, men att föredraganden haft mejlkontakt med honom.

Chefs-JO väljer nu att rikta kritik mot förvaltningsrätten.

I det ena målet, där handläggningstiden uppgick till drygt tre år, vidtogs inga aktiva handläggningsåtgärder under cirka två och ett halvt år. Enligt ombudsmannen har handläggningstiden klart överskridit vad som är acceptabelt. Domstolen förtjänar allvarlig kritik för ”den anmärkningsvärt långa handläggningstiden”.

I det andra målet framgår att det pågick skriftväxling under en stor del av handläggningstiden. Det framgår vidare att målet var klart att sättas ut till muntlig förhandling i juni 2022, men att arbetet med andra mål medförde att förhandlingen kunde genomföras först i april 2023. Även här kritiseras förvaltningsrätten för handläggningstiden.

Det som i övrigt framkommit om målens handläggning ger inte anledning till kritik från Chefs-JO:s sida.

Chefs-JO avslutar med att konstatera att omloppstider och balanser fortsatt att öka trots en omorganisering som nyligen genomförts, vilket är oroande. Det är dock positivt att domstolen vidtar åtgärder för att försöka korta handläggningstiderna.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

1295-2023.pdf

200 KB
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Övrig skatterätt, Arbetsmiljö, Skatteprocess, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Domare